Truyền thôNGtải về 32.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích32.32 Kb.
#12458

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


Số: 65/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂMBỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

SIEMIC, INC. - US0160

Địa chỉ: 2206 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận Phòng đo kiểm đã được Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30/09/2012.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thành Hưng


 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm:

SIEMIC, INC. - US0160

Địa chỉ:

2206 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131 USA

Người liên lạc:

Mr. Leslie Bai

Điện thoại:

+1(408)526-1188; Fax: +1(408)526-1088

Email:

leslie.bai@siemic.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1

Thiết bị đầu cuối

 

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCN 68 – 188 : 2000

TCN 68 – 190 : 2003

TCN 68 – 193 : 2000

TCN 68 – 196 : 20011.2

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

TCN 68 – 143 : 2003

TCN 68 – 188 : 2000

TCN 68 – 190 : 2003

TCN 68 – 192 : 2003

TCN 68 – 196 : 2001


1.3

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)

TCN 68 – 189 : 2000

TCN 68 – 190 : 2003

TCN 68 – 193 : 2003

TCN 68 – 196 : 20011.4

Máy điện thoại GSM (Pha 2 và 2+)

TCN 68 – 221: 2004

1.5

Máy điện thoại CDMA

TCN 68 – 222 : 2004

TCN 68 – 245 : 20061.6

Thiết bị đầu cuối PHS

TCN 68 – 223 : 2004

2

Thiết bị vô tuyến

 

2.1

Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4 GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ

TCN 68 – 242 : 2006

2.2

Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz

TCN 68 – 243 : 2006

TCN 68 – 192 : 20032.3

Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá

TCN 68 – 246 : 2006

3

Thiết bị công nghệ thông tin

 

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ

TCVN 7189 : 2002

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189 : 2002

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189 : 2002

3.4

Thiết bị định tuyến – router

TCVN 7189 : 2002

3.5

Thiết bị tập trung – hub

TCVN 7189 : 2002

3.6

Thiết bị chuyển mạch – switch

TCVN 7189 : 2002

3.7

Thiết bị cổng – gateway

TCVN 7189 : 2002

3.8

Thiết bị cầu – bridge

TCVN 7189 : 2002

3.9

Thiết bị tường lửa – firewall

TCVN 7189 : 2002

Каталог: Lists -> Ti%20liu -> Attachments
Attachments -> BỘ thông tin và
Attachments -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢng
Attachments -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
Attachments -> BỘ thông tin và
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Attachments -> BỘ BƯu chính viễn thông ──── CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 32.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương