Ubnd tỉnh ninh thuận sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 21.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích21.42 Kb.
#9280

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________
______________________________

VP
Số: 1586/STNMT-VP

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2015

V/v xác định số chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại.Kính gửi:Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng và đoàn thể cấp tỉnh và Công văn số 249/STC-QLNS ngày 27/01/2015 của Sở Tài chính về việc thống nhất phương án phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Căn cứ Công văn số 1298/STC-QLNS ngày 12/5/2015 của Sở Tài chính về việc xác định số chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại.
Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định số chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại như sau:
1. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chi quản lý hành chính:

Số dự toán chi tạm giữ lại = [3.715.390.000 đồng – (3.115.390.000 đồng + 60.000.000 đồng)]/12 * 8 * 0.1 = 36.000.000 đồng.


- Chi đặc thù:

Số dự toán chi tạm giữ lại = (250.000.000 đồng – 25.000.000 đồng)/12 * 8 * 0.1 = 15.000.000 đồng.


- Chi sự nghiệp môi trường:

Số dự toán chi tạm giữ lại = 130.000.000 đồng/12 * 8 * 0.1 = 8.666.666 đồng.


Tổng số dự toán chi tạm giữ lại 8 tháng cuối năm 2015 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường là 59.666.666 đồng.
2. Chi cục Bảo vệ môi trường:
- Chi quản lý hành chính:

Số dự toán chi tạm giữ lại = [1.009.230.000 đồng – (840.230.000 đồng + 16.900.000 đồng)]/12 * 8 * 0.1 = 10.140.000 đồng.


- Chi sự nghiệp môi trường:

Số dự toán chi tạm giữ lại = 2.448.475.000 đồng/12 * 8 * 0.1 = 163.231.666 đồng.


Tổng số dự toán chi tạm giữ lại 8 tháng cuối năm 2015 của Chi cục Bảo vệ môi trường là 173.371.666 đồng.

3. Chi cục Biển:

- Chi quản lý hành chính:

Số dự toán chi tạm giữ lại = [647.110.000 đồng – (543.110.000 đồng + 10.400.000 đồng)]/12 * 8 * 0.1 = 6.240.000 đồng.
4. Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Chi quản lý hành chính:

Số dự toán chi tạm giữ lại = [712.660.000 đồng – (569.660.000 đồng + 14.300.000 đồng)]/12 * 8 * 0.1 = 8.580.000 đồng.
5. Trung tâm công nghệ thông tin:

- Chi quản lý hành chính:

Số dự toán chi tạm giữ lại = [749.270.000 đồng – (593.270.000 đồng + 15.600.000 đồng)]/12 * 8 * 0.1 = 9.360.000 đồng.
6. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

- Chi quản lý hành chính:

Số dự toán chi tạm giữ lại = [889.440.000 đồng – (733.440.000 đồng + 15.600.000 đồng)]/12 * 8 * 0.1 = 9.360.000 đồng.
7. Trung tâm Quan trắc môi trường:

- Chi quản lý hành chính:

Số dự toán chi tạm giữ lại = [613.760.000 đồng – (483.440.000 đồng + 13.000.000 đồng)]/12 * 8 * 0.1 = 7.800.000 đồng.
Như vậy, Tổng số dự toán chi tạm giữ lại 8 tháng cuối năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường là 265.798.332 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn, ba trăm ba mươi hai đồng).
Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường báo lại Sở Tài chính biết để tổng hợp./.


Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, VP, Kế toán.
Bùi Anh Tuấn
tải về 21.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương