UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`tải về 71.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích71.73 Kb.
#1152

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ`Số: 3480 /QĐ-UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 08 tháng 10 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc quy định chế độ thu tiền học 2 buổi một ngày ở các cơ sở

giáo dục phổ thông và mầm non
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/08/2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh và Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

- Căn cứ Nghị quyết số 1d/2004/NQBT- HĐND5 ngày 07/09/2004 tại kỳ họp bất thường lần 1 khoá V của HĐND tỉnh về việc thu tiền học 2 buổi một ngày ở các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non;

- Theo đề nghị của Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền học 2 buổi một ngày ở các cơ sở giáp dục phổ thông và mầm non như sau:

1- Đối tượng thu:

Học sinh đang học ở các cơ sở giáo dục phổ thông và Mầm non học 2 buổi/ngày.

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết về điều kiện đối với các cơ sở giáo dục được tổ chức học 2 buổi/ngày.

2- Mức thu:

2.1. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non do cấp tỉnh quản lý mức thu cụ thể theo phụ lục chi tiết đính kèm.

2.2. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non do cấp huyện, thành phố Huế quản lý, khung thu như sau: (đồng/học sinh/tháng)

a. Các lớp có tổ chức bán trú
Cấp học

Thành phố, thị

trấn, khu công

nghiệp

Các xã đồng bằng, trung du

Các xã miền núi

- Mầm non

10.000-20.000

5.000-10.000

Không thu

- Tiểu học

20.000-45.000

10.000-30.000

10.000-20.000

- Trung học cơ sở

30.000-50.000

25.000-35.000

20.000-30.000

-Trung học phổ thông

40.000-60.000

35.000-50.000

25.000-45.000

b. Các lớp không tổ chức bán trú
Cấp học

Thành phố, thị

trấn, khu công

nghiệp

Các xã đồng bằng, trung du

Các xã miền núi

- Tiểu học

15.000-30.000

10.000-25.000

10.000-15.000

- Trung học cơ sở

20.000-30.000

15.000-25.000

10.000-20.000

-Trung học phổ thông

30.000-40.000

20.000-30.000

15.000-25.000

2.3. Mức thu quy định tại điểm 2.1 và 2.2 ở trên áp dụng cho các trường tổ chức học 2 buổi/ngày đủ 5 ngày/tuần. Đối với những lớp chỉ học 4 ngày/tuần 3 ngày/tuần, 2 ngày/tuần, 1 ngày/tuần thì khung mức thu tương ứng là 80%, 60% 40%, 20% so với mức thu quy định trên.

Mức thu trên chưa bao gồm tiền học phí theo quy định, tiền ăn, tiền đóng góp xây dựng trường…

3-Tổ chức thu nộp, quản lý và sử dụng:

3.1- Tổ chức thu nộp: Các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non có trách nhiệm:

a) Tổ chức thu, nộp tiền học 2 buổi/ngày theo đúng quy định tại quyết định này. Niêm yết công khai mức thu tiền học 2 buổi/ngày tại trường, đồng thời thông báo cho Hội phụ huynh học sinh để cùng phối hợp và giám sát. Khi thu phải sử dụng biên lai thu tiền do cơ quan tài chính phát hành.

b) Mở sổ kế toán theo dõi số thu, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành.

c) Thực hiện thanh toán, quyết toán biên lai thu với cơ quan Tài chính theo chế độ quản lý biên lai, ấn chỉ của Bộ Tài chính.

d) Số tiền thu được nộp vào tài khoản tiền gởi học phí tại Kho bạc Nhà nước. Đơn vị thu học phí lập dự toán thu chi trình cơ quan cấp trên phê duyệt để làm cơ sở rút kinh phí thực hiện.

3.2. Tiền thu học 2 buổi/ ngày được quản lý và sử dụng như sau:

Số tiền thu được để lại 100%(Một trăm phần trăm) cho các cơ sở giáo dục phổ thông mầm non công lập, bán công có tổ chức học 2 buổi/ngày để sử dụng vào các mục đích sau:

- 70% chi trả tiền giảng dạy và làm thêm ngoài giờ cho giáo viên giảng dạy trực tiếp và quản lý lớp bán trú.

- 20% mua sắm tài liệu, trang thiết bị, tài sản và bù đắp chi phí phát sinh phục vụ cho việc học 2 buổi/ ngày.

- 10% chi cho công tác quản lý lớp học 2 buổi/ngày: Lãnh đạo nhà trường và các bộ phận liên quan.

3.3 Thực hiện công khai tài chính việc quản lý và sử dụng tiền thu được theo quy định hiện hành.

Điều 2:- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non thực hiện quyết định này.

- Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế căn cứ khung mức quy định tại điểm 2.2 Điều 1 của quyết định này và tình hình thực tế, mức thu nhập của dân cư từng vùng để quy định mức thu chi tiết tiền học 2 buổi/ngày cho từng cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non thuộc cấp mình quản lý sau khi thống nhất với ý kiến Thường trực HĐND cùng cấp.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1491/QĐ-UB ngày 17/05/2004 của UBND tỉnh.

Thời gian áp dụng mức thu tiền học 2 buổi một ngày trên bắt đầu từ năm học 2004 – 2005.Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám Đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện và Thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận

- Như điều 4

- Bộ Tài chính

- TTTU,TT HĐND

- Chủ tịch và các PCT

-VP: Lãnh đạo và các CV: TC,VX,TH

- Lưu VT.


TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3480/QĐ-UB ngày 08 tháng10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)


Đơn vị tính: Đồng/học sinh/tháng

STT

Đơn vị

Lớp có tổ chức bán trú

Lớp không có tổ chức bán trú

I

Mầm non1

Trường mầm non Hoa Mai

20.000
II

Tiểu học1

Trường tiểu học Lê Quý Đôn

45.000

30.000

III

Trung học cơ sở

THCS Nguyễn Tri Phương

50.000

30.000THPT Hai Bà Trưng

50.000

30.000THPT Thừa Lưu

30.000

20.000THPT Hương Vinh

30.000

20.000THPT Bình Điền

25.000

15.000

IV

Trung học Phổ thông

THPT Quốc Học

60.000

40.000THPT Hai Bà Trưng

60.000

40.000THPT Nguyễn Huệ

60.000

40.000THPT Gia Hội

60.000

40.000THPT Phan Đăng Lưu

50.000

30.000THPT Thuận An

45.000

25.000THPT Nguyễn Sinh Cung

45.000

25.000THPT Hương Thủy

45.000

25.000THPT Phú Bài

50.000

30.000THPT Phú Lộc

45.000

25.000THPT Vinh Lộc

40.000

20.000THPT An Lương Đông

45.000

25.000THPT Thừa Lưu

40.000

20.000THPT Đặng Huy Trứ

50.000

30.000THPT Hương Vinh

45.000

25.000THPT Phong Điền

50.000

30.000THPT Nguyễn Đình Chiểu

45.000

25.000THPT Tam Giang

45.000

25.000THPT Nguyễn Chí Thanh

45.000

25.000THPT Hóa Châu

40.000

20.000THPT Bình Điền

35.000

20.000THPT Bán công Nguyễn Trường Tộ

60.000

40.000THPT Bán công Bùi Thị Xuân

60.000

40.000THPT Bán công Đặng Trần Côn

60.000

40.000THPT KTHNDN Huế

60.000

40.000Lớp nhô Phong Bình

40.000

20.000Hệ bán công trong TTKTDN Phong Điền

50.000

30.000Hệ bán công trong TTGDTX Hương Thủy

50.000

30.000Hệ bán công trong TTGDTX Quảng Điền

50.000

30.000Hệ bán công trong TTGDTX Phong Điền

50.000

30.000Hệ bán công trong TTGDTX Phú Vang

50.000

30.000Hệ bán công trong TTGDTX Phú Lộc

50.000

30.000


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 71.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương