Tr­êng tiÓu häc minh TÂNtải về 76.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích76.4 Kb.
#1000

ubnd huyÖn l­¬ng tµi

tr­êng tiÓu häc minh TÂN


Số: …. /CV-THMT

V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý và giáo viên.Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Tân , ngày 03 tháng 3 năm 2016Kính gửi: UBND huyện Lương Tài;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài.
Căn cứ vào Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐTT-BNV ngày 16/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ vào Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện;

Căn cứ vào Công văn số 81/SNV-CBCC ngày 18/02/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Căn cứ vào hướng dẫn số 67/HD-PGDĐT ngày 01/3/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Tài về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự nghiệp giáo dục,

Trường Tiểu học Minh Tân đề nghị UBND huyện Lương Tài, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài thẩm định, phê duyệt phương án bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý và giáo viên.

(Có danh sách kèm theo)

Vậy trường Tiểu học Minh Tân đề nghị UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu.


HIỆU TRƯỞNGTrường Tiểu học Minh Tân
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN

XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

(Kèm theo Công văn số 26 /CV-THMT ngày 03 tháng 3 năm 2016

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân )Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Ngạch hiện hưởng

Chức danh đề nghị chuyển xếp lương

Ghi chú

Ngạch

Mã số

Chức danh

Mã số

1

Phạm Huy Kiền

HT

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
2

Nguyễn Tăng Thảo

PHT

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
3

Nguyễn Thị Tân

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
4

Nguyễn Thị Tuyến

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
5

Nguyễn Thị Thi

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
6

Đỗ Thị Loan

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
7

Nguyễn Thị Chiểu

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
8

Vũ Thị Lan

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.09
9

Doãn Thị Miến

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
10

Nguyễn Đình Triệu

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
11

Vũ Thị Lưu

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
12

Nguyễn Văn Thành

GV

ĐH

GVTHCC

15a.203

GVTH hạng II

V.07.03.07
13

Lê Thị Tuyền

GVGVTHC

15a.204

GVTH hạng III

V.07.03.08
14

Nguyễn Thị Hoa

GVGVTHC

15a.204

GVTH hạng III

V.07.03.08
15

Nguyễn Hữu Ước

GVGVTHC

15a.204

GVTH hạng III

V.07.03.08
16

Lê Thị Linh

GVGVTHC

15a.204

GVTH hạng III

V.07.03.08
17

Nguyễn Thị Ngọc

GVGVTHC

15a.204

GVTH hạng III

V.07.03.08
18

Phạm Thị Hằng

GVGVTHC

15a.204

GVTH hạng III

V.07.03.08
19

Vũ Thị Ngọc Lan

GVGVTHC

15a.203

GVTH hạng III

V.07.03.08
20

Bùi Thị Hu ệ

GVGVTHC

15a.203

GVTH hạng III

V.07.03.08
21

Nguyễn Thị Chỉnh

GVGVTHC

15a.203

GVTH hạng III

V.07.03.08
22

Đoàn Thị Thương

TV23

Nguyễn Thị Duyên

GV

TC

GVTH

15114

GVTH hạng IV

V.07.03.09
(Danh sách trên gồm 23 người)


tải về 76.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương