Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùctải về 1.01 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

 1. f(-1)=(2,5®)

 2. g(2) = (2,5®)

 3. f(x) + g(x)=(2,5®)

 4. f(x) - g(x)=(2,5®)C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(6')

- y/cÇu hs lµm bµi tËp 49 theo nhãm.

- GV ghi kÕt qu¶.

- GV l­­u ý: c¸ch kiÓm tra viÖc liÖt kª c¸c sè h¹ng khái bÞ thiÕu.

H§2(10')

-GV: y/c 2 hs lªn b¶ng, mçi hs thu gän 1 ®a thøc.

- GV l­­u ý c¸ch tÝnh viÕt d¹ng cét lµ c¸ch ta

th­­êng dïng cho ®a thøc cã nhiÒu sè h¹ng tÝnh th­­êng nhÇm nhÊt lµ trõ

H§3(10’)

- Nh¾c c¸c kh©u th­­êng bÞ sai:

+

+ tÝnh luü thõa

+ quy t¾c dÊu.

- GV:Y/c 3 HS lªn b¶ng

GV nhËn xÐt, chØ ra sai lÇm hay m¾c ph¶i-HS lµm bµi tËp 49 theo nhãm.

- HS th¶o luËn nhãm råi tr¶ lêi.

- 2hs lªn b¶ng, mçi hs thu gän 1 ®a thøc.

- 2 hs lªn b¶ng:

+ 1 em tÝnh M + N

+ 1 em tÝnh N - M

Y/c 3 HS lªn b¶ng

- HS 1 tÝnh P(-1)

- HS 2 tÝnh P(0)

- HS 3 tÝnh P(4)Bµi tËp 49 (tr46-SGK)

Cã bËc lµ 2cã bËc 4

Bµi tËp 50 (tr46-SGK)

a)Bµi tËp 52 (tr46-SGK)

P(x) = t¹i x = -1

(T¹i x = 0)

T¹i x = 4D. Cñng cè: (1') -GV nh¾c l¹i C¸c kiÕn thøc cÇn ®¹t

+ thu gän

+ t×m bËc

+ t×m hÖ sè

+ céng, trõ ®a thøc

+TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøcV. H­­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- VÒ nhµ lµm bµi tËp 53 (SGK)V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 18/2/2011

TiÕt 62 : KiÓm tra 45 phót


I.Môc tiªu:

- KiÓm tra kiÕn thøc vÒ ®¬n thøc,®a thøc, bËc cña ®¬n thøc,gi¸ trÞ cña biÓu thøc ®¹i sè.

- Rìn luyÖn tÝnh ®éc lËp trong häc tËp

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n.

II.ChuÈn bÞ: - GV :§Ò vµ ®¸p ¸n,biÓu ®iÓm (foto mçi hs mét ®Ò)

- HS : «n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong c¸c tiÕt( Tõ tiÕt 51 ®Õn tiÕt 61)

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nháVÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh


IV.§Ò bµi :

C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau:

a, A = 2x - t¹i x = 0 ; y = - 1

b, B = xy + y2z2 + z3x3 t¹i x = 1; y = - 1; z = 2

C©u 2: TÝnh tÝch cña c¸c ®¬n thøc sau råi x¸c ®Þnh phÇn hÖ sè, phÇn biÕn sè,bËc cña ®¬n

thøc thu gän.xy2; - 5xyz2 ; 2x2yz

C©u 3: Cho hai ®a thøc :

P(x) = 5x5 + 3x – 4x4 – 2x3 + 6 +4x2

Q(x) = 2x4 - x + 3x2 - 2x3 + - x5

a, S¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña mçi ®a thøc theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn.

b, TÝnh P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x)

c, Chøng tá r»ng x = -1 lµ nghiÖm cua P(x) nh­ng kh«ng lµ nghiÖm cña Q(x)..§¸p ¸n – BiÓu ®iÓm:
C©u 1: 3® ( Mçi phÇn ®óng cho 1,5 ®)

a, T¹i x = 0, y = -1 ta cã : 2.0 -

b, T¹i x =1; y = - 1; z = 2 ta cã : 1.(-1) + ( -1)2.22 + 23.13 = 11
C©u 2: 2® ( Mçi ý ®óng cho 0,5 ®)

Ta cã : xy2 .(- 5xyz2) . 2x2yz = … = -5 x4 y4 z3

§¬n thøc -5 x4 y4 z3 cã hÖ sè lµ - 5 ; biÕn lµ x4 y4 z3 , bËc lµ 11.
C©u3 : 5 ® ( phÇn a 1®, phÇn b 2®, phÇn c 2®)

a, S¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña mçi ®a thøc theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn.

P(x) = 5x5 + 3x – 4x4 – 2x3 + 6 +4x2

=5x5 – 4x4 – 2x3 +4x2 + 3x + 6

Q(x) = 2x4 - x + 3x2 - 2x3 + - x5

= - x5 +2x4 - 2x3 + 3x2 - x +

b, TÝnh tæng :

P(x) + Q(x) = (5x5 – 4x4 – 2x3 +4x2 + 3x + 6) +(- x5 +2x4 - 2x3 + 3x2 - x + )

= …= 4x5 – 2x4 – 4x3 +7x2 + 2x + 6

P(x) - Q(x) = (5x5 – 4x4 – 2x3 +4x2 + 3x + 6) - (- x5 +2x4 - 2x3 + 3x2 - x + )

= …= 6x5 – 6x4 + 2x2 + 4x + 5

c, Ta cã

P(x) = 5x5 – 4x4 – 2x3 +4x2 + 3x + 6P(-1) = 5(- 1)5 - 4(-1)4 – 2(-1)3 + 4(-1)2 + 3.(-1) +6 =…= 0

Chøng tá - 1 lµ nghiÖm cña P(x).

Q(x) = - x5 +2x4 - 2x3 + 3x2 - x +

Q( -1) = - ( -1)5 + 2( -1)4 – 2( -1)3 + 3( -1)2 – (- 1) +

= …= 9 0

Chøng tá - 1 kh«ng lµ nghiÖm cña Q(x).
V.RKN :

Ngµy so¹n: 20/2/2011

TiÕt 63 : nghiÖm cña ®a thøc mét biÕn

I.Môc tiªu:

- ChuÈn KT :HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm cña ®a thøc mét biÕn, nghiÖm cña ®a thøc.

- ChuÈn KN :BiÕt c¸ch kiÓm tra xem sè a cã ph¶i lµ nghiÖm cña ®a thøc hay kh«ng.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n.

II.ChuÈn bÞ: - B¶ng phô

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (4')

- KiÓm tra vë bµi tËp cña 3 hs.

C.Bµi míi:
H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’)

-GV: Treo b¶ng phô ghi néi dung cña bµi to¸n.

- GV: xÐt ®a thøc

? NghiÖm cña ®a thøc lµ gi¸ trÞ nh­ thÕ nµo.

GV ®­a ra Kh¸i niÖm y/c HS ph¸t biÓu.

H§2(15’)


Gv lµm vÝ dô

? §Ó chøng minh 1 lµ nghiÖm Q(x) ta ph¶i cm ®iÒu g×.

- T­¬ng tù h·y chøng minh - 1 lµ nghiÖm cña Q(x)

? So s¸nh: x2 0

x2 + 1 0

- GV:Y/c HS ®äc chó ý

Cho hs ?1, ?2 vµ trß ch¬i.

- Cho hs lµm ë nh¸p råi cho hs chän ®¸p sè ®óng.

Gäi HS ®øng t¹i chç chän ®¸p ¸n

GV cho HS ch¬i trß ch¬i:

HD luËt ch¬i

Khèng chÕ thêi gian

Ph¸t phiÕu- HS: Theo dâi néi dung bµi to¸n.

- HS lµm viÖc theo néi dung bµi to¸n.

HS: Lµ gi¸ trÞ cña biÕn lµm cho ®a thøc b»ng 0.

HS ph¸t biÓu kh¸i niÖm trong SGK.

HS: Chó ý theo dâi.

- HS:


- Ta c/minh Q(1) = 0.

- HS: Chøng minh - 1 lµ nghiÖm cña Q(x)

- HS: x2 0

x2 + 1 > 0

- HS ®äc chó ý

hs lµm ?1, ?2 vµ trß ch¬i.

- HS: lµm ë nh¸p

- HS thö lÇn l­ît 3 gi¸ trÞ.

- HS:a)- b)3

- HS: tham gia trß ch¬i1. NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn

P(x) =

Ta cã P(32) = 0, ta nãi x = 32 lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x)

* Kh¸i niÖm: SGK

2. VÝ dô

a) P(x) = 2x + 1x = lµ nghiÖm

b) C¸c sè 1; -1 cã lµ nghiÖm Q(x) = x2 - 1

Q(1) = 12 - 1 = 0

Q(-1) = (-1)2 - 1 = 01; -1 lµ nghiÖm Q(x)

c) C/minh r»ng G(x) = x2 + 1 > 0

kh«ng cã nghiÖm

Thùc vËy

x2 0

G(x) = x2 + 1 > 0 x

Do ®ã G(x) kh«ng cã nghiÖm.

* Chó ý: SGK

?1§Æt K(x) = x3 - 4x

K(0) = 03- 4.0 = 0x=0 lµ nghiÖm.

K(2) = 23- 4.2 = 0 x =3 lµ nghiÖm.

K(-2) = (-2)3- 4.(-2)=0 x = -2 lµ nghiÖm cña K(x).

D. Cñng cè: (12') - C¸ch t×m nghiÖm cña P(x): cho P(x) = 0 sau t×m x.

Ch¼ng h¹n h·y t×m nghiÖm cña P(x) =2x +1

Lêi gi¶i :Cho P(x) =0 Hay 2x +1=0 2x =-1 x= -

- C¸ch chøng minh: x = a lµ nghiÖm cña P(x): ta ph¶i xÐt P(a)

+ NÕu P(a) = 0 th× a lµ nghiÖm, + NÕu P(a) 0 th× a kh«ng lµ nghiÖm.

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(3')

- Lµm bµi tËp 54, 55, 56 (tr48-SGK); c¸ch lµm t­¬ng tù ? SGK .

HD 56 P(x) = 3x – 3 ; G(x) = ........................

B¹n S¬n nãi ®óng.

- Tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp.

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 26/2/2011

TiÕt 64: «n tËp cuèi häc kú ii(T1)

I. Môc tiªu:

- ¤n luyÖn kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hµm sè.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n, kÜ n¨ng tr×nh bµy.

II. ChuÈn bÞ:

GV- B¶ng phô.

HS :b¶ng nhãm

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nháVÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (4')

- KiÓm tra vë ghi 5 hsC.Bµi míi:

H§ cña GvH§ cña HSGhi b¶ngH§1(12’)

BT1: a) BiÓu diÔn c¸c ®iÓm A(-2; 4); B(3; 0); C(0; -5) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.

b) C¸c ®iÓm trªn ®iÓm nµo thuéc ®å thÞ hµm sè y = -2x.

H§2(12’)BT2:

a)X¸c ®Þnh h/sè y = ax biÕt ®å thÞ qua I(2; 5)

b) VÏ ®å thÞ hs võa t×m ®­îc.

-GV: y/cÇu hs lµm viÖc c¸ nh©n, sau ®ã GV thèng nhÊt c¶ líp.

H§3(10’)

BT3: Cho h/sè y = x + 4

a) Cho A(1;3); B(-1;3); C(-2;2); D(0;6) ®iÓm nµo thuéc ®å thÞ hµm sè.

b) Cho ®iÓm M, N cã hoµnh ®é 2; 4, x¸c ®Þnh to¹ ®é ®iÓm M, N

-GV: C©u a y/cÇu hs lµm viÖc nhãm.

- C©u b gv gîi ý.

- HS: Lªn b¶ng biÓu biÔn c¸c ®iÓm A,B,C trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é

- HS biÓu diÔn vµo vë.

- HS thay to¹ ®é c¸c ®iÓm vµo ®¼ng thøc.

- HS: nªu néi dung bµi tËp

- HS lµm viÖc c¸ nh©n

- HS: Theo dâi néi dung bµi to¸n.

-HS: C©u a hs lµm viÖc nhãm. Bµi tËp 1

a) b) Gi¶ sö B thuéc ®å thÞ hµm sè y = -2x 4 = -2.(-2) 4 = 4 (®óng)

VËy B thuéc ®å thÞ hµm sè.

Bµi tËp 2

a) I (2; 5) thuéc ®å thÞ hµm sè y = ax 5 = a.2 a = 5/2

VËy y = x

b)


Bµi tËp 3

b) M cã hoµnh ®éD. Cñng cè: ('4’)

C¸c bµi tËp ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i?Khi gi¶i cÇn chó ý ®iÒu g×?

E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 5, 6 phÇn bµi tËp «n tËp cuèi n¨m SGK tr89

HD: c¸ch gi¶i t­¬ng tù c¸c bµi tËp ®· ch÷a.

¤n l¹i cac bµi tËp ch­¬ng 3 th«ng kª

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 4/3/2011

TiÕt 65 : «n tËp cuèi häc kú ii (T2)

I. Môc tiªu:

- ¤n luyÖn kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c phÐp tÝnh, tØ lÖ thøc,th«ng kª.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy.

II. ChuÈn bÞ:

GV :- B¶ng phô.bµi 8

HS : ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc cña häc kú II.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,HĐ hîp t¸c theo nhãm nháVÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh.

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò:(KÕt hîp trong giê)

C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’)

-GV: y/cÇu hs lµm bµi 1

- GV chia líp thµnh 4 nhãm, mçi nhãm lµm 1 phÇn.

- GV ®¸nh gi¸

-GV: L­u ý hs thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

H§2(8’)

? Nh¾c l¹i vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.H§3(8’)

- GV: y/cÇu hs lµm bµi tËp 3

? Tõ ta suy ra ®­îc ®¼ng thøc nµo.

? ®Ó lµm xuÊt hiÖn a + c th× cÇn thªm vµo 2 vÕ cña ®¼ng thø bao nhiªu.

- Líp bæ sung (nÕu thiÕu, sai)

H§4(12’)


GV treo b¶ng phô bµi 8/90sgk.

G? DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×?

GV y/c©u HS lªn b¶ng lËp b¶ng ‘’tÇn sè’’GV y/c©u 3 HS lªn b¶ng lµm tiÕp 3 c©u b,c,d.- HS: lµm bµi tËp 1

- HS: 4 nhãm, mçi nhãm lµm 1 phÇn.

- §¹i diÖn 4 nhãm tr×nh bµy trªn b¶ng.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

-HS:

- 2 hs lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung

- HS: lµm bµi 3

- HS:

- HS: cd


- 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy.

HS ®äc ®Ò bµi

HS tr¶ lêi t¹i chç c©u a.

HS lªn b¶ng lËp b¶ng tÇn sè. HS n/xÐt.

3 HS lªn b¶ng

Bµi tËp 1 (tr88-SGK)

Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh:

Bµi tËp 2 (tr89-SGK)

Bµi tËp 3 (tr89-SGK)

Bµi tËp 8/90SGK 1. s¶n l­îng cña mçi thöa ruéng.

B¶ng tÇn sè


























N=120c)Mèt cña ®Êu hiÖu lµ Mo=35.

(t¹ /ha)

 1. biÓu ®åIV. Cñng cè: (4')C¸c BT ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i?Khi gi¶i cÇn chó ý ®iÒu g×?

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm c¸c bµi tËp phÇn «n tËp cuèi n¨m phÇn cßn l¹i.Bµi tËp 4,5,7,9->13sgk/90,91

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 15/3/2011

TiÕt 65 : «n tËp cuèi häc kú ii (T3)

I. Môc tiªu:

- ¤n luyÖn kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®¬n thøc, céng trõ ®a thøc, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®¹i sè...

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n. RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy.

II. ChuÈn bÞ:

GV :- B¶ng phô.

HS : ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc cña häc kú II.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh.

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: ( KÕt hîp trong giê)

C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(12p)

GV yªu cÇu HS lµm BT9/90

TÝnh gÝ tri biÓu thøc 2,7c2-3,5c t¹i c=0,7  ;

G ? §Ó tÝnh GT mét BT§ sè ta lµm ntn ?

GV y/c 3HS lªn b¶ng tÝnh.

GV nhËn xÐt

H§2(8p)


GV y/c©u HS ®äc ®Ò

G ? muèn tÝnh tæng hay trõ c¸c ®a thøc ta lµm ntn ?

GV gäi 3 em lªn bÈng tinh

H§3(8p)


GV yªu y/clµm BT 11/91

G ? Muèn t×m x ta lµm ntn ?

H§4(10p)

Muèn t×m nghiÖm ®a thøc ta lµm ntn ?

§Ó CM mét ®a thøc kh«ng cã nghiÖm ta lµm ntn ?

HS ®äc bµi

HS ta thay gi¸ trÞ c¸c biÕn vµo biÓu thøc vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh.

HS ®äc ®Ò bµi

HS tr¶ lêi

3HS lªn b¶ng tÝnh

HS ®äc Y/cÇu bµi t©pl 11/91

HS pha ngoÆc ,thu gän

2 hS lªn b¶ng lµm

HS Ch ®a thøc ®ã b»ng 0 vµ t×m x.

Chøng tá ®a thøc ®ã kh¸c0

( >0 hoÆc <0)Bµi tËp9/90

Thay c=0,7 vµo b/thøc 2,7c2-3,5c ta cã:

2,7(0,7)2-3,5.0,7 =(0.7)2 (2.7-5)

=0,49.2,3=1,127

Thay c= vµo biÓu thøc2,7c2-3,5c ta cã:

2,7. .-3,5. =

Thay c= vµo b/thøc2,7c2-3,5c ta cã:

2,7. .-3,5. =....=

Bµi tËp 10/90

A= x2-2x –y2+3y-1

B=-2x2+3y2-5x+y+3

C=3x2-2xy +7y2-3x-5y-6

§¸p ¸n


a)A+B-C=-4x2-5y2 -4x +9y+2xy +8

b)A-B+C=6x2+3y2 -3y-2xy -10

c)-A+B+C=11y2 -6x-7y-2xy -2

Bµi tËp 11/91 T×m x biÕt: 1. (2x-3)-(x-5)=(x-2)-(x-1)

 2. 2(x-1)-5(x+2)=-10

Gi¶i:

a)(2x-3)-(x-5)=(x-2)-(x-1)

=>2x-3-x+5=x-2-x+1

=>x+2=-1=>x=-1-2=-3

b)2(x-1)-5(x+2)=-10=>2x-2-5x-10=-10

=>-3x-12=-10=>-3x=-10+12=2=>x=-2/3

Bµi tËp 13/91

a) T×m nghiÖm cña ®a thøc:P(x)=3-2x

gi¶i:

Ta cã P(x)=0=> 3-2x=0 =>-2x=-3=>x=-3/-2= 1,5.

VËy ®a thøc P(x)=3-2x cã nghiÑm lµ x=1,5.

b) ta cã x2 0 =>x2+2>0 vËy ®a thøc Q(x)=x2+2 kh«ng cã nghiÖm.IV. Cñng cè: (4')

C¸c bµi tËp ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i?Khi gi¶i cÇn chó ý ®iÒu g×?V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm c¸c bµi tËp 12phÇn «n tËp cuèi n¨m

Bµi tËp 7,8,9,10->63,64 SBT

HD bµi 12 thay x=1/2 vµo P(x) cho P(1/2)=0 vµ t×m a

V. Rót kinh nghiÖm

TiÕt 67+68: kiÓm tra häc kú ii

Chê lÞch thi cña phßng gi¸o dôc

Ngµy so¹n:20/3/2011TiÕt 69: «n tËp ch­¬ng 4

I. Môc tiªu:

- ¤n tËp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vÒ biÓu thøc ®¹i sè, ®¬n thøc, ®a thøc, céng trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng, céng trõ ®a thøc, nghiÖm cña ®a thøc.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n, thu gän, céng trõ ®a thøc

II. ChuÈn bÞ:

- GV : SGK, SBT

- HS : ¤n tËp

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc

B. KiÓm tra bµi cò:(KÕt hîp trong giê)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

H§ cña thµy, trßGhi b¶ngH§1: (12p)

? BiÓu thøc ®¹i sè lµ g×. Cho vÝ dô.

- HS nªu k/n SGK

? §¬n thøc lµ g×. H·y viÕt mét ®¬n thøc cña hai biÕn x, y cã bËc kh¸c nhau

- HS tr¶ lêi nh­ SGK

? BËc cña ®¬n thøc lµ g×? T×m bËc cña c¸c ®¬n thøc: 2x2y; xy3; x; ; 0

? ntn lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng. Cho vÝ dô.

? §a thøc lµ g×. ViÕt mét ®a thøc mét biÕn x cã 4 h¹ng tö, hÖ sè cao nhÊt lµ -2, hÖ sè tù do lµ 3

? BËc cña ®a thøc lµ g×. T×m bËc cña ®a thøc võa viÕt

H§2(30p)

- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi 58

- GV ®­a ®Ò bµi 54 lªn b¶ng phô, cho 3 HS lªn b¶ng ®iÒn vµo c¸c «

- 2 HS lªn b¶ng lµm

- GV ®­a ®Ò bµi lªn b¶ng phô, cho 3 HS lªn b¶ng lµm bµi 62

- Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm

- 1 HS lªn b¶ng lµm1. ¤n tËp biÓu thøc ®¹i sè, ®¬n thøc, ®a thøc

a) BiÓu thøc ®¹i sè

b) §¬n thøc

- BËc cña ®¬n thøc

- §¬n thøc ®ång d¹ng

c)§a thøc2. LuyÖn tËp

Bµi 58 (SGK-49)

 1. 0, b, -15

Bµi 54 (SGK-49)

 1. –x3y2z2 cã hÖ sè lµ -1

 2. -54by2 cã hÖ sè lµ -54b

 3. - x3y7z3 cã hÖ sè lµ -

Bµi 61 (SGK-49)

a) - x3y4z2 cã hÖ sè lµ - , ®¬n thøc bËc 9

b) 6x3y4z2 cã hÖ sè lµ 6, ®¬n thøc bËc 9

Bµi 62 (SGK-49)

a) P(x) = x5+ 7x4-9x3+x2- x

Q(x) = -x5+ 5x4-2x3+4x2-

b) P(x) + Q(x) = 12x4-11x3+2x2- x-

P(x) - Q(x) = 2x5+ 2x4-7x3-6x2- x+

c) P(0) = 0 x = 0 lµ nghiÖm cña ®a thøc

Q(0) = - x = 0 kh«ng lµ nghiÖm cña ®a thøc

Bµi 64 (SGK-49)

M(x) = 5x2+ 3x2 – x + 2 – ( 3x3 + 4x2 +2 )

= 5x2+ 3x2 – x + 2 – 3x3 – 4x2 –2

= x2 – x

M(x) = 0 x2 – x = 0 x( x – 1 ) = 0

x = 0 hoĆc x = 1

VËy nghiÖm cńa ®a thřc M(x) lµ

x = 0 vµ x = 1 D. H­íng dÉn häc ë nhµ (2)

- Lµm bµi tËp cßn l¹i trong SGK .- Bµi 51,52,53,55,57.SBT

E. Rót kinh nghiÑm


GV:Bïi ThÞ Mai Anh Tæ : To¸n – LÝ - TinКаталог: documents -> 48078
documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents -> Sè: 90/2003/Q§-ub
documents -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
documents -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
documents -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
48078 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn sinh họC 7 Phần mở đầu
48078 -> Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế, chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ?

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương