Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 31.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích31.67 Kb.
#2660


UBND TỈNH HOÀ BÌNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

–––––––––––––––

Số: 1008 /SKHĐT-THQH

V/v: Thống nhất quy trình lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––Hoà Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố


Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 về tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình HĐND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 (dự thảo lần 2) đang trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quy trình lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công như sau:I. CÁC DỰ ÁN KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Các dự án không phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, gồm:

1. Các dự án dở dang đã được bố trí vốn đầu tư công từ kế hoạch năm 2015 trở về trước và các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015.

2. Các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 01/01/2015, chưa được bố trí vốn kế hoạch, nhưng trước thời điểm nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể mức vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016-2020. Riêng đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, nhưng chưa quyết định mức vốn đầu tư cụ thể hoặc chưa phê duyệt quyết định đầu tư phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh đã được phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 01/01/2015, chưa được bố trí vốn kế hoạch, nhưng trước thời điểm Luật Đầu tư công có hiệu lực, đã được HĐND hoặc Thường trực HĐND tỉnh quyết định mức vốn ngân sách tỉnh triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

Riêng các dự án đã được HĐND hoặc Thường trực HĐND, UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương, nhưng chưa quyết định mức vốn bố trí cụ thể trong giai đoạn 2016-2020 hoặc chưa phê duyệt quyết định đầu tư phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

4. Các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

II. CÁC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Các dự án đầu tư công phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo Văn bản này là các dự án nhóm B và dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý, vốn cân đối ngân sách tỉnh (trừ các dự án quy định tại mục I Văn bản này).III. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thực hiện theo Điều 17, Luật Đầu tư công và điểm 1 mục II Công văn số số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công, cụ thể:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý, vốn cân đối ngân sách tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C (Trừ các dự án trọng điểm nhóm C) sử dụng vốn ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý, vốn cân đối ngân sách tỉnh.IV. LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn (dự thảo lần 2) chủ đầu lập hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (theo phụ lục số 1).

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Điều 36 Luật Đầu tư công.

- Báo cáo tự thẩm định chủ trương đầu tư của chủ đầu tư.

- Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vối theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư công (Theo phụ lục số 2).

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có);V. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý.

1.1. Đối với dự án nhóm B

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chủ trì đi kiểm tra thực tế.

- Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư theo kết luận của Hội đồng thẩm định và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi UBND tỉnh để trình xin ý kiến HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND.

- Sau khi HĐND tỉnh cho ý kiến, UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Tài chính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

1.2. Đối với dự án nhóm C

a) Đối với dự án trọng điểm nhóm C

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chủ trì đi kiểm tra thực tế và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư theo kết luận thẩm định và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi UBND tỉnh để trình xin ý kiến HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh.

- Sau khi HĐND tỉnh cho ý kiến, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

b) Đối với dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm nhóm C)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chủ trì đi kiểm tra thực tế và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Chủ đầu tư tiếp thu hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư theo kết luận thẩm định và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi UBND tỉnh để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh

2.1. Dự án trọng điểm nhóm C

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chủ trì đi kiểm tra thực tế và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Chủ đầu tư tiếp thu hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư theo kết luận thẩm định và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

2.2. Đối với dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm nhóm C)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chủ trì đi kiểm tra thực tế và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Chủ đầu tư tiếp thu hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư theo kết luận thẩm định và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

3. Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác và quy mô dự án không nêu tại văn bản này thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư nghiên cứu để thống nhất thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (Thay B/C);

- GĐ, Phó GĐ Sở KHĐT;

- Các phòng, ban thuộc Sở;

- Lưu VT, THQH (QH. 40b).KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Đức Hinh
Каталог: Data -> upload -> files
files -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
files -> Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Đề cương ôn tập Vật lý 12 LỜi nóI ĐẦU
files -> BỘ NÔng nghiệp và ptnt
files -> HƯỚng dẫn khai và chứng nhận Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-knđ), Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-hsđV), Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – hsđV) và Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
files -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
files -> Serial key đến năm 2038
files -> Tổng số các đề tài đã đăng ký: 19 I. Chuyên ngành Vật liệu Điện tử: 09 đề tài
files -> BỘ TÀi chính số: 55/2006/tt-btc
files -> 329 /pgdđt-gdth v/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, năm học 2013 2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 31.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương