U. S. Department of Health & Human Services, Region IXtải về 31.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích31.77 Kb.
#28366
Các khiếu nại phân biệt đối xử có thể được đồng thời nộp lên các cơ quan sau đây:


Office for Civil Rights

90 7th Street, Suite 4-100

San Francisco, CA 94103-6705

(Financial & Medical Assistance)
  • U.S. Department of Agriculture

Director OCR, Room 326-W, Whitten

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410

Phone: (202) 720-5964(Supplemental Nutrition Assistance Program-SNAP); OR


  • U.S. Department of Agriculture

Regional Office

90 7th Street, Ste. 10-100

San Francisco, CA 94103

(Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP)


Region IX, Office of Civil Rights

915 Second Avenue, #3310

Seattle, WA 98174-1099

(Vocational Rehabilitation Services)


Office for Civil Rights

810 7th Street, NW

Washington, D.C. 20531

(Youth Services)


  • U.S. Department of Housing and Urban Development

Office of Civil Rights

451 7th St., SW

Washington, D.C. 20410

(Housing/HPHA)

CĂN CỨ CỦA CHÍNH SÁCH

Chính sách cơ bản liên quan đến cơ hội sử dụng dịch vụ bình đẳng này phải được áp dụng trong khuôn khổ của Title VI of the Civil Rights Act of 1964; Title VIII of the Civil Rights Act of 1968; Title IX of the Education Amendment of 1972; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973; Title II of the Americans With Disabilities Act of 1990như được sửa đổi và theo Đạo luật Sửa đổi của Hawaii có liên quan.CÂU HỎI

Viết thư, gửi email hoặc gọi cho Ban Chấp hành Quyền Dân sự, Sở Dịch vụ Nhân sinh tại:

Civil Rights Compliance Office

Queen Liliuokalani Building

P. O. Box 339

Honolulu, Hawaii 96809-0339


Điện thoại: 586-4955

TTY (điện thoại văn bản): 586-4950Fax: 586-4990
Email: gwatts@dhs.hawaii.gov

JULY 2014
DHS 050 VIEDepartment of Human Services

ACCESS HAWAII

Quyền của Bạn

Trách nhiệm của Chúng tôi


Sổ tay Quyền Dân sự
Đối với các định dạng khác, xin gọi:

586-4955
Vietnamese

CHÍNH SÁCH CỦA SỞ DỊCH VỤ NHÂN SINH (DHS)
Chính sách của Sở Dịch vụ Nhân sinh (DHS) nêu rằng tất cả các cá nhân phải được tạo cơ hội bình đẳng trong việc tham gia vào các chương trình, hoạt động và dịch vụ của DHS không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, tôn giáo và các lĩnh vực khác được bảo vệ bởi luật Liên bang và Nhà nước như được sửa đổi định kỳ.
Chính sách này áp dụng cho tất cả các đơn vị tổ chức, cơ quan và/hoặc các ủy ban và tổ chức nhận hỗ trợ từ Quỹ Nhà nước hoặc Liên bang thông qua hợp đồng hoặc các thoả thuận khác với DHS.
Các chương trình do Nhà nước và Liên bang tài trợ phải được hoạch định và quản lý sao cho những chương trình này không có hiệu lực từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc sự tham gia vào chương trình đối với bất kỳ người hoặc nhóm người cụ thể nào.
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Có nhiều hình thức phân biệt đối xử, cả công khai lẫn tinh vi, có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ hội được tiếp cận các dịch vụ một cách bình đẳng của cá nhân hoặc của nhóm. Ví dụ, các hình thức này bao gồm:


  • đối xử mỗi người khác nhau trong việc xác định họ có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ hay không;
  • buộc mỗi người phải sử dụng các dịch vụ riêng biệt hoặc chịu cách đối xử khác biệt, những việc này không đem lại cơ hội tiếp cận bình đẳng các dịch vụ;
  • không cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ cho những người không nói được hoặc không nói được nhiều tiếng Anh hoặc thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho những người bị suy giảm thính lực hoặc khả năng nói, và
  • đặt ra giờ phục vụ gây ảnh hưởng xấu đến một số nhóm người nhất định.


TRÁCH NHIỆM NHÂN VIÊN
Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm thực thi chính sách cơ hội bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ của DHS (4.10.3). Điều này bao gồm, và không giới hạn đến:


  • việc đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng và lịch sự, và
  • việc thông báo cho mọi người về quyền được hưởng cơ hội tiếp cận dịch vụ bình đẳng của họ; các dịch vụ thông dịch miễn phí; được nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử khi họ cảm thấy quyền công dân của họ đã bị xâm phạm; và/hoặc được nộp đơn khiếu nại nội bộ khi họ cảm thấy họ đã bị đối xử bất công.


Bất kỳ nhân viên nào cố ý cản trở mục tiêu của DHS là mang đến cơ hội bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo thỏa ước lao động tập thể phù hợp.

Quản trị viên Chương trình có trách nhiệm xác định các nhu cầu về ngôn ngữ, văn hóa và khả năng tiếp cập vật lý của số dân mà họ phục vụ. Quản trị viên Chương trình cũng chịu trách nhiệm hoạch định các chương trình sao cho phù hợp với nhu cầu và tuân thủ pháp luật.
Giám sát viên có trách nhiệm đảm bảo các nhân viên của họ nhận thức được trách nhiệm của mình là phải đối xử với tất cả khách hàng một cách công bằng và bình đẳng và phải hỗ trợ cho những người có nhu cầu đặc biệt. Giám sát viên phải đảm bảo rằng khách hàng được giải thích rõ về quyền được hưởng các dịch vụ không phân biệt đối xử của họ.
THỦ TỤC NỘP KHIẾU NẠI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Những ai cảm thấy mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên một yếu tố được bảo vệ có thể nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử (Mẫu đơn DHS 6000 & 6006). Các khiếu nại cùng lúc có thể được nộp lên các Cơ quan Liên bang và Nhà nước phù hợp trong khung thời gian quy định.
Đơn khiếu nại hành vi được cáo buộc là phân biệt đối xử dưới dạng văn bản chính quy có thể được nộp lên:
Department of Human Services

Personnel Office

Civil Rights Compliance Staff

P.O. Box 339Honolulu, Hawaii 96809-0339
Email: gwatts@dhs.hawaii.gov

Fax: (808) 586-4990

tải về 31.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương