Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùctải về 1.01 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7
:
Ngµy so¹n: 12 /10/2010

TiÕt 28 : luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Th«ng qua tiÕt luyÖn tËp, cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch

- Cã kÜ n¨ng sö dông thµnh th¹o c¸c tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó vËn dông gi¶i to¸n nhanh vµ ®óng.

- HS më réng vèn sèng th«ng qua c¸c bµi to¸n cã tÝnh chÊt thùc tÕ

- KiÓm tra 15'

II. ChuÈn bÞ:

-GV: B¶ng phô, ®Ò kiÓm tra 15 ph« t«.

-HS: ¤n ®Þnh nghÜa, t×nh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ tØ lÖ nghÞch.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp:

B. KiÓm tra 15':

C©u 1: Hai ®¹i l­îng x vµ y lµ tØ lÖ thuËn hay tØ lÖ nghÞch

a)


x-1135y-551525b)

x-5-225y-2-552c)

x-4-21020y63-15-30C©u 2: T×m hai sè biÕt hai sè ®ã tØ lÖ víi 3: 7 vµ tæng cña chóng lµ 30.

§¸p ¸n: C©u1(4,5®): a)TLT; b)TLN; c)TLT(mçi ý ®ómg 1,5®)

C©u 2(5,5): Sè bÐ lµ 9; sè lín lµ 21.C.Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(12’) Bµi tËp 19

-GV: y/c hs lµm bµi 19

- GV:Cïng víi sè tiÒn ®Ó mua 51 mÐt lo¹i I cã thÓ mua ®­îc bao nhiªu mÐt v¶i lo¹i II, biÕt sè tiÒn 1m v¶i lo¹i II b»ng 85% sè tiÒn v¶i lo¹i I

- GV nhËn xÐt cïng HS

H§2(13’) Bµi tËp 23

-GV: HS ®äc kÜ ®Çu bµi

? H·y x¸c ®Þnh hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- GV: x lµ sè vßng quay cña b¸nh xe nhá trong 1 phót th× ta cã tØ lÖ thøc nµo.

- HS ®äc kÜ ®Çu bµi, tãm t¾t.

- Cho hs x¸c ®Þnh tØ lÖ thøc

- HS cã thÓ viÕt sai

- HS kh¸c söa

- Y/c 1 hs kh¸ lªn tr×nh bµy

- HS: ®äc kÜ ®Çu bµi

- HS: Chu vi vµ sè vßng quay trong 1 phót

- HS: 10x = 60.25 hoÆc

- Y/c 1 hs kh¸ lªn tr×nh bµy.BT 19 /61SGK

Cïng mét sè tiÒn mua ®­îc :

51 mÐt v¶i lo¹i I gi¸ a ®/m

x mÐt v¶i lo¹i II gi¸ 85% a ®/m

V× sè mÐt v¶i vµ gi¸ tiÒn 1 mÐt lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch :

(m)

TL: Cïng sè tiÒn cã thÓ mua 60 (m)BT 23 (tr62 - SGK)

Sè vßng quay trong 1 phót tØ lÖ nghÞch víi chu vi vµ do ®ã tØ lÖ nghÞch víi b¸n kÝnh. NÕu x gäi lµ sè vßng quay 1 phót cña b¸nh xe th× theo tÝnh chÊt cña ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch ta cã: TL: Mçi phót b¸nh xe nhá quay ®­îc 150 vßngD. Cñng cè: (3') GV nhÊn m¹nh l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n tØ lÖ nghÞch

HD: - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- BiÕt lËp ®óng tØ lÖ thøc

- VËn dông thµnh th¹o tÝnh chÊt tØ lÖ thøc

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n kÜ bµi. Lµm bµi tËp 20; 22 (tr61; 62 - SGK); bµi 28; 29 (tr46; 47 - SBT)

- Nghiªn cøu tr­íc bµi hµm sè.

V. Rót kinh nghiÖm:

Ngµy so¹n: 14/10/2010

TiÕt 29 : hµm sè

I. Môc tiªu:

- ChuÈn kiÕn thøc :HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm hµm sè

- ChuÈn kü n¨ng :NhËn biÕt ®­îc ®¹i l­îng nµy cã ph¶i lµ hµm sè cña ®¹i l­îng kia hay kh«ng trong nh÷ng c¸ch cho cô thÓ vµ ®¬n gi¶n (b»ng b¶ng, b»ng c«ng thøc)

- T×m ®­îc gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè khi biÕt gi¸ trÞ cña biÕn sè.

II. ChuÈn bÞ:

- GV:B¶ng phô bµi 24 (tr63 - SGK) , th­íc th¼ng.

HS: b¶ng nhãm.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp:1p

B. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng

C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(18) t×m hiÓu mét sè vÝ dô

- GV ?NhiÖt ®é cao nhÊt khi nµo, thÊp nhÊt khi nµo.

-GV: Y/c hs lµm ?1

? t vµ v lµ 2 ®¹i l­îng cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

? Nh×n vµo b¶ng ë VD 1 em cã nhËn xÐt g×.

? Víi mçi thêi ®iÓm t, ta x¸c ®Þnh ®­îc mÊy gi¸ trÞ nhiÖt ®é T t­¬ng øng.

? T­¬ng tù ë VD 2 em cã nhËn xÐt g×.

- GV: ë VD 3 ta gäi t lµ hµm sè cña v. VËy hµm sè lµ g×

? Quan s¸t c¸c VD trªn, h·y cho biÕt ®¹i l­îng y gäi lµ hµm sè cña x khi nµo.

H§2(15’)T×m hiÓu k/n hµm sè

- GV ®­a b¶ng phô néi dung kh¸i niÖm lªn b¶ng.

? §¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x th× y ph¶i tho¶ m·n mÊy ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo.

- GV treo b¶ng phô bµi tËp 24

- GV: Yªu cÇu c¶ líp lµm bµi

? Ph¶i kiÓm tra nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo.

- HS ®äc vÝ dô 1

- HS: + Cao nhÊt: 12 giê

+ ThÊp nhÊt: 4 giê

- HS lµm ?1

- HS ®äc SGK

- HS: 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- HS: NhiÖt ®ä T phô thuéc vµo sù thay ®æi cña thêi ®iÓm t.

- HS: Mçi gi¸ trÞ cña x chØ x¸c ®Þnh ®­îc 1 ®¹i l­îng cña y.

- 2 hs ®äc l¹i

- HS ®äc phÇn chó ý

- HS: + x vµ y ®Òu nhËn c¸c gi¸ trÞ sè

+ §¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng x

+ Víi mçi gi¸ trÞ cña x chØ cã 1 gi¸ trÞ cña y.

-HS: C¶ líp lµm bµi

- KiÓm tra 3 ®iÒu kiÖn1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè

* VÝ dô1:sgk

* VÝ dô 2: m = 7,8V

?1

V = 1 m = 7,8V = 2 m = 15,6

V = 3 m = 23,4

V = 4 m = 31,2

* VÝ dô 3:

?2

2. Kh¸i niÖm hµm sè* Kh¸i niÖm: SGK

* Chó ý: SGKBT 24 (tr63 - SGK)

y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng xD. Cñng cè: (9')

- Y/c hs lµm bµi tËp 24 (tr64 - SGK) y = f(x) = 3x2 + 1- Y/c hs lµm bµi tËp 25 (tr64 - SGK) ( th¶o luËn nhãm lªn tr×nh bµy b¶ng)

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng kh¸i niÖm hµm sè, vËn dông c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó y lµ mét hµm sè cña x.

- Lµm c¸c bµi tËp 26 29 (tr64 - SGK)

V. Rót kinh nghiÖm:

Ngµy so¹n: 16/10/2010

TiÕt 30 : luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Cñng cè kh¸i niÖm hµm sè

- RÌn luyÖn kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®¹i l­îng nµy cã ph¶i lµ hµm sè cña ®¹i l­îng kia kh«ng

- T×m ®­îc gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè theo biÕn sè vµ ng­îc l¹i.

II.ChuÈn bÞ:

GV:-B¶ng phô, th­íc th¼ng, phÊn mµu

HS: -b¶ng nhãm, n¾m ch¸c kh¸i niÖm hµm sè.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,h® hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp:

B. KiÓm tra bµi cò:(9')

- HS1: Khi nµo ®¹i l­îng y ®­îc gäi lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x?

lµm bµi tËp 25 (sgk)

- HS2: Lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng phô bµi tËp 26 (sgk). (GV ®­a bµi tËp lªn b¶ng phô)

HS1 Ph¸t biÓu

Bµi tËp 25/64 sgk Cho hµm sèHS2





















C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’)

- GV:Y/c hs lµm bµi tËp 28

- GV y/cÇu hs tù lµm c©u a

- GV ®­a néi dung c©u b bµi tËp 28 trªn b¶ng phô

- GV thu phiÕu cña 3 nhãm ®­a lªn b¶ng.

- GV: y/cÇu c¶ líp nhËn xÐt

H§2(10’)

- GV: Y/c 2 hs lªn b¶ng lµm bµi tËp 29

- GV: Y/cÇu c¶ líp lµm bµi vµo vë

- GV: Cho hs th¶o luËn nhãm

H§3(9’)

- GV ®­a néi dung bµi tËp 31 lªn trªn b¶ng phô- 1 hs lªn b¶ng lµm

- C¶ líp lµm bµi ra phiÕu häc tËp.

- GV giíi thiÖu cho hs c¸ch cho t­¬ng øng b»ng s¬ ®å ven.

? T×m c¸c ch÷ c¸i t­¬ng øng víi b, c, d

- GV giíi thiÖu s¬ ®å kh«ng biÓu diÔn hµm sè

- HS:hs lµm bµi tËp 28

- HS ®äc ®Ò bµi

- 1 hs lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë

- HS th¶o luËn theo nhãm

- GV thu phiÕu cña 3 nhãm ®­a lªn mÊy chiÕu.

- HS: C¶ líp nhËn xÐt

- HS: 2 hs lªn b¶ng lµm bµi tËp 29

- HS: lµm bµi vµo vë

- HS: th¶o luËn nhãm

- C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶

- §¹i diÖn nhãm gi¶i thÝch c¸ch lµm.

-HS: lªn b¶ng lµm

- C¶ líp lµm bµi ra phiÕu häc tËp

- HS: 1 hs ®øng tai chç tr¶ lêi.Bµi tËp 28 (tr64 - SGK)

Cho hµm sè

a)

b)











BT 29 (tr64 - SGK)Cho hµm sè . TÝnh:BT 30 (tr64 - SGK)

Cho y = f(x) = 1 - 8x

Kh¼ng ®Þnh ®óng lµ a, b

BT 31 (tr65 - SGK)

Cho






* Cho a, b, c, d, m, n, p, q Ra t­¬ng øng víi m

b t­¬ng øng víi p ...

s¬ ®å trªn biÓu diÔn hµm sè .

D. Cñng cè: (5')

- §¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x nÕu:

+ x vµ y ®Òu nhËn c¸c gi¸ trÞ sè.

+ §¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng x

+ Víi 1 gi¸ trÞ cña x chØ cã 1 gi¸ trÞ cña y

- Khi ®¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x ta cã thÓ viÕt y = f(x), y = g(x) ...E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 36, 37, 38, 39, 43 (tr48 - 49 - SBT)

- §äc tr­íc 6. MÆt ph¼ng to¹ ®é

- ChuÈn bÞ th­íc th¼ng, com pa.

V. Rót kinh nghiÖm:

Ngµy so¹n: 18/10/2010

TiÕt 31 : «n tËp häc k× I ( T 1)

I. Môc tiªu:

- ¤n tËp c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ, sè thùc ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. VËn dông c¸c tÝnh chÊt cña ®¼ng thøc, tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ d·y sè b»ng nhau ®Ó t×m sè ch­a biÕt.

- Gi¸o dôc hs tÝnh hÖ thèng khoa häc.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: b¶ng phô ghi néi dung cña b¶ng tæng kÕt c¸c phÐp tÝnh trong Q, tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, d·y tØ sè b»ng nhau.

- HS: ¤n tËp vÒ qui t¾c vµ tÝnh chÊt cña c¸c phÐp to¸n, tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,

VÊn ®¸p gîi më, luyÖn t©p...

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A .Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: kÕt hîp trong giê.

C.Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(8’) ¤n tËp vÒ sè h÷u tØ, sè thùc,

? Sè h÷u tØ lµ g×.? Sè h÷u tØ cã biÓu diÔn thËp ph©n ntn?

? Sè v« tØ lµ g×.

? Trong tËp R em ®· biÕt ®­îc nh÷ng phÐp to¸n nµo.

- GV ®­a trªn b¶ng phô c¸c phÐp to¸n, quy t¾c trªn R.

-GV:Cho hs nh¾c l¹i quy t¾c phÐp to¸n trªn b¶ng.

H§2((5’) ¤n tËp tØ lÖ thøc - D·y tØ sè b»ng nhau

? TØ lÖ thøc lµ g×

? Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

? Tõ tØ lÖ thøc ta cã thÓ suy ra c¸c tØ sè nµo.

H§3: LuyÖn tËp (25p)

- GV ®­a ra c¸c bµi tËp, y/cÇu hs lªn b¶ng lµm.G treo b¶ng phô y/c©u bµi tËp 2 T×m x biÕt

- HS: Nªu ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ.

- HS: Nªu c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ

- HS: Nªu ®Þnh nghÜa sè v« tØ.

- HS: céng, trõ, nh©n, chia, luü thõa, c¨n bËc hai.

- HS: HS nh¾c l¹i quy t¾c phÐp to¸n trªn b¶ng.

- HS: nªu ®Þnh nghÜa tØ lÖ thøc

- HS: Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

- HS tr¶ lêi.

HS ®äc yªu c©u ®Ò bµi.

3HS lªn b¶ng tr×nh bµy.HS H§ nhãm lµm trªn b¶ng phô1. ¤n tËp vÒ sè h÷u tØ, sè thùc, tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè

- Sè h÷u tØ lµ mét sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè víi a, b Z, b 0

- Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.

2. ¤n tËp tØ lÖ thøc - D·y tØ sè b»ng nhau

- TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tØ sè:

- TÝnh chÊt c¬ b¶n:

nÕu th× a.d = b.c

- NÕu ta cã thÓ suy ra c¸c tØ lÖ thøc:

LuyÖn tËp

Bµi tËp 1: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:

Bµi tËp 2

D.Cñng cè:(4p)

C¸c bµi t©p ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i?

Khi lµm cÇn chó ý diÒu g×?

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc, d¹ng bµi tËp trªn

- ¤n tËp l¹i c¸c bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch.

- Lµm bµi tËp 57 (tr54); 61 (tr55); 68, 70 (tr58) - SBT

V. Rót kinh nghiÖm:
Ngµy so¹n: 20/10/2010

TiÕt 32 «n tËp häc k× I (T2)

I. Môc tiªu:

- ¤n tËp vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch, ®å thÞ hµm sè y = ax (a 0)

- RÌn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n tØ lÖ, vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a 0), xÐt ®iÓm thuéc, kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè.

- HS thÊy ®­îc øng dông cña to¸n häc vµo ®êi sèng.II. ChuÈn bÞ:

 1. GV: B¶ng phô ghi c¸c kiÕn thøc vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch, bµi tËp.

 2. HS : B¶ng nhãm, «n l¹i kiÕn thøc ®· häc vÒ TLT, TLN, tÝnh chÊt DTSBN.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,h® hîp t¸c theo nhãm nhá,VÊn ®¸p gîi më, luyÖn t©p...

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:


 1. Tæ chøc líp: (1')

 2. KiÓm tra bµi cò: (')

 3. Bµi «n

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(7’)«n tËp TLT,TLN

? Khi nµo 2 ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ thuËn víi nhau. Cho vÝ dô minh ho¹.

? Khi nµo 2 ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ nghÞch víi nhau. LÊy vÝ dô minh ho¹.

H§2 :LuyÖn tËp(33’)

GV §­a ra néi dung bµi 1

Gv nhËn xÐt cïng hs

- Gi¸o viªn ®­a ra bµi tËp 2

GV y/c©u 2 HS lªn b¶ng lµm vµ nªu c¸ch lµm

- GV ®­a trªn b¶ng phô b¶ng «n tËp vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch vµ nhÊn m¹nh sù kh¸c nhau t­¬ng øng.

- GV ®­a ra bµi tËp.

-GV: y/cÇu hs th¶o luËn theo nhãm vµ lµm ra phiÕu häc tËp (nhãm ch½n lµm c©u a, nhãm lÎ lµm c©u b)

- GV thu phiÕu häc tËp cña c¸c nhãm ®­a lªn trªn b¶ng.

- GV chèt kÕt qu¶.

- hs tr¶ lêi c©u hái, 3 hs lÊy vÝ dô minh ho¹.

- hs chó ý theo dâi

HS th¶o luËn nhãm tai chç vµ cö ®¹i diÖn tr¶ lêi.

a) x vµ y TLT, k=3

b) xvµ y TLN, a=20

c) x vµ y kh«ng TLT, còng kh«ng TLN.

HS lªn b¶ng ®iÒn vµ nªu c¸ch ®iÒn.

a) k= 12:3=4







b) a= 1,5.8 =12









- hs th¶o luËn theo nhãm vµ lµm ra phiÕu häc tËp (nhãm ch½n lµm c©u a, nhãm lÎ lµm c©u b)

- hs nhËn xÐt, bæ sung

1. §¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch

- Khi y = k.x (k 0) th× y vµ x lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn.

- Khi y = th× y vµ x lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.

LuyÖn tËp

Bµi tËp 1 C¸c ®¹i l­îng x vµ y TLT hay TLN? Cho biÕt hÖ sè TL(nÕu cã)

a)









b)







c)

Bµi tËp 2

a)Cho biÕt x vµ y lµ hai §L TLT, ®iÒn vµo chç trèng:

a)Cho biÕt x vµ y lµ hai §L TLN, ®iÒn vµo chç trèng:










Bµi tËp 3: Chia sè 310 thµnh 3 phÇn

a) TØ lÖ víi 2; 3; 5

b) TØ lÖ nghÞch víi 2; 3; 5

Gi¶i:

a) Gäi 3 sè cÇn t×m lÇn l­ît lµ a, b, c ta cã:

a = 31.2 = 62

b = 31.3 = 93

c = 31.5 = 155

b) Gäi 3 sè cÇn t×m lÇn l­ît lµ x, y, z ta cã:

2x = 3y = 5zD. Cñng cè: (2')

- Nh¾c l¹i c¸ch lµm c¸c d¹ng to¸n hai phÇn trªnE. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp theo c¸c c©u hái ch­¬ng I, II

- Lµm l¹i c¸c d¹ng to¸n ®· ch÷a trong 2 tiÕt trªn.

V. Rót kinh nghiÖm:

Ngµy so¹n: 22/10/2010

TiÕt 33 «n tËp häc k× I (T3)

I. Môc tiªu:

- HS cã kÜ n¨ng gi¶i c¸c d¹ng to¸n ë ch­¬ng I, II.

- ThÊy ®­îc øng dông cña to¸n häc trong ®êi sèng.

II. ChuÈn bÞ: 1. GV:B¶ng phô, bµi t©p.

 2. HS «n lai néi dung c¸c bµi tËp d· lµm.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,HĐ hîp t¸c theo nhãm nhá,VÊn ®¸p gîi më, luyÖn t©p...

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:


 1. Tæ chøc líp: (1')

 2. KiÓm tra bµi cò: (3') KiÓm tra viÖc lµm bµi tËp ë nhµ cña 2 hs

 3. Bµi «n

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(8’)

GV: §­a bµi tËp1 trªn b¶ng phô. a) T×m xb)

- Mét sè hs yÕu kh«ng lµm t¾t, gv h­íng dÉn hs lµm chi tiÕt tõ ®æi sè thËp ph©n p/sè, , q/ t¾c tÝnh.

H§2(10')

-GV: y/cÇu hs ®äc kÜ yªu cÇu bµi tËp 2

- GV l­u ý:

-GV: y/cÇu 1 hs kh¸ nªu c¸ch gi¶i

H§3 (15’)

GV treo néi dung bµi tËp 3:

Mét ng­êi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B víi vËn tèc 15 km/h th× hÕt 40 phót. NÕu ng­êi Êy ®i víi vËn tèc 12 km/h th× hÕt bao nhiªu thêi gian.

GV yc HS ®äc ®Ò vµ tßm t¾t

Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo ®· häc?

Bµi to¸n cã nh÷ng §L nµo?

C¸c §L nµy cã mèi quan hÖ ntn?

§¹i l­îng nµo cè ®Þnh ?

§¹i l­îng nµo biÕn ®æi?

Hai §L nµy cã mèi liªn hÖ ntn?

GV yc HS lªn b¶ng tr×nh bµy

GV nhËn xÐt cïng HS

- 2 hs lªn b¶ng tr×nh bµy phÇn a, phÇn b

- HS: ®äc kÜ y/cÇu bµi tËp 2

1 hs kh¸ nªu c¸ch gi¶i

- 1 hs TB lªn tr×nh bµy

- C¸c hs kh¸c nhËn xÐt.

HS ®äc ®Ò bµi

HS tãm t¾t ®Ò bµi to¸n.

HS tr¶ lêi

V©n tèc, thêi gian vµ qu·ng ®­êng.

Qu·ng ®­êng kh«ng ®æi.

VËn tèc vµ thêi gian thay ®æi.

Lµ hai ®¹i l­îng TLN

HS lªn b¶ng tr×nh bµy

HS c¶ líp cïng lµm vµ nhËn xÐt.Bµi tËp 1

a)

b)

Bµi tËp 2: T×m x, y biÕt

7x = 3y vµ x - y = 16Bµi tËp 3

Tãm t¾t:

Mét ng­êi ®i tõ A ®Õn B

km/h

phót = giê

km/h

=?

Bµi gi¶i

Gäi v©n tèc vµ thêi gian ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 15km/h cña ng­êi Êy lÇn l­ît lµ v1 vµ t1

VËn tèc vµ thêi gian ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 12km/h cña ng­êi Êy lÇn l­ît lµ v2 vµ t2.

Do thêi gian vµ vËn tèc chuyÓn ®éng trªn cïng mét qu·ng ®­¬ng lµ hai ®¹i l­îng TLN nªn ta cã:hay (giê)

Hay t2=(phót) D.Cñng cè: (3')

- GV nªu c¸c d¹ng to¸n k× I vµ l­u ý c¸ch lµm.

E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(5')

Bµi tËp 1: T×m xBµi tËp 2: T×m x, y: 3x - 2y = 0 vµ x + 3y = 5. BT22,27,2830,31 SBT/67,47.

V. Rót kinh nghiÖm:

TiÕt 34+35 : KiÓm tra häc kú i

( Chê lÞch thi cña phßng gi¸o dôc)
Ngµy so¹n: 2/11/2010

TiÕt 36 : MÆt ph¼ng to¹ ®é

I.Môc tiªu:

- ChuÈn KT:HS thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i dïng cÆp sè ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ mét ®iÓm trªn mÆt ph¼ng, biÕt vÏ hÖ trôc täa ®é.

- ChuÈn KN: BiÕt x¸c ®Þnh 1 ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é khi biÕt täa ®é cña nã vµ thÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a to¸n häc vµ thùc tiÔn.

II.ChuÈn bÞ:

GV: - PhÊn mµu, th­íc th¼ng, com pa, b¶ng phô

HS: - §äc tr­íc bµi häc, b¶ng nhãm.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:


 1. Tæ chøc líp: 1p

B. KiÓm tra bµi cò:(5')

- HS1: Lµm BT 36/48SBT:

Cho hµm sè .

§iÒn c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè

y=f(x) vµo b¶ng sau:





HS












C.Bµi míi(27p)


H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(9') §Æt vÊn ®Ò

- GV mang b¶n ®å ®Þa lÝ ViÖt Nam ®Ó giíi thiÖu

? H·y ®äc täa ®é mòi Cµ Mau cña b¶n ®å.

? To¹ ®é ®Þa lÝ ®­îc x¸c ®Þnh bíi hai sè nµo.

- GV treo b¶ng phô


H§2(8’)t×m hiÓu MP täa ®é

- GV: Trong to¸n häc ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ 1 ®iÓm trªn mÆt ph¼ng ng­êi ta th­êng dïng 2 sè.

Treo b¶ng phô hÖ trôc oxy sau ®ã gv giíi thiÖu

+ Hai trôc sè vu«ng gãc víi nhau t¹i gèc cña mçi trôc sè

+ §é k/c trªn 2 trôc chän = nhau

+ Trôc hoµnh Ox, trôc tung OyhÖ trôc oxy GV h/dÉn vÏ.

H§3(10’) c¸ch x¸c ®Þnh to¹ ®é mét ®iÓm trong MP täa ®é

GV y/cÇu HS ®äc SGK

- GV nªu c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm P

- HS x¸c ®Þnh theo vµ lµm ?1

- GV nhËn xÐt dùa vµo h×nh 18

GV Y/c HS tr¶ lêi ?2

- HS ®äc dùa vµo b¶n ®å.

- HS: kinh ®é, vÜ ®é.

HS: Theo dâi trªn b¶ng

HS: VÏ theo h­íng dÉn cña gv vµo vë

HS ®äc sgk

HS lªn b¶ng lµ ?1

- HS x¸c ®Þnh theo vµ lµm ?21. §Æt vÊn ®Ò

VD1: To¹ ®é ®Þa lÝ mòi Cµ Mau

VD2:


Sè ghÕ H1

2.MÆt ph¼ng täa ®é (8')Ox lµ trôc hoµnh,Oy lµ trôc tung3. To¹ ®é mét ®iÓm trong mÆt ph¼ng täa ®é

§iÓm P cã:hoµnh ®é 2,tung ®é 3

Ta viÕt P(2; 3)

Chó ý SGK ?2 O (0;0)


D. Cñng cè: (10')

- To¹ ®é mét ®iÓm th× hoµnh ®é ®øng tr­íc,tung ®é ®øng sau.Mçi ®iÓm x¸c ®Þnh mét cÆp sè, mçi cÆp sè x¸c ®Þnh mét ®iÓm

- Lµm bµi tËp 32/67SGK(§¸p ¸n M(-3; 2) N(2; -3) Q(-2; 0) )

- Lµm bµi tËp 33/67SGK,HS H§ nhãm . L­u ý:E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- BiÕt c¸ch vÏ hÖ trôc Oxy,Lµm bµi 33, 34, 35 (tr68 - SGK); bµi tËp 44, 45, 46 (tr50 - SBT)

* L­u ý: Khi vÏ ®iÓm ph¶i vÏ mÆt ph¼ng täa ®é trªn giÊy «li hoÆc c¸c ®­êng kÎ // ph¶i chÝnh x¸c.

V. Rót kinh nghiÖm:

Equation Chapter 1 Section 1

Ngµy so¹n: 4/11/2010

TiÕt 37 : luyÖn tËp

I.Môc tiªu:

- HS thµnh th¹o vÏ hÖ trôc to¹ ®é, x¸c ®ÞnhvÞ trÝ mét ®iÓm trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é khi biÕt to¹ ®é cña nã, biÕt t×m täa ®é cña mét ®iÓm cho tr­íc.

- HS vÏ h×nh cÈn thËn, x¸c ®Þnh to¹ ®é chÝnh x¸c.

II.ChuÈn bÞ:

GV: - PhÊn mµu, th­íc th¼ng, com pa, b¶ng phô

HS: - §äc tr­íc bµi häc, b¶ng nhãm, gi©y kÎ « ly

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp:1p

B. KiÓm tra bµi cò:(7')

- HS1: VÏ mÆt ph¼ng täa ®é biÓu diÔn ®iÓm A(-3; 2,5) trªn mÆt ph¼ng täa ®é

- HS2: §äc täa ®é cña B(3; -1); biÓu diÔn ®iÓm ®ã trªn mÆt ph¼ng täa ®é.

HS1 y


HS2 y

C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(16’)

- GV: y/c hs lµm bµi 34

- GV: HD dùa vµo mÆt ph¼ng täa ®é vµ tr¶ lêi

? ViÕt ®iÓm M, N tæng qu¸t n»m trªn 0y, 0x

-GV: y/c hs lµm bµi tËp 35 theo ®¬n vÞ nhãm.

- Mçi hs x¸c ®Þnh täa ®é mét ®iÓm, sau ®ã trao ®æi chÐo kÕt qu¶ cho nhau

- GV l­u ý: hoµnh ®é viÕt tr­íc, tung ®é viÕt sau.

H§2(8’)

- y/c hs lµm bµi tËp 36.- HS 1: lªn tr×nh bµy qu¸ tr×nh vÏ hÖ trôc

- HS 2: x¸c ®Þnh A, B

- HS 3: x¸c ®Þnh C, D

- HS 4: ®Æc ®iÓm ABCD

- GV l­u ý: ®é dµi AB lµ 2 ®v, CD lµ 2 ®¬n vÞ, BC lµ 2 ®¬n vÞ ...

H§3(8’)


- GV: Treo b¶ng phô ghi hµm sè y cho bíi b¶ng

- L­u ý: hoµnh ®é d­¬ng, tung ®é d­¬ng ta vÏ chñ yÕu gãc phÇn t­ thø (I)

- C¸c hs kh¸c ®¸nh gi¸.

- GV tiÕn hµnh kiÓm tra vë mét sè hs vµ nhËn xÐt rót kinh nghiÖm.

- HS: lµm bµi tËp 34

- HS: M(0; b) théc 0y; N(a; 0) thuéc 0x

- HS: lµm bµi tËp 35 theo ®¬n vÞ nhãm.

- HS: Trao ®æi chÐo kÕt qu¶ cho nhau

- HS: lµm bµi tËp 36.

- HS 1: lªn tr×nh bµy qu¸ tr×nh vÏ hÖ trôc

- HS 2: x¸c ®Þnh A, B

- HS 3: x¸c ®Þnh C, D

- HS 4: ®Æc ®iÓm ABCD

- HS 1 lµm phÇn a.

- C¸c hs kh¸c ®¸nh gi¸.

- HS 2: lªn biÓu diÔn c¸c cÆp sè trªn mÆt ph¼ng täa ®éBT 34 (tr68 - SGK) (8')

a) Mét ®iÓm bÊt k× trªn trôc hoµnh th× tung ®é lu«n b»ng 0

b) Mét ®iÓm bÊt kú trªn trôc tung th× hoµnh ®é lu«n b»ng kh«ng.

BT 35 (8')

. H×nh ch÷ nhËt ABCD

A(0,5; 2) B2; 2)

C(0,5; 0) D(2; 0)

. To¹ ®é c¸c ®Ønh cña PQR

Q(-1; 1) P(-3; 3) R(-3; 1)BT 36 (tr68 - SGK)

ABCD lµ h×nh vu«ngBT 37

Hµm sè y cho bëi b¶ng

D. Cñng cè: (3')

- VÏ mÆt ph¼ng täa ®é , BiÓu diÔn ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é

- §äc täa ®é cña ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- VÒ nhµ xem l¹i bµi

- Lµm bµi tËp 47, 48, 49, 50 (tr50; 51 - SBT)

- §äc tr­íc bµi y = ax (a0)V. Rót kinh nghiÖm:


So¹n:30/12/2010

TiÕt 38 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú i

( PhÇn ®¹i sè )

I/Môc tiªu.

-Gióp hS kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qña lµm bµi kiÓm tra häc kú I

-Cñng cè mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n cho häc sinh.

-RÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi, tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c cho hs.

II/ ChuÈn bÞ.

-Gv : §Ò bµi, ®¸p ¸n.

-Hs : Xem l¹i kiÕn thøc liªn quan.

III/ Ph­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p,®µm tho¹i

IV/ TiÕn tr×nh d¹y häc.

A. æn ®Þnh líp.(1’)

B. Tr¶ bµi.(2’)

C. Ch÷a bµi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(18’)Bµi 1

?H·y nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh?

Kh¸i niÖm GTT§ cña mét sè h÷u tØ?

GV chèt l¹i .

H§2 (7’)


GV yªu cÇu 3 HS lªn b¶ng ch÷a l¹i c©u 2

GVnhËn xÐt vµ chØ ra c¸c lçi mµ hs m¾c ph¶i khi lµm bµi kiÓm tra nh­ quy ®ång sai, sai dÊu, do biÕn ®æi..

GV y/c HS 3 lªn b¶ng.

H§3 (10p)

GV nhËn xÐt c¸ch vÏ vµ c¸ch tr×nh bµy cña HS vµ ®­a ra mét sè lçi tiªu biÓu mµ hs m¾c ph¶i khi lµm bµi.

-Nh¾c l¹i: thø tù ­u tiªn cac phÐp to¸n..

HS tr¶ lêi

HS c¶ líp cïng lµm l¹i vµ nhËn xÐt söa sai

HS lªn b¶ng lµm

HS lµm l¹i vµo vë vµ nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.

HS lªn b¶ng tr×nh bµy phÇn

HS nhËn xÐt.C©u 1: TÝnh

a)=

b)=

c) 5.4- 4.3+5 -0,3.20 = 20 – 12 + 5 – 6 = 7

d)=

e) v× nªnC©u 2: T×m x biÕt :

a)

b)

c) ( x+3)2 = 49 hoÆc x = -10C©u 3:

Gäi chiÒu dµi cña c¸c HCN lÇn l­ît lµ a,b,c.

Ta cã a +b +c =23.

V× c¸c HCN cã diÖn tÝch b»ng nhau nªn chiÒu dµi vµ chiÒu réng lµ hai ®¹i l­îng tû lÖ nghÞch víi nhau nªn ta cã :4a =5b =8c.

Hay . Theo t/c d·y tû sè b»ng nhau ta cã : =

VËy a=

Tr¶ lêi :ChiÒu dµi cña c¸c HCN lÇn l­ît lµ 10m,8m,5m.D.Cñng cè.(5’)

GV l­u ý l¹i mét sè kiÕn thøc häc cßn nhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh lµm bµi nh­:

- Thùc hiÖn kh«ng dóng thø tù c¸c phÐp tÝnh, lµm trßn sai.

- Bá dÊu GTT§ sai ho¨c thiÕu 1 tr­êng hîp.

- thùc hiÖn phÐp tÝnh víi luü thõa cßn nhÇm lÉn

- ¸p dông sai tÝnh chÊt cña d·y TDBNvµ sai sot trong tÝnh to¸n ....

E. H­íng dÉn vÒ nhµ.(2’)

-Xem l¹i bµi tËp ®· ch÷a vµ so s¸nh víi bµi lµm

V. RKN:
Ngµy so¹n: 10/11/2010

TiÕt 39 : ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT : hs hiÓu ®­îc kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè, ®å thÞ hµm sè y = ax.

HiÓu ý nghÜa cña ®å thÞ trong trong thùc tiÔn vµ trong nghiªn cøu hµm sè

- ChuÈn KN : BiÕt c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax

II.ChuÈn bÞ:

GV: - PhÊn mµu, th­íc th¼ng, com pa, b¶ng phô ghi ?1, ?2

HS: - §äc tr­íc bµi häc, b¶ng nhãm, gi©y kÎ « ly

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp ( 1P)

B. KiÓm tra bµi cò:(5')

- HS1: VÏ mÆt ph¼ng täa ®é 0xy, biÓu diÔn ®iÓm A(-1; 3) trªn mÆt ph¼ng täa ®é

C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(15’)T×m hiÓu ®å thÞ cña hµm sè

- GV treo b¶ng phô ghi ?1

- GV:Y/ c hs lµm ?1

- GV vµ Ý kh¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tr×nh bµy.

- GV: tËp hîp c¸c ®iÓm A, B, C, D, E chÝnh lµ ®å thÞ hµm sè y = f(x)

? §å thÞ cña hµm sè

y = f(x) lµ g×.

- NÕu nhiÒu hs lµm sai ?1 th× lµm VD

H§2(15’)t×m hiÓu §å thÞ hµm sè y = ax (a0)

- GV: Y/c hs lµm ?2

-GV: Cho 3 hs kh¸ lªn b¶ng lµm lÇn l­ît phÇn a, b, c

-GV: Y/c hs lµm ?3

- GV treo b¶ng phô néi dung ?4

- HS1: lµm phÇn a

- HS 2: lµm phÇn b

-GV:Nªu c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax

-HS lµm ?1

- HS 1 lµm phÇn a

- HS 2 lµm phÇn b

- HS: §å thÞ cña hµm sè y = f(x) lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn c¸c cÆp gi¸ trÞ t­¬ng øng (x; y) trªn mÆt ph¼ng täa ®é.

- HS: lµm ?2

- HS: 3 häc sinh kh¸ lªn b¶ng lµm lÇn l­ît phÇn a, b, c

- HS: lµm ?3

- HS: Ta cÇn biÕt 2 ®iÓm thuéc ®å thÞ

- HS1: lµm phÇn a

- HS 2: lµm phÇn b

- HS: X¸c ®Þnh 2 ®iÓm thuéc ®å thÞ

B1: X¸c ®Þnh thªm 1 ®iÓm A

B2: VÏ ®­êng th¼ng OA1. §å thÞ hµm sè lµ g×

a) A(-2; 3) B(-1; 2) C(0; -1)

D(0,5; 1) E(1,5; -2)

b)

* §Þnh nghÜa: SGK

* VD 1: SGK

2. §å thÞ hµm sè y = ax (a0)

. §å thÞ hµm sè y = ax (a0) lµ ®­êng th¼ng qua gèc täa ®é.

* C¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax:

- X¸c ®Þnh mét ®iÓm kh¸c gèc 0 thuéc ®å thÞ

- KÎ ®­êng th¼ng qua ®iÓm võa x¸c ®Þnh vµ gèc 0.

* VD: VÏ ®å thÞ y = -1,5 x

. Víi x = -2 y = -1,5.(-2) = 3

A(-2; 3)

D. Cñng cè: (7’)

- HS nªu c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)

- Lµm bµi tËp 39 (SGK- tr71)

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc thuéc kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè

- C¸ch vÏ ®å thÞ y = ax (a0)

- Lµm bµi tËp 40, 41, 42, 43 (sgk - tr71, 72)

V. Rót kinh nghiÖm:
Ngµy so¹n: 14/11/2010

TiÕt 40 : luyÖn tËp


I. Môc tiªu:

- Cñng cè kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè, ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a0), biÕt kiÓm tra mét ®iÓm thuéc ®å thÞ, mét ®iÓm kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè . BiÕt x¸c ®Þnh hÖ sè a khi biÕt ®å thÞ hµm sè

- ThÊy ®­îc øng dông cña ®å thÞ trong thùc tiÔn.

II.ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­íc th¼ng phÊn mµu.

HS: B¶ng nhãm, giÊy « ly, th­íc th¼ng.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: 1p

B. KiÓm tra bµi cò: (7')

- HS1: VÏ ®å thÞ hµm sè y = x - HS2: VÏ ®å thÞ hµm sè y = -1,5x

- HS3: VÏ ®å thÞ hµm sè y = 4x - HS4: VÏ ®å thÞ hµm sè y = -3x

§¸p ¸n:
C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(8’)gi¶i BT 41

GV:? §iÓm nµo thuéc ®t hµm sè y = -3x

A; B; C(0;0)

- HS ®äc kÜ ®Çu bµi

- GV lµm cho phÇn a

H§2(8’) Gi¶i BT 42

GV:Treo b¶ng phô bµi tËp 42

GV: T×m a ta ph¶i dùa vµo hÖ thøc nµo.

? Muèn t×m a ta ph¶i biÕt tr­íc ®iÒu g×.

- GV h­íng dÉn hs tr×nh bµy.

- GV kÕt luËn phÇn b

H§3(8’) Gi¶i BT 43

- Y/c hs lµm bµi tËp 43

- L­u ý 1 ®¬n vÞ trªn mÆt ph¼ng täa ®é lµ 10 km.

? Nªu c«ng thøc tÝnh vËn tèc cña chuyÓn ®éng ®Òu.

GV nhËn xÐt cïng HS

H§4(8’) Gi¶i BT 45

Cho hs ®äc kÜ ®Ò bµi 45

? Nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch

- GV kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm cña hs - HS ®äc kÜ ®Çu bµi

- 2 hs lªn b¶ng lµm cho ®iÓm B, C

HS ®äc ®Ò bµi

- HS: y = ax

- HS: BiÕt ®å thÞ ®i qua mét ®iÓm (cã hoµnh ®é vµ tung ®é cô thÓ)

- 1 hs biÓu diÔn ®iÓm cã hoµnh ®é , c¶ líp ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.

- T­¬ng tù hs tù lµm phÇn c

- HS quan s¸t ®t tr¶ lêi

- HS:

- 1 HS lªn b¶ng vËn dông ®Ó tÝnh.

HS c¶ líp cïng lµm vµ nhËn xÐt

- HS: diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt = dµi.réng

- 1 hs vÏ ®å thÞ hµm sè y= 3x trªn b¶ng, c¸c hs cßn l¹i vÏ vµo vë.

BT 41 (tr72 - SGK)

. Gi¶ sö A thuéc ®å thÞ y = -3x1 = -3. 1 = 1 (®óng)

A thuéc ®å thÞ hµm sè y = -3x

. Gi¶ sö B thuéc ®t y = -3x-1 = .(-3) -1 = 1 (v« lÝ)

B kh«ng thuéc

BT 42 (tr72 - SGK)

a) §iÓm A n»m trªn mÆt ph¼ng täa ®é cã täa ®é A(2; 1)

V× A thuéc ®t hµm sè y = ax1 = a.2 a =

Ta cã hµm sè y = x

b) M (; b) n»m trªn ®g th¼ng x =

c) N(a; -1) n»m trªn ®g th¼ng y = -1BT 43 (tr72 - SGK)

a) Thêi gian ng­êi ®i bé lµ 4 (h)

Thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p lµ 2 (h)

b) Qu·ng ®­êng ng­êi ®i bé 20 (km)

Qu·ng ®­êng ng­êi ®i xe ®¹p 30 (km)

c) VËn tèc ng­êi ®i bé lµ :(km/h)

VËn tèc ng­êi ®i xe ®¹p (km/h)

BT 45 (tr72 - SGK)

. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ 3.x m2

. VËy y = 3x

+ §å thÞ hµm sè qua O(0; 0)

+ Cho x = 1 y = 3.1 = 3

®å thÞ ®i qua A(1; 3)

D. Cñng cè: (3') Lưu ý c¸c D¹ng to¸n

- X¸c ®Þnh a cña hµm sè y = ax (a0)

- KiÓm tra ®iÓm cã thuéc ®å thÞ hay kh«ng

- VÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 44(tr73); 47 (tr74), Lµm c©u hái «n tËp tr 76,Lµm BT 48 52/76, 77 SGK.

Xem l¹i vµ n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc ®· häc ë häc k× I, ChuÈn bÞ SGK to¸n tËp 2 ®äc tr­íc bµi1 ch­¬ng III.

V. Rót kinh nghiÖm:

Ch­¬ng III - Thèng kª

Môc tiªu ch­¬ng


 • VÒ chuÈn kiÕn thøc

B­íc ®Çu hiÓu ®­îc mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n nh­ b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu, dÊu hiÖu, gi¸ trÞ dÊu hiÖu, tÇn sè, b¶ng “tÇn sè”(ph¶ng ph©n phèi thùc nghiÖm); c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng vµ ý nghÜa ®¹i diªn cña nã, ý nghÜa cña mèt.ThÊy ®­îc vai trß cña thèng kª trong thùc tiÔn.

 • VÒ chuÈn kÜ n¨ng:

-BiÕt thu thËp sè liÖu tõ nhòng cuéc ®iÒu tra nhá, ®¬n gi¶n, gÇn gòi trong häc tËp, trong cuéc sèng, (biÕt lËp b¶ng tõ thu thËp sè liÖu ban ®Çu ®Õn d¹ng b¶ng “tÇn sè”)

- BiÕt c¸ch t×m c¸ch gi¸ trÞ kh¸c nhau trong b¶ng sè liÖu thèng kª vµ tÇn sè t­¬ng øng, lËp ®­îc b¶ng “tÇn sè”. BiÕt biÓu diÔn b»ng biÓu ®å cét ®óng mèi quan hÖ nãi trªn. BiÕt s¬ bé nhËn xÐt sù ph©n phèi c¸c gi¸ tri cña dÊu hiÖu qua b¶ng “tÇn sè “vµ biÓu ®å.

- BiÕt c¸ch tÝnh sè trung b×nh céng cña dÊu hiÖu theo c«ng thøc vµ biÕt t×m mèt cña dÊu hiÖu.

Ngµy so¹n: 8/12/2010

TiÕt 41 :Thu thËp sè liÖu thèng kª - tÇn sè

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT :HS lµm quen víi c¸c b¶ng (®¬n gi¶n) vÒ thu thËp sè liÖu thèng kª khi ®iÒu tra (vÒ cÊu t¹o, néi dung), biÕt x¸c ®Þnh vµ diÔn t¶ ®­îc dÊu hiÖu ®iÒu tra, hiÓu ®­îc ý nghÜa cña côm tõ ''sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu'' vµ lµm quen víi kh¸i niÖm tÇn sè cña mét gi¸ trÞ.

- ChuÈn KN :BiÕt c¸c kÝ hiÖu ®èi víi mét dÊu hiÖu, gi¸ trÞ cña nã vµ tÇn sè cña mét gi¸ trÞ. BiÕt lËp b¶ng ®¬n gi¶n ®Ó ghi l¹i sè liÖu thu thËp ®­îc qua ®iÒu tra.

II.ChuÈn bÞ:

-GV: B¶ng phô ghi néi dung bang 1 vµ 2.

- HS: B¶ng nhãm bót d¹..

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (kh«ng)

GV §V§:nh­ sgk/4

C.Bµi míi:


H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1( 7')T×m hiÓu B¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu

- GV treo b¶ng phô lªn b¶ng.

H§2(12')t×m hiÓu DÊu hiÖu

- GV y/cÇu hs tr¶ lêi ?2

? DÊu hiÖu X lµ g×.

? T×m dÊu hiÖu X cña b¶ng 2.

- GV th«ng b¸o vÒ ®¬n vÞ ®iÒu tra.

? B¶ng 1 cã bao nhiªu ®¬n vÞ ®iÒu tra.

? §äc tªn c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra ë b¶ng 2.

? Quan s¸t b¶ng 1, c¸c líp 6A, 6B, 7A, 7B trång ®­îc bao nhiªu c©y.

- GV th«ng b¸o d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.

-GV: y/cÇu hs lµm ?4

H§3(13’) T×m hiÓu TÇn sè cña mçi gi¸ trÞ

-GV: y/cÇu hs lµm ?5, ?6

? T×m tÇn sè cña gi¸ trÞ 30; 28; 50; 35.

- GV ®­a ra c¸c kÝ hiÖu cho hs chó ý.

-GV: y/cÇu hs ®äc SGK

- HS chó ý theo dâi.

HS tr¶ lêi ?1

- 1 hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- HS: DÊu hiÖu X lµ néi dung ®iÒu tra.

- HS: DÊu hiÖu X lµ d©n sè n­íc ta n¨m 1999.

- HS: Cã 20 ®¬n vÞ ®iÒu tra.

- HS: Hµ Néi, H¶i Phßng, H­ng Yªn, Hµ Giang, B¾c C¹n.

- HS tr¶ lêi c©u hái .

- HS: lµm ?4

- HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- HS: TÇn sè cña gi¸ trÞ ®ã lÇn l­ît lµ 8; 2; 3; 7.

- HS: Theo dâi ®Ó n¨m b¾t c¸c kÝ hiÖu

- HS: ®äc SGK1. Thu thËp sè liÖu. B¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu

2. DÊu hiÖu

a. DÊu hiÖu, ®¬n vÞ ®iÒu tra

?2

Néi dung ®iÒu tra lµ: Sè c©y trång cña mçi lípGäi lµ dÊu hiÖu X

- Mçi líp ë b¶ng 1 lµ mét ®¬n vÞ ®iÒu tra

?3 B¶ng 1 cã 20 ®¬n vÞ ®iÒu tra.

b. Gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.

- Mçi ®¬n vÞ cã mét sè liÖu, sè liÖu ®ã ®­îc gäi lµ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.

?4

DÊu hiÖu X ë b¶ng 1 cã 20 gi¸ trÞ.3. TÇn sè cña mçi gi¸ trÞ

?5

Cã 4 sè kh¸c nhau lµ 28; 30; 35; 50?6

Gi¸ trÞ 30 xuÊt hiÖn 8 lÇn

Gi¸ trÞ 28 xuÊt hiÖn 2 lÇn

Gi¸ trÞ 50 xuÊt hiÖn 3 lÇn

Gi¸ trÞ 35 xuÊt hiÖn 7 lÇn

Sè lÇn xuÊt hiÖn ®ã gäi lµ tÇn sè.

* Chó ý: SGK D. Cñng cè: (10') - y/cÇu hs lµm bt 2/7-SGK,GV ®­a ra b¶ng phô cã néi dung b¶ng 4

a) DÊu hiÖu mµ b¹n An quan t©m lµ : Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng.

DÊu hiÖu ®ã cã 10 gi¸ trÞ.

b) Cã 5 gi¸ trÞ kh¸c nhau.

c) Gi¸ trÞ 21 cã tÇn sè lµ 1, Gi¸ trÞ 18 cã tÇn sè lµ 3, Gi¸ trÞ 17 cã tÇn sè lµ 1

Gi¸ trÞ 20 cã tÇn sè lµ 2 , Gi¸ trÞ 19 cã tÇn sè lµ 3

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, lµm c¸c bµi tËp 1-tr7; 3-tr8- Lµm c¸c bµi tËp 2; 3 (tr3, 4 - SBT)

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 12/12/2010

TiÕt 42: luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Cñng cè l¹i cho hs c¸c kiÕn thøc vÒ dÊu hiÖu, gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, ®¬n vÞ ®iÒu tra, tÇn sè qua c¸c bµi tËp.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh cho hs.

- ThÊy ®­îc vai trß cña viÖc thèng kª trong ®êi sèng.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: b¶ng phô ghi néi dung bµi tËp 3, 4 - SGK; bµi tËp 1, 2, 3 - SBT

- HS: Th­íc th¼ng, bót d¹, b¶ng nhãm

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7')

- HS1: Nªu c¸c kh¸i niÖm dÊu hiÖu, gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, lÊy vÝ dô minh ho¹.

- HS 2: Nªu c¸c kh¸i niÖm tÇn sè lÊy vÝ dô minh ho¹.

HS1: DÊu hiÖu lµ vÊn ®Ò hay hiÖn t­îng mµ ng­êi ®iÒu tra quan t©m t×m hiÓu. øng víi mçi ®¬n vÞ ®iÒu tra co mét sè liÖu, sè liÖu ®ã gäi lµ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.VD ®iÓm kiÓm tra häc k× I m«n To¸n cña tæ 1

HS2: Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ®­îc gäi lµ tÇn sè cña gi¸ trÞ ®ã.

HS Tù lÊy VDC. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’)

- GV ®­a bµi tËp 3 trªn b¶ng phô.

-GV: T­¬ng tù b¶ng 5, hs t×m b¶ng 6.

H§2(10’)


GV ®­a néi dung bµi 4 trªn b¶ng phô

- Y/cÇu líp lµm theo nhãm, lµm ra b¶ng phô.

- GV thu b¶ng phô sau ®ã ®­a lªn trªn b¶ng ®Ó hs c¶ líp theo dâi.

-GV: C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm

H§3(10’)

- GV ®­a néi dung bµi tËp 2 trªn b¶ng phô

- y/cÇu hs lµm theo nhãm.

- GV thu bµi cña c¸c nhãm ®­a lªn trªn b¶ng.

-GV:y/cÇu c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm.

- GV ®­a néi dung bµi tËp 3 trªn b¶ng phô

- HS ®äc ®Ò bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cña bµi to¸n.

- HS: t×m b¶ng 6.

- HS ®äc ®Ò bµi

- HS: Líp lµm theo nhãm, lµm ra b¶ng phô.

HS:C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm

- hs ®äc néi dung bµi to¸n.

- hs lµm theo nhãm.

HS: C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm.

hs ®äc SGK

- 1 hs tr¶ lêi c©u hái.Bµi tËp 3 (tr8-SGK)

a) DÊu hiÖu chung: Thêi gian ch¹y 50 mÐt cña c¸c hs líp 7.

b) Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau: 5

Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ 20

c) C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau: 8,3; 8,4; 8,5; 8,7

TÇn sè 2; 3; 8; 5

Bµi tËp 4 (tr9-SGK)

a) DÊu hiÖu: Khèi l­îng chÌ trong tõng hép.

Cã 30 gi¸ trÞ.

b) Cã 5 gi¸ trÞ kh¸c nhau.

c) C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau: 98; 99; 100; 101; 102.

TÇn sè lÇn l­ît: 3; 4; 16; 4; 3Bµi tËp 2 (tr3-SBT)

a) B¹n H­¬ng ph¶i thu thËp sè liÖu thèng kª vµ lËp b¶ng.

b) Cã: 30 b¹n tham gia tr¶ lêi.

c) DÊu hiÖu: mÇu mµ b¹n yªu thÝch nhÊt.

d) Cã 9 mÇu ®­îc nªu ra.

e) §á cã 6 b¹n thÝch.

Xanh da trêi cã 3 b¹n thÝch.

Tr¾ng cã 4 b¹n thÝch,vµng cã 5 b¹n thÝch.TÝm nh¹t cã 3 b¹n thÝch.TÝm sÉm cã 3 b¹n thÝch.

Xanh n­íc biÓn cã 1 b¹n thÝch.

Xanh l¸ c©y cã 1 b¹n thÝch

Hång cã 4 b¹n thÝch.

Bµi tËp 3 (tr4-SBT)

- B¶ng cßn thiÕu tªn chñ hé,®¬n vÞ sö dông ®iÖn. CÇn lËp b¶ng gåm hai cét, mét cét ghi tªn chñ hé, mét cét ghi sè l­îng ®iÖn ®· tiªu thô th× míi lµm ®­îc ho¸ ®¬n thanh to¸n.D. Cñng cè: (5')

- Gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu th­êng lµ c¸c sè. Tuy nhiªn trong mét vµi bµi to¸n cã thÓ lµ c¸c ch÷.

- Trong qu¸ tr×nh lËp b¶ng sè liÖu thèng kª ph¶i g¾n víi thùc tÕ.E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm l¹i c¸c bµi to¸n trªn.

- §äc tr­íc bµi 2, b¶ng tÇn sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n :14/12/2010

TiÕt 43 :b¶ng ''tÇn sè'' c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu

I.Môc tiªu:

- ChuÈn KT :HS hiÓu ®­îc b¶ng ''TÇn sè'' lµ mét h×nh thøc thu gän cã môc ®Ých cña b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu, nã gióp cho viÖc s¬ bé nhËn xÐt vÒ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ®­îc dÔ dµng h¬n.

- ChuÈn KN :HS biÕt c¸ch lËp b¶ng tÇn sè tõ b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu vµ biÕt c¸ch nhËn xÐt.

- HS biÕt liªn hÖ víi thùc tÕ cña bµi to¸n.

II.ChuÈn bÞ:

- GV: b¶ng phô ghi néi dung kiÓm tra , b¶ng phô ghi néi dung bµi tËp 5, 6 tr11 SGK)

- HS: th­íc th¼ng.

B¶ng phô 1: NhiÖt ®é trung b×nh cña huyÖn Yªn H­ng (®¬n vÞ tÝnh lµ 0C)

N¨m199019911992199319941995NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m212221232221a) DÊu hiÖu ë ®©y lµ g× ? Sè c¸c gi¸ trÞ lµ bao nhiªu.

b) T×m tÇn sè cña c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (6')

- GV treo b¶ng phô 1, hs lªn b¶ng lµm.

HS a) DÊu hiÖu nhiÖt ®é trung b×nh h»ng n¨m cña huyÖn Yªn H­ng qua mét sè n¨m.

Sè c¸c gi¸ trÞ lµ 6. C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ:21;22;23

TÇn sè t­¬ng øng cña chóng lÇn l­ît lµ3;2;1C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(20')

- cho hs quan s¸t b¶ng 5.

? LiÖu cã thÓ t×m ®­îc mét c¸ch tr×nh bµy gän h¬n, hîp lÝ h¬n ®Ó dÔ nhËn xÐt hay kh«ngta häc bµi h«m nay

- GV:y/cÇu hs lµm ?1

- y/c©u hs th¶o luËn theo nhãm.

- GV nªu ra c¸ch gäi.

? B¶ng tÇn sè cã cÊu tróc nh­ thÕ nµo.

? Quan s¸t b¶ng 5 vµ b¶ng 6, lËp b¶ng tÇn sè øng víi 2 b¶ng trªn.

-GV: y/cÇu 2 hs lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

H§2: (6')

? Nh×n vµo b¶ng 8 rót ra nhËn xÐt.

- GV cho hs®äc phÇn ®ãng khung trong SGK.

HS: Quan s¸t b¶ng 5

- HS: lµm ?1

- HS th¶o luËn theo nhãm.

- HS: B¶ng tÇn sè gåm 2 dßng:

Dßng 1: ghi c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu (x)

Dßng 2: ghi c¸c tÇn sè t­¬ng øng (n)

- 2 hs lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

HS: §äc phÇn ®ãng khung SGK.

1. LËp b¶ng ''tÇn sè''

?1










- Ng­êi ta gäi lµ b¶ng ph©n phèi thùc nghiÖm cña dÊu hiÖu hay b¶ng tÇn sè.

NhËn xÐt:

- Cã 4 gi¸ trÞ kh¸c nhau tõ 28; 30; 35; 50. Gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 28; lín nhÊt lµ 50.

- Cã 2 líp trång ®­îc 28 c©y, 8 líp trång ®­îc 30 c©y.2. Chó ý-

Cã thÓ chuyÓn b¶ng tÇn sè d¹ng ngang thµnh b¶ng däc.

- B¶ng tÇn sè gióp ta quan s¸t, nhËn xÐt vÒ sù ph©n phèi c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ tiÖn lîi cho viÖc tÝnh to¸n sau nµy.D. Cñng cè: (10')

- GV treo b¶ng phô bµi tËp 5 (tr11-SGK); gäi hs lªn thèng kª vµ ®iÒn vµo b¶ng.

- y/cÇu hs lµm bµi tËp 6 (tr11-SGK)

a) DÊu hiÖu: sè con cña mçi gia ®×nh.

b) B¶ng tÇn sè:

Sè con cña mçi gia ®×nh (x)01234TÇn sè241752N = 5c) Sè con cña mçi gia ®×nh trong th«n chñ yÕu ë kho¶ng 2 3 con. Sè gia ®×nh ®«ng con chiÕm xÊp xØ 16,7 %E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, chó ý c¸ch lËp b¶ng tÇn sè.

- Lµm bµi tËp 7, 8, 9 tr11-12 SGK

- Lµm bµi tËp 5, 6, 7 tr4-SBT

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 15/12/2010

TiÕt 44 : luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Cñng cè cho hs c¸ch lËp bµn tÇn sè

- RÌn kÜ n¨ng x¸c ®Þnh tÇn sè cña gi¸ trÞ dÊu hiÖu, lËp b¶ng tÇn sè, x¸c ®Þnh dÊu hiÖu.

- ThÊy ®­îc vai trß cña to¸n häc vµo ®êi sèng.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: m¸y chiÕu,( HoÆc b¶ng phô) ghi bµi 8, 9, bµi tËp 6, 7 tr4 SBT, th­íc th¼ng.

- HS: bót d¹, th­íc th¼ng.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh.

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B.KiÓm tra bµi cò: (8')

- HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 7 tr11-SGKКаталог: documents -> 48078
documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents -> Sè: 90/2003/Q§-ub
documents -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
documents -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
documents -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
48078 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn sinh họC 7 Phần mở đầu
48078 -> Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế, chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ?

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương