UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 149.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích149.21 Kb.
#30229

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 01/2012/QĐ-UBND


Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập
đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm học 2011 - 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Luật số 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011 - 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 31/TTr-SGD&ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2012 về việc đề nghị ban hành Quyết định điều chỉnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011- 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà cho học kỳ 2 (từ tháng 01/2012) năm học 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

Đvt: 1000đ/hs/tháng

TT

Cấp học

Khu vực


Mầm non

Trung học cơ sở (THCS)

Trung học phổ thông

(THPT)

Nghề phổ thông THCS

Bán trú

Không bán trú

1

Thành thị
a)

Các phường thuộc Thành phố (trừ 3 phường mới chuyển từ xã lên phường: Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân)

120

80

50

60

15

b)

Các phường thuộc thị xã Hương Thủy và 3 phường thành phố Huế: Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân

80

60

40

50

12

2

Nông thôn

 

 

 

 
a)

Thị trấn và các phường mới thuộc thị xã Hương Trà

60

45

30

40

12

b)

Các xã

40

30

20

30

10

3

Miền núi

 

 

 

 
a)

Thị trấn

20

15

10

15

10

b)

Các xã

10

8

5

10

5

Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức thu tương ứng của từng cấp, bậc học và từng khu vực như giáo dục phổ thông.

Danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực quy định tại Phụ lục I của Quyết định này.Điều 2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng miễn giảm và cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015.

Danh sách các thôn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tại Phụ lục II của Quyết định này.

Về tổ chức thu: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề phổ thông THCS học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm.

Về quản lý và sử dụng học phí: Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp toàn bộ số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước, sử dụng biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp và tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1625/1998/QĐ/UBND ngày 20 tháng 8 năm 1998 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, sử dụng học phí và lệ phí tuyển sinh ở các cơ sở Giáo dục - Đào tạo công lập và bán công kể từ năm học 1998 - 1999 và Quyết định số 3601/QĐ-UB ngày 15 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chế độ mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và bán công

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;

- Bộ GD&ĐT;

- Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);

- TVTU;
- TT HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UB MTTQVN tỉnh;

- HĐND các huyện và thành phố Huế

- VP TU, VP HĐND&ĐĐBQH tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh: Báo TT Huế;


- Lưu: VT, TC (02), GD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Ngô Hòa

Phụ lục I

Danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực

(Kèm theo Quyết đinh số 01/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012

của UBND tỉnh)


STT

Khu vực thành thị

Khu vực nông thôn

Khu vực miền núi


a)

24 phường thuộc Thành phố Huế (trừ 3 phường mới chuyển từ xã lên phường)


06 thị trấn


02 thị trấn


1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

24Phường Phú Thuận

Phường Phú Bình

Phường Tây Lộc

Phường Thuận Lộc

Phường Phú Hiệp

Phường Phú Hậu

Phường Thuận Hoà

Phường Thuận Thành

Phường Phú Hoà

Phường Phú Cát

Phường Kim Long

Phường Vĩ Dạ

Phường Phường Đúc

Phường Vinh Ninh

Phường Phú Hội

Phường Phú Nhuận

Phường Xuân Phú

phường Trường An

Phường Phước Vinh

Phường An Cựu

Phường An Hoà

Phường Hương Sơ

Phường An Đông

Phường An TâyThị trấn Phong Điền

Thị trấn Sịa

Thị trấn Thuận An

Thị trấn Tứ Hạ

Thị trấn Phú Lộc

Thị trấn Lăng CôThị trấn A Lưới

Thị Trấn Nam Đông
b)

05 phường thuộc TX Hương Thủy và 3 phường TP Huế


40 xã


15 xã

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

32

3334

35

3637

38

3940

41


Phường Thủy Biều

Phường Hương Long

Phường Thuỷ Xuân

Phường Phú Bài

Phường Thuỷ Dương Phường Thuỷ Phương

Phường Thuỷ Châu

Phường Thuỷ Lương


Huyện Phong Điền

Xã Phong Hoà

Phong Thu

Xã Phong Hiền

Xã Phong Mỹ

Phong An

Xã Phong Xuân

Xã Phong SơnHuyện Quảng Điền

Xã Quảng Vinh

Xã Quảng Thành

Xã Quảng Thọ

Xã Quảng Phú

Thị Xã Hương Trà

Phường Hương Vân

Phường Hương Văn

Phường Hương Hồ

Phường Hương Xuân

Phường Hương Chữ

Phường Hương An

Xã Hương Bình

Xã Hương Toàn

Xã Hương Vinh

Xã Hương Thọ

Xã Bình Điên

Xã Bình Thành

Thị xã Hương Thuỷ

Xã Thuỷ Vân

Xã Thuỷ Thanh

Xã Thuỷ Bằng

Xã Thuỷ Tân

Xã Thuỷ PhùHuyện Phú Vang

Xã Phú Dương

Xã Phú Mậu

Xã Phú Thượng

Xã Phú Hồ

Xã Phú LươngHuyện Phú Lộc

Xã Lộc Bồn

Xã Lộc Sơn

Xã Lộc Bình

Xã Lộc Thuỷ

Xã Lộc Tiến

Xã Lộc Hoà

Xã Xuân LộcXã Hồng Kim (H A Lưới)

Xã Bắc Sơn

Xã A Ngo

Xã Sơn Thuỷ

Xã Phú Vinh

Xã Hồng Quảng

Xã Hương Phú (H N Đông)

Xã Hương Sơn

Xã Hương Lộc

Xã Thượng Quảng

Xã Hương Hoà

Xã Hương Giạng

Xã Thượng Lộ

Xã Thượng NhậtXã Phú Sơn (Tx H Thuỷ)


Phụ lục II

DANH SÁCH CÁC THÔN, XÃ CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI

(Kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012

của UBND tỉnh)


STT

Đơn vị

STT

Đơn vị

I

Huyện Phong Điền

VI

Huyện Phú Lộc

a

Xã bãi ngang theo QĐ 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007

a

Xã bãi ngang theo QĐ 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007

1

Xã Điền Môn

1

Xã Vinh Hưng

2

Xã Điền Lộc

2

Xã Lộc An

3

Xã Phong Bình

3

Xã Lộc Điền

4

Xã Điền Hoà

4

Xã Lộc Trì

5

Xã Phong Hải

b

Xã bãi ngang theo QĐ 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004

b

Xã bãi ngang theo QĐ 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004

1

Xã Vinh Mỹ

1

Xã Phong Chương

3

Xã Vinh Hải

2

Xã Điền Hương

4

Vinh Giang

3

Xã Điền Hải

5

Xã Vinh Hiền

c

Thôn ĐBKK theo QĐ 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008

6

Xã Lộc Vinh

1

Thôn Khe Trăn - Xã Phong Mỹ

c

Thôn ĐBKK theo QĐ 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008

II

Huyện Quảng Điền

1

Thôn Phúc Lộc - Xã Xuân Lộc

a

Xã bãi ngang theo QĐ 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007

2

Thôn 3 - Xã Lộc Hòa

1

Xã Quảng Phước

3

Thôn 4 - Xã Lộc Hòa

2

Xã Quảng An

VII

Huyện A Lưới

b

Xã bãi ngang theo QĐ 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004

a

Xã ĐBKK thuộc CT 135 giai đoạn 2 theo QĐ 164/2006/TTg ngày 11/7/2006

1

Xã Quảng Thái

1

Xã Hồng Vân

2

Xã Quảng Ngạn

2

Xã Hồng Trung

3

Xã Quảng Lợi

3

Xã Hương Nguyên

4

Xã Quảng Công

4

Xã Hồng Bắc

III

Huyện Phú Vang

5

Xã Hồng Hạ

a

Xã bãi ngang theo QĐ 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007

6

Xã Hương Phong

1

Xã Phú Thuận

7

Xã Nhâm

2

Xã Phú An

8

Xã Hồng Thượng

3

Xã Phú Hải

9

Xã Hồng Thái

4

Xã Phú Mỹ

10

Xã A Roằng

5

Vinh Thanh

11

Xã Đông Sơn

6

Vinh An

12

Xã A Đớt

b

Xã bãi ngang theo QĐ 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004

13

Xã Hồng Thuỷ

1

Xã Phú Xuân

14

Xã Hương Lâm

2

Xã Phú Diên

b

Thôn ĐBKK theo QĐ 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008

3

Xã Phú Thanh

1

Thôn 1 - Xã Bắc Sơn

4

Xã Vinh Xuân

2

Thôn 2 - Xã Bắc Sơn

5

Thị trấn Phú Đa

3

Thôn 1 - Xã Hồng Kim

6

Xã Vinh Phú

4

Thôn2 - Xã Hồng Kim

7

Xã Vĩnh Thái

5

Cụm 1 - Thị trấn

8

Xã Vinh Hà

6

Cụm 6 - Thị trấn

IV

Thị xã Hương Thuỷ

7

Thôn Quảng Ngạn - Xã Sơn Thủy

a

Xã ĐBKK thuộc CT 135 giai đoạn 2 theo QĐ 164/2006/TTg ngày 11/7/2006

8

Thôn Quảng Vinh - Xã Sơn Thủy

1

Xã Dương Hoà

9

Thôn Ân Sao - Xã A Ngo

V

Thị Xã Hương Trà

10

Thôn Hợp Thành - Xã A Ngo

a

Xã bãi ngang theo QĐ 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004

11

Thôn Pơ Nghi 2 - Xã A Ngo

1

Xã Hải Dương

12

Thôn Kăn Te - Xã Hồng Thượng

2

Xã Hương Phong

13

Thôn Kỳ Ré - Xã Hồng Thượng

b

Xã ĐBKK thuộc CT 135 giai đoạn 2 theo QĐ 164/2006/TTg ngày 11/7/2006

14

Thôn Y Ry - Xã Hồng Quảng

1

Xã Hồng Tiến

15

Thôn P Riêng - Xã Hồng Quảng

c

Thôn ĐBKK theo QĐ 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008

16

Thôn Phú Thượng - Xã Phú Vinh

1

Thôn Bồ Hòn - Xã Bình Thành

VIII

Huyện Nam Đông

2

Thôn Sơn Thọ - Xã Hương Thọ

a

Xã ĐBKK thuộc CT 135 giai đoạn 2 theo QĐ 164/2006/TTg ngày 11/7/20061

Xã Hương Hữu2

Xã Thượng Longb

Thôn ĐBKK Theo QĐ 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/20081

Thôn 1 - Xã Thượng Quảng2

Thôn 2 - Xã Thượng Quảng3

Thôn A Tin - Xã Thượng Nhật4

Thôn A Xách - Xã Thượng Nhật
tải về 149.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương