Ubnd tỉnh thừa thiên huếtải về 18.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích18.51 Kb.
#11664

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ TÀI CHÍNH- SỞ GIÁO DỤC&ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1814 /LN-TC- GD&ĐT

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2014

HƯỚNG DẪN

Về việc tổ chức thu học phí đối với cấp Trung học cơ sở có học nghề được quy định tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 7/8/2014 về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh.Thực hiện Điều 3, khoản 1 được quy định tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 7 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là QĐ 49/2014/QĐ-UBND), Liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức thu học phí đối với cấp Trung học cơ sở có học nghề như sau:


1. Mức thu học phí học nghề THCS: Là mức thu học phí chênh lệch giữa Trung học cơ sở có học nghề với Trung học cơ sở quy định tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND.

  1. Tổ chức thu học phí học nghề:

Trường THCS có học sinh học nghề (học tại trường hoặc học tại các cơ sở giáo dục có dạy nghề phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý) chịu trách nhiệm thu học phí học nghề được quy định tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND, thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, đề nghị cấp có thẩm quyền cấp bù kinh phí miễn, giảm và sử dụng biên lai thu học phí theo qui định của Bộ Tài chính.

  1. Quản lý và sử dụng học phí:

a) Trường THCS chuyển đủ học phí học nghề cho các cơ sở giáo dục có dạy nghề do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

b) Việc trích lập 40% số học phí thu được để lại nhằm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương tối thiểu hàng năm quy định như sau:

- Trường THCS trích lập theo mức thu học phí THCS.

- Các cơ sở giáo dục có dạy nghề do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý trích lập theo mức thu phí học nghề THCS của trường THCS chuyển sang.4. Phương pháp hạch toán kế toán như sau:

a) Đối với trường THCS:

- Thu học phí của học sinh, ghi : Nợ TK 111/Có TK511 (5111);

- Nộp tiền HP vào Kho bạc NN, ghi : Nợ TK 112/ Có TK 111;

- Chuyển học phí học nghề cho các cơ sở dạy nghề do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý, ghi : Nợ TK 511(5111)/Có TK 112;

- Học phí để lại tại trường THCS,ghi : Nợ TK 511(5111)/ Có TK 461;

b) Đối với các cơ sở giáo dục có dạy nghề phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý:

Khi nhận được giấy báo có Kho bạc NN, ghi : Nợ TK 112/có TK 511(5111)

Học phí được để lại tại đơn vị, ghi : Nợ TK 511(5111)/ Có TK 461

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải hạch toán công nợ với từng trường THCS (nếu có).5. Hướng dẫn này được thực hiện từ năm học 2014-2015, các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi bằng văn bản về Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo thẩm quyền ./.
GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI CHÍNH

(Đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiết


GIÁM ĐỐC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đã ký)
Phạm Văn Hùng


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Tài chính;

- UBND các huyện, TX, TP Huế (phối hợp chỉ đạo);

- Phòng KH-TC huyện,TX ,TP Huế;

- Phòng GD-ĐT huyện,TX ,TP Huế

- Kho bạc NN tỉnh và các huyện, thị xã và thành phố;

- Các cơ sở dạy nghề do Sở GD&ĐT quản lý;

- Đăng tải trên website của ngành;- Lưu VT, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính.


Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014
Nam 2014 -> Thứ hai ngày 1/12 năm 2014 Toán: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số I mục tiêu
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
Nam 2014 -> Tuần 13 Ngày Soạn

tải về 18.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương