UỶ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚCtải về 3.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích3.51 Kb.
#16934

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 267-QĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 267-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH SỬA ĐỔI MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành sửa đổi tiêu chuẩn Việt Nam:

Sửa đổi 1 "TCVN 194 - 66. Trục và gối trục. Tên gọi và định nghĩa".Điều 2. - Sửa đổi tiêu chuẩn trên ban hành để khuyến khích áp dụng trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 


 

Đoàn Phương

(Đã ký)


 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 3.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương