Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 13.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.77 Kb.
#4494

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 1164/SGDĐT-VNEN


V/v: tiếp nhận kinh phí Dự án VNEN năm 2015 và một số lưu ý thực hiện kinh phí Dự án năm 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố


Thực hiện Công văn số 285/GPE - VNEN ngày 29/8/2014 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn Kế hoạch và chuyển tiền kinh phí Dự án năm 2015 cho các trường. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án VNEN tỉnh đã thực hiện xong việc chuyển tiền tạm ứng kinh phí 2015 cho các trường tham gia Dự án VNEN gồm ( Quỹ I, Quỹ II và tăng cường tiếng Việt) đề nghị các trường tham gia dự án VNEN thực hiện tốt một số nội dung công việc như sau:

1. Theo dõi nguồn kinh phí được cấp năm 2015, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định của của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường sẽ thông báo cho Ban QLDA tỉnh chi tiết về khoản quỹ mình nhận được ( ngày nhận, số tiền nhận) và thực hiện đầy đủ các quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ khi nhận kinh phí và sử dụng kinh phí từ Dự án.

2. Các trường thực hiện việc đối chiếu số dư nguồn kinh phí được cấp năm 2014 tại Ngân hàng, số kinh phí đã thực hiện, kinh phí còn lại ( nắm chắc số kinh phí còn lại trong quý 4/2014 và có kế hoạch chi tiêu đến hết 31/12/2014); in sao kê sổ phụ, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu sổ theo dõi nguồn kinh phí tài khoản tại ngân hàng nơi đơn vị giao dịch.

3. Thực hiện theo dõi sổ quỹ tiền mặt, số kinh phí rút về, số tiền đã chi ( tránh tình trạng một số trường rút quá cả tiền lãi và tiền gốc mở tài khoản về sử dụng chi tiêu), thường xuyên đối chiếu nguồn kinh phí trên tài khoản nơi giao dịch. Căn cứ vào số kinh phí còn lại của Quí IV/2014 các trường chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện thanh, quyết toán đúng thời gian yêu cầu của Dự án.

4. Khi thực hiện đối chiếu nguồn kinh phí trong tài khoản tại ngân hàng nơi giao dịch các trường cần xác định rõ các nguồn kinh phí (số kinh phí còn lại của năm 2014; lãi tiền gửi phát sinh trong năm 2014; tiền gốc mở tài khoản và số tiền kinh phí của năm 2015) và thực hiện theo dõi rõ từng nguồn kinh phí trên sổ sách của đơn vị.

Lưu ý: Số kinh phí được cấp năm 2015 các trường tiếp nhận, quản lý để trong tài khoản tại ngân hàng và chỉ được phép sử dụng từ tháng 01/2015.

Đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố kịp thời triển khai tới các trường VNEN, Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA tỉnh để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Giám đốc, Trưởng BCĐ DA VNEN tỉnh;

- Phòng GDĐT huyện, thành phố;

- Thành viên Ban quản lý Dự án tỉnh;

- Tư vấn Dự án tỉnh;

- Lưu: VT, BQLDA tỉnh.
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

DỰ ÁN VNEN TỈNH SƠN LA
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Thắm

Каталог: Data -> upload -> files
files -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
files -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
files -> Đề cương ôn tập Vật lý 12 LỜi nóI ĐẦU
files -> BỘ NÔng nghiệp và ptnt
files -> HƯỚng dẫn khai và chứng nhận Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-knđ), Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-hsđV), Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – hsđV) và Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
files -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
files -> Serial key đến năm 2038
files -> Tổng số các đề tài đã đăng ký: 19 I. Chuyên ngành Vật liệu Điện tử: 09 đề tài
files -> BỘ TÀi chính số: 55/2006/tt-btc
files -> 329 /pgdđt-gdth v/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, năm học 2013 2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 13.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương