Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.06 Kb.
#11841
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 1830./SGDĐT - GDTrH Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 9 năm 2014

V/v : Đề cương thi HSG môn Vật lí

cấp THPT từ năm học 2014-2015.


Kính gửi : Các trường Trung học phổ thông.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh về chuẩn bị kiến thức cho các kì thi ở năm cuối bậc trung học, động viên khích lệ đông đảo học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi THPT. Theo đề xuất của các tổ trưởng chuyên môn Vật lí và sự đồng thuận của Lãnh đạo các trường THPT, Sở GD&ĐT ban hành Đề cương bồi dưỡng thi học sinh giỏi môn Vật lí cấp THPT, áp dụng từ năm học 2014 - 2015. Nội dung như sau :

ĐỀ CƯƠNG BỒI DƯỠNG THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ – THPT

Áp dụng từ năm học 2014 – 2015

-----------------------------------

A. PHẦN CƠ HỌC

1. Động lực học chất điểm (10NC).

2. Tĩnh học vật rắn (10NC).

3. Động lực học vật rắn (12NC).

4. Dao động cơ (12NC).


B. PHẦN NHIỆT HỌC

1. Chất khí (10NC).


C. PHẦN ĐIỆN HỌC

1. Tĩnh điện (11NC).

2. Dòng điện không đổi (11NC).

3. Mạch dao động (12NC).

4. Dòng điện xoay chiều (12NC) (Phần mới bổ sung từ năm học này)
D. PHẦN QUANG HÌNH HỌC

1. Khúc xạ ánh sáng (11NC).

2. Mắt và các dụng cụ quang (11NC).

Sở GD&ĐT đề nghị các trường triển khai kịp thời ôn tập bồi dưỡng cho học sinh theo đề cương này.
Nơi nhận :

- Như trên;

- Website Sở;

- Lưu GDTrH, Văn thư.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Phạm Văn Hùng

Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014 -> -thang-10.2014
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
Nam 2014 -> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
Nam 2014 -> Tuần 13 Ngày Soạn
-thang-10.2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO

tải về 8.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương