Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 26.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích26.66 Kb.
#14843

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2076 /SGDĐT-KTKĐCL

V/v công tác quản lý cấp, phát bằng tốt nghiệp THCS và THPTThừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;

- Các trường THPT, trường THCS&THPT, trường THCS;

- Các trung tâm GDTX.Thực hiện Công văn số 7447/BGDĐT-PC ngày 05/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng chứng chỉ; căn cứ tình hình thực tế triển khai công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ của các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị giáo dục thực hiện một số quy định trong công tác quản lý, cấp, phát bản chính bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp kể từ năm học 2014–2015, cụ thể như sau:


I. Đối với Phòng GD&ĐT:

1. Hồ sơ quản lý:

- Công văn đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp;

- Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp;

- Sổ cấp phát văn bằng tốt nghiệp;

- Sổ cấp phát bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp;

- Biên bản liên quan đến quản lý phôi bằng (số phôi văn bằng đã nhận, đã sử dụng, chưa sử dụng, hư hỏng), biên bản hủy phôi bằng bị hư hỏng hàng năm;

- Công văn chỉ đạo của các cấp liên quan đến văn bằng chứng chỉ.

- Biên bản thống kê hàng năm văn bằng đã cấp phát, chưa cấp phát còn tồn đọng ở các đơn vị trực thuộc.2. Công tác hoàn thiện bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp:

- Phòng GD&ĐT lập danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS ở tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc;

- Kiểm tra chặt chẽ tính chính xác và tính đầy đủ của tất cả các thông tin liên quan đến người được công nhận tốt nghiệp;

- Kiểm dò, đối chiếu để đảm bảo chính xác giữa dữ liệu in bằng với sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp và danh sách được công nhận tốt nghiệp (có chữ ký của Trưởng phòng Phòng GD&ĐT) trước khi tiến hành in ấn bằng;

- Cách ghi trên bằng tốt nghiệp: Theo Phụ lục III của Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.*Lưu ý:

- Nơi sinh của người học ghi trên văn bằng, chứng chỉ phải ghi theo địa danh tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ theo giấy khai sinh.

- Hình thức đào tạo: Thống nhất ghi nhận hình thức đào tạo tại các loại hồ sơ xét, văn bằng tốt nghiệp như sau:

+ Học theo học chương trình giáo dục chính quy THCS: “Chính quy”;

+ Học chương trình giáo dục thường xuyên THCS: “Vừa làm vừa học”.

- Ký bằng tốt nghiệp: Trưởng phòng Phòng GD&ĐT có thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp THCS. Việc ký thay chức danh nêu trên phải theo đúng các quy định về công tác văn thư hiện hành và báo cáo trước với Sở GD&ĐT bằng văn bản.3. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS:

Thực hiện theo quy định tại Điều 27, Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.4. Chỉnh sửa nội dung văn bằng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.5. Lưu trữ, bảo quản:

- Phôi bằng tốt nghiệp, phôi bản sao bằng tốt nghiệp (chưa in hoặc đã hoàn thiện nội dung) phải được quản lý chặt chẽ và bảo quản cẩn thận. Các đơn vị phải đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ và an toàn để phục vụ cho công tác này.

- Trường hợp phôi bằng tốt nghiệp, phôi bản sao bằng tốt nghiệp đã được cấp nhưng bị mất, thủ trưởng cơ quan quản lý để xảy ra mất phải báo cáo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất, lập biên bản (có xác nhận của Công an) và báo cáo về Sở GD&ĐT để xử lý kịp thời theo quy định.

- Những trường hợp phôi bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp bị hư hỏng, in sai hoặc chất lượng không đảm bảo, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT thành lập Hội đồng xử lý và có biên bản huỷ bỏ. Biên bản phải ghi rõ số lượng, số hiệu và tình trạng phôi bằng tốt nghiệp, phôi bản sao bằng tốt nghiệp trước khi bị huỷ bỏ. Biên bản hủy bỏ phải được lưu trữ trong hồ sơ quản lý phôi bằng. Việc hủy bỏ phải được báo cáo bằng văn bản (kèm theo 01 biên bản hủy bỏ) về Sở GD&ĐT để theo dõi, quản lý.II. Đối với cơ sở giáo dục:

1. Hồ sơ quản lý:

- Bảng ghi tên ghi điểm, danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp hàng năm;

- Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ;

- Văn bằng chứng chỉ của học sinh chưa nhận;

- Sổ theo dõi học sinh xin cấp bản sao, điều chỉnh nội dung ghi trên văn bằng chứng chỉ;

- Thống kê văn bằng đã cấp phát, chưa cấp phát còn tồn đọng;

- Công văn chỉ đạo của các cấp, các biên bản liên quan đến văn bằng chứng chỉ (bàn giao người quản lý văn bằng, kiểm tra văn bằng tồn đọng hàng năm, ...).

2. Quy trình cấp phát:

Giấy tờ cần thiết mang theo khi đi nhận văn bằng:

- Học sinh tự đi nhận: Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ học sinh-sinh viên; Thẻ công chức).

- Trường hợp nhận thay:

+ Là phụ huynh (Cha, mẹ, anh, chị em ruột): Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ học sinh – sinh viên, Thẻ công chức) của người có bằng và Sổ hộ khẩu, và Giấy chứng minh nhân dân của người nhận thay.

+ Là người được ủy quyền: Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ học sinh – sinh viên, Thẻ công chức) của người có bằng, phải có giấy ủy quyền hợp pháp từ người có bằng có xác nhận (ký tên và đóng dấu) của cơ quan hoặc UBND xã/phường/thị trấn; người đi nhận thay phải mang theo, giấy chứng minh nhân dân của bản thân.3. Lưu trữ, bảo quản:

- Văn bằng tốt nghiệp phải được quản lý chặt chẽ và bảo quản cẩn thận, cần chú trọng việc đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho bảo quản bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp.

- Trường hợp phôi bằng tốt nghiệp, phôi bản sao bằng tốt nghiệp đã được cấp nhưng bị mất, thủ trưởng cơ quan quản lý để xảy ra mất phải báo cáo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất, lập biên bản (có xác nhận của Công an) và báo cáo về Sở GD&ĐT để xử lý kịp thời theo quy định.

- Các văn bằng còn tồn đọng và hồ sơ quản lý văn bằng phải được bảo quản cẩn thận và lưu trữ lâu dài.*Lưu ý:

- Hàng năm, các đơn vị tiến hành kiểm tra, kiểm kê số bằng đã phát, số bằng còn tồn đọng để có biện pháp quản lý và đôn đốc học sinh đến nhận;

- Khi thay đổi cán bộ, nhân viên quản lý cấp phát bằng phải có sự bàn giao giữa người giao và người nhận;

- Khi nhận bằng, người được cấp bằng phải kiểm tra tất cả các thông tin trên bằng để phát hiện sai sót (nếu có) và trực tiếp ký nhận vào sổ cấp văn bằng (người được ủy quyền nhận văn bằng hộ người được cấp phát, phải có đầy đủ thủ tục ủy quyền và cũng phải ký nhận trực tiếp vào sổ);

- Hướng dẫn học sinh của đơn vị về trình tự, thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp hoặc điều chỉnh nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp;

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tính nhất quán, tránh sai lệch với quy định chung của toàn ngành. Các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp, kịp thời phát hiện và điều chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác này của đơn vị mình. (Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác cấp phát VBCC của Bộ GD&ĐT được đính kèm theo công văn này).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Sở GD&ĐT (qua Phòng Khảo thí-KĐCLGD, ĐT:054.846063) để được giải đáp./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- VP, Thanh tra Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, KTKĐCL.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc SơnКаталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014 -> -thang-10.2014
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
-thang-10.2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
Nam 2014 -> Tuần 13 Ngày Soạn

tải về 26.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương