Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùctải về 1.01 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7

- HS: MTBT, b¶ng nhãm..

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y

A.æn ®Þnh tæ chøc: (1')

B. KiÓm tra bµi cò:(7')

HS1: Nªu c«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ x?

- Ch÷a c©u a, b bµi tËp 24- tr7 SBT

* HS2: Ch÷a bµi tËp 27a,c - tr8 SBT :

- TÝnh nhanh: a)

c) HS1: ph¸t biÓu theo SGK

Bµi 24-tr7SBT T×m x biÕt

a) hoÆc

b) (v× x>0)

HS2 : a) =[-3,8+3,8]+(-5,8)= -5,8

c) =[9,6+(-9,6)]+[4,5+(-1,5)]=0+3=3C.Bµi míi

H§ cña GVH§ cña hsGhi b¶ngH§1 (6’)

-Y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi

? Nªu quy t¾c ph¸ ngoÆc

H§2(8’)


- y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi.

? NÕu t×m a.

? Bµi to¸n cã bao nhiªu tr­êng hîp

- GV y/cÇu vÒ nhµ lµm tiÕp c¸c biÓu thøc N, P.

H§3 (10’)

- GV y/cÇu hs th¶o luËn nhãm

- GV chèt kÕt qu¶, l­u ý thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

H§4 (8p)


? Nh÷ng sè nµo cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi b»ng 2,3

Cã bao nhiªu tr­êng hîp x¶y ra.

? Nh÷ng sè nµo trõ ®i th× b»ng 0.

-GV h­íng dÉn hs sö dông m¸y tÝnh- HS ®äc ®Ò to¸n.

- 2 HS nh¾c l¹i quy t¾c ph¸ ngoÆc.

- HS lµm bµi vµo vë, 2 hs lªn b¶ng lµm.

- HS nhËn xÐt.

- 2 hs ®äc ®Ò to¸n

+ Cã 2 tr­êng hîp

- HS lµm bµi vµo vë

- 2 hs lªn b¶ng lµm bµi.

- C¸c nhãm ho¹t ®éng.

- 2 hs ®¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Líp nhËn xÐt bæ sung

- C¸c sè 2,3 vµ - 2,3.

- Cã 2 tr­êng hîp x¶y ra

- chØ cã sè- Hai hs lªn b¶ng lµm.

- Hs lµm theo sù h­íng dÉn sö dông cña gv Bµi tËp 28 (tr8 - SBT )

a) A= (3,1- 2,5)- (-2,5+ 3,1)

= 3,1- 2,5+ 2,5- 3,1 = 0

c)C =-(251.3+281)+3.251-(1-281)

=-251.3- 281+251.3- 1+ 281

= -251.3+ 251.3- 281+ 281-1= -1Bµi tËp 29 (tr8 - SBT )

* NÕu a= 1,5; b= -0,5

M= 1,5+ 2.1,5. (-0,75)+ 0,75

=

* NÕu a= -1,5; b= -0,75

M= -1,5+ 2.(-1,75).(0,75)+0,75

Bµi tËp 24 (tr16- SGK )

Bµi tËp 25 (tr16-SGK )

a)x- 1.7 = 2,3 x= 4

x- 1,7 = -2,3 x=- 0,6

Bµi tËp 26 (tr16-SGK )

D. Cñng cè: (3')

- HS nh¾c l¹i quy t¾c bá dÊu ngoÆc, tÝnh gi¸ trÞ tuyÕt ®èi, quy t¾c céng, trõ, nh©n chia sè thËp ph©n.

E. H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.

- Lµm c¸c bµi tËp 28 (b,d); 30;31 (a,c); 33; 34 tr8; 9 SBT

- ¤n tËp luü thõa víi sè mò tù nhiªn, nh©n chia luü thõa cïng c¬ sè.

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n: 20/8/2010

TiÕt 6 : luü thõa cña mét sè h÷u tØ

I. Môc tiªu:

-CKT : HS hiÓu kh¸i niÖm luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ x. BiÕt c¸c qui t¾c tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña luü thõa .

-CKN : Cã kü n¨ngvËn dông c¸c quy t¾c nªu trªn trong tÝnh to¸n trong tÝnh to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc

II. ChuÈn bÞ:

- GV : B¶ng phô bµi tËp 49 – SBT, M¸y tÝnh bá tói, b¶ng phô bót d¹

- HS: MTBT, b¶ng nhãm, «n l¹i lòy thõa cña mét sè tù nhiªn ®· häc ë líp 6

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y

A.æn ®Þnh tæ chøc: (1')

B. KiÓm tra bµi cò:(7')

TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

* HS1:

* HS2: §¸p ¸n:

HS1: D =-1

HS2: 8,37C. Bµi míi

H§ cña thµyH§ cña trßGhi b¶ngH§1 (7')

? Nªu ®n luü thõa bËc n ®èi víi sè tù nhiªn a

? T­¬ng tù víi sè tù nhiªn nªu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n ®èi víi sè h÷u tØ x.

? NÕu x viÕt d­íi d¹ng x= th× xn = cã thÓ tÝnh nh­ thÕ nµo .

- GV giíi thiÖu quy ­íc: x1= x; x0 = 1.

- Y/cÇu hs lµm ?1

GV nhËn xÐt bµi lµm HS

H§2 (8')


Cho a N; m,n N

vµ m > n tÝnh:

am. an = ?

am: an = ?

? Ph¸t biÓu QT thµnh lêi.

Ta còng cã c«ng thøc:

xm. xn = xm+n

xm: xn = xm-n

- Y/cÇu hs lµm ?2

- GV ®­a b¶ng phô bµi tËp 49- tr10 SBT

H§3 (10')

- Y/cÇu hs lµm ?3

- Dùa vµo kÕt qu¶ trªn t×m mèi quan hÖ gi÷a 2; 3 vµ 6.

2; 5 vµ 10

? Nªu c¸ch lµm tæng qu¸t.

- Y/cÇu hs lµm ?4

- GV ®­a bµi tËp ®óng sai:

?VËy xm.xn = (xm)n kh«ng?

HS

- 2 hs nªu ®Þnh nghÜa

- 1 HS lªn b¶ng viÕt.

- 4 hs lªn b¶ng lµm ?1

- Líp lµm nh¸p

HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n

HS tr¶ lêi:

am. an = am+n

am: an = am-n

- 1 hs ph¸t biÓu

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 hs lªn b¶ng lµm

- HS c¶ líp lµm viÖc theo nhãm, c¸c nhãm thi ®ua.

a) 36.32=38 B ®óng

b) 22.24 .23= 29 A ®óng

c) an.a2= an+2 D ®óng

d) 36: 32= 34 E ®óng

2HS lªn b¶ng lµm.

D·y 1 a)

D·y 2 b)


HS c¶ líp cïng lµm vµ nhËn xÐt

2.3 = 6


2.5 = 10

(xm)n = xm.n

- 2 hs lªn b¶ng lµm

a) Sai v×

b) sai v× 1. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn

- Luü thõa bËc n cña sè h÷u tØ x lµ xn.

x gäi lµ c¬ sè, n lµ sè mò.

=

?1 TÝnh


(-0,5)2 = (-0,5).(-0,5) = 0,25

(-0,5)3 = (-0,5).(-0,5).(-0,5)

= -0,125


(9,7)0 = 1

2. TÝch vµ th­¬ng 2 luü thõa cïng c¬ sè

Víi xQ ; m,nN; x0

Ta cã: xm. xn = xm+n

xm: xn = xm-n (mn)

?2 TÝnh


a) (-3)2.(-3)3 = (-3)2+3 = (-3)5

b) (-0,25)5 : (-0,25)3= (-0,25)5-3= (-0,25)2

3. Luü thõa cña sè h÷u tØ

?3C«ng thøc: (xm)n = xm.n

?4

* NhËn xÐt: xm.xn (xm)nD. Cñng cè: (10')

- Lµm bµi tËp 27; 28; 29 (tr19 - SGK)

BT 27: Y/cÇu 4 hs lªn b¶ng lµmBT 28: Cho lµm theo nhãm:

- Luü thõa cña mét sè h÷u tØ ©m: + NÕu luü thõa bËc ch½n cho ta kq lµ sè d­¬ng.

+ NÕu luü thõa bËc lÎ cho ta kq lµ sè ©m.

E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc thuéc ®Þnh nghÜa luü thõa bËc nh÷ng cña sè h÷u tØ.

- Lµm bµi tËp 29; 30; 31 (tr19 - SGK)

- Lµm bµi tËp 39; 40; 42; 43 (tr9 - SBT)

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 22/8/2010

TiÕt 7: luü thõa cña mét sè h÷u tØ (TiÕp)

I. Môc tiªu:

- ChuÈn kiÕn thøc:HS hiÓu ®­îc 2 quy t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch vµ luü thõa cña mét th­¬ng.

- ChuÈn kü n¨ng : Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc.

II. ChuÈn bÞ:

- GV : B¶ng phô néi dung bµi tËp 34 SGK

- HS :B¶ng nhãm bót d¹, «n l¹i lòy thõa cña mét sè tù nhiªn ®· häc ë líp 6.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y

A.æn ®Þnh tæ chøc: (1')

B. KiÓm tra bµi cò:(7')

* HS1: §Þnh nghÜa vµ viÕt c«ng thøc luü thõa bËc n cña mét sè h÷u tØ x.

-TÝnh:

HS2: ViÕt c«ng thøc tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè.

-TÝnh x biÕt:

HS1 nªu §/n SGK/17HS2 Víi xQ ; m,nN; x0

Ta cã: xm. xn = xm+n

xm: xn = xm-n (mn)C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(12')T×m hiÓu luü thõa cña mét tÝch

? Y/cÇu c¶ líp lµm ?1

- GV chÐp ®Çu bµi lªn b¶ng.

- GV chèt kÕt qu¶.

? Qua 2 vd trªn, h·y rót ra nhËn xÐt: muèn n©ng 1 tÝch lªn 1 luü thõa, ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo.

- GV ®­a ra c«ng thøc, y/cÇu hs ph¸t biÓu b»ng lêi.

- Y/cÇu hs lµm ?2

H§ 2 (13p)T×m hiÓu luü thõa cña mét th­¬ng

- Y/cÇu hs lµm ?3

GV nhËn xÐt cïng HS.

? Qua 2 vÝ dô trªn em h·y nªu ra c¸ch tÝnh luü thõa cña mét th­¬ng

? Ghi b»ng ký hiÖu.

- Y/cÇu hs lµm ?4

- Y/cÇu hs lµm ?5

- C¶ líp lµm bµi,

2 HS lªn b¶ng lµm.

- HS nhËn xÐt - Ta n©ng tõng thõa sè lªn luü thõa ®ã råi lËp tÝch c¸c kÕt qu¶ t×m ®­îc.

- 1 HS ph¸t biÓu.

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 hs lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt cho ®iÓm.

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 hs lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt cho ®iÓm.

- HS suy nghÜ tr¶ lêi.

- 1 hs lªn b¶ng ghi.

- 3 hs lªn b¶ng lµm ?4

- C¶ líp lµm bµi vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë

- 2 hs lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt, cho ®iÓm 1. Luü thõa cña mét tÝch

?1* Tæng qu¸t:Luü thõa cña mét tÝch b»ng tÝch c¸c luü thõa

?2TÝnh:

2.2.Luü thõa cña mét th­¬ng:

?3 TÝnh vµ so s¸nh:- Luü thõa cña mét th­¬ng b»ng th­¬ng c¸c luü thõa?4 TÝnh


?5 TÝnh


a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3=13=1

b) (-39)4: 134=(-39:13)4 =(-3)4=81D. Cñng cè: (10')

- GV treo b¶ng phô nd bµi tËp 34 (tr22-SGK): H·y kiÓm tra c¸c ®s, söa l¹i chç sai (nÕu cã)

;

;

e):

- Lµm bµi tËp 37 (tr22-SGK)

a) sai v×

§

c)saiv×

d) sai v× 2.4=86.

e) §óng.


f) sai v×

Bµi 37/22SGKE. H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- ¤n tËp c¸c quy t¾c vµ c«ng thøc vÒ luü thõa (hä trong 2 t)

- Lµm bµi tËp 38(b, d); bµi tËp 40 tr22,23 SGK ; bµi tËp 44; 45; 46; 50;(10, 11- SBT)

V. Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n: 26/8/2010

TiÕt 8 : LuyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Cñng cè cho hs quy t¾c nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét luü thõa, luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng.

- RÌn kÜ n¨ng ¸p dông c¸c qui t¾c trªn trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, viÕt d­íi d¹ng luü thõa, so s¸nh luü thõa, t×m sè ch­a biÕt.

II. ChuÈn bÞ:

-GV : B¶ng phô, phÊn mµu.

- HS :B¶ng nhãm bót d¹, «n l¹i lòy thõa cña mét sè h÷u tû.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y

A.æn ®Þnh tæ chøc: (1')

B. KiÓm tra bµi cò:(5')

GV treo b¶ng phô y/cÇu hs lªn b¶ng lµm:

§iÒn tiÕp ®Ó ®­îc c¸c c«ng thøc ®óng:

HS

; C.Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(8’)

- GV y/cÇu hs lµm bµi 38

- GV y/cÇu hs lµm bµi 39

? Ta nªn lµm nh­ thÕ nµo

- Y/cÇu hs lªn b¶ng lµm

H§2 (12’)

- Y/cÇu hs lµm bµi 40.

- GV chèt kq, uèn n¾n söa ch÷a sai sãt, c¸ch tr×nh bµy.

H§3 (8’)


- GV y/cÇu hs lµm bµi 42

- GV h­íng dÉn hs lµm c©u a

- Y/cÇu hs th¶o luËn theo nhãm

- GV kiÓm tra c¸c nhãm

- C¶ líp lµm bµi

- 1 em lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Líp nhËn xÐt cho ®iÓm

10 = 7+ 3x10 = x7+3

¸p dông CT:

- C¶ líp lµm nh¸p

- 4 hs lªn b¶ng tr×nh bµy

- HS kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶, c¸ch tr×nh bµy

- HS cïng gv lµm c©u a

- C¸c nhãm lµm viÖc

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.nhËn xÐt cho ®iÓm .Bµi tËp 38(tr22-SGK)Bµi tËp 39 (tr23-SGK)Bµi tËp 40 (tr23-SGK)

Bµi tËp 42 (tr23-SGK)

D. Cñng cè: (10')

? Nh¾c l¹i toµn bé quy t¾c luü thõa

+ Chó ý: Víi luü thõa cã c¬ sè ©m, nÕu luü thõa bËc ch½n cho ta kq lµ sè d­¬ng vµ ng­îc l¹i E.H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi to¸n trªn, «n l¹i quy t¾c luü thõa

- Lµm bµi tËp 47; 48; 52; 57; 59 (tr11; 12- SBT)

- ¤n tËp tØ sè cña 2 sè x vµ y, ®Þnh nghÜa ph©n sè b»ng nhau.

- Giê sau kiÓm tra 45p

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 28/8/2010

TiÕt 9 : KiÓm tra 45 phótI. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña hs vÒ c¸c phÐp to¸n trong tËp Q

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy lêi gi¶i cña bµi to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khoa häc, t×nh chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh gi¶i to¸n.

II. ChuÈn bÞ:

GV §Ò kiÓm tra ph« t«.

HS : ¤n tËp néi dung tõ tiÕt 1 ®Õn hÕt tiÕt 7.

III. Ph­¬ng ph¸p: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, tù luËn

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A.Tæ chøc líp: (1')

B. §Ò bµi kiÓm tra: (thêi gian lµm bµi 44')

C©u 1 (3 ®iÓm):Trong c¸c bµi tËp sau,h·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ ghi vµo bµi lµm.

1.Trong c¸c tr­êng hîp sau,tr­êng hîp nµo biÓu diÔn cïng mét sè h÷u tû.

A. 0,5 ; ;; C. 0,5; 0,25; 0,35; 0,45

B. 0,4; ; 2 ; D. ; ; ; -5

2. C¸c sè 0,75; ; ; ®­îc biÓu diÔn bëi :

A. Bèn ®iÓm trªn trôc sè. C. Hai ®iÓm trªn trôc sè.

B. Ba ®iÓm trªn trôc sè. D. Mét ®iÓm duy nhÊt trªn trôc sè.

3.TËp hîp chØ gåm c¸c sè h÷utû ©m lµ:

A. B. C. D.

4.Gi¸ trÞ cña x trong phÐp tÝnh - 0,5.x = - 1 lµ :

A. 0 B. – 1 C. 1 D. 0,5

5. KÕt qu¶ so s¸nh hai sè x = 2225 vµ y = 3150 lµ :

A. x>y B. x < y C. x = y D. ChØ cã tr­êng hîp C lµ ®óng .

6.KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 3n +1 : 32 lµ :

A. 3n + 3 B. 3n 1 C. 1n 1 D. 32n + 1

C©u 2: (3 ®iÓm)

a, ViÕt ba ph©n sè cïng biÓu diÔn sè h÷u tû

b, S¾p xÕp c¸c sè h÷u tû sau theo thø tù t¨ng dÇn:

0,5; ; ; ; 0; -0,25C©u 3 : ( 3 ®iÓm) T×m x biÕt:

a, x : b, x: 0,16 = 9 : x c,C©u 4: ( 1 ®iÓm ) So s¸nh hai sè A vµ B biÕt :

A = 2300 vµ B = 3200C. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm:

C©u 1: 3 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,5 ®.

1. A 2. D 3. D 4. C. 5.B 6. BC©u 2: 3®iÓm,( phÇn a mét ®iÓm, phÇn b hai ®iÓm )

a, Ch¼ng h¹n : = = =

b, Ta cã = ; 0,5 = nªn 0 < < 0,5

Do < 1 mµ -1 < nªn < ;

Vµ -0,25 =; .Tõ < nªn < = 0,25

VËy c¸c sè h÷u tû ®· cho ®­îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn nh­ sau:; ; -0,25 =; 0; ; 0,5

C©u 3 : 3 ®iÓm, mçi phÇn ®óng 1®

a, x : b, x: 0,16 = 9 : x c,

x2 = 0,16.9 hoÆc

x = 1,44 NÕu th× x =

x = 1,2 NÕu th× x=

C©u 4:(1®)

A = 2300 = 23.100 = 8100 B = 3200 = 32.100 = 9100V× 8 < 9 nªn 8100 < 9100 A < B

V. Rót kinh nghiÖm:


Ngµy so¹n: 30/8/2010

TiÕt 10 : TØ lÖ thøc

I. Môc tiªu:

-ChuÈn kiÕn thøc: HS hiÓu râ thÕ nµo lµ tØ lÖ thøc, n½m v÷ng tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

- ChuÈn kü n¨ng : HS nhËn biÕt ®­îc tØ lÖ thøc vµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc.

B­íc ®Çu biÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµo gi¶i bµi tËp.

II. ChuÈn bÞ:

-GV : B¶ng phô, phÊn mµu.

- HS :B¶ng nhãm bót d¹, «n l¹i kh¸i niÖm tØ sè cña hai sèh÷u tØ.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A.Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (5') :

- HS 1: ? TØ sè cña 2 sè a vµ b (b0) lµ g×. KÝ hiÖu?

-HS2: So s¸nh 2 tØ sè sau:

HS1 : TØ sè cña hai sè a vµ b lµ th­¬ng cña phÐp chia a cho b (b0)  1. KÝ hiÖu lµ hoÆc a:b

HS2 = (=) C.Bµi míi.

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10')X©y dùng §N

_ GV: Trong bµi kiÓm tra trªn ta cã 2 tØ sè b»ng nhau = , ta nãi ®¼ng thøc = lµ tØ lÖ thøc

? VËy tØ lÖ thøc lµ g×

- GV nhÊn m¹nh nã cßn ®­îc viÕt lµ a:b = c:d

- GV y/cÇu hs lµm ?1

- Gi¸o viªn cã thÓ gîi ý: C¸c tØ sè ®ã muèn lËp thµnh 1 tØ lÖ thøc th× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu g×?

H§2(19')T×m hiÓu tÝnh chÊt

- Gv tr×nh bµy vÝ dô nh­ SGK

- Cho hs nghiªn cøu vµ lµm ?2

- GV ghi tÝnh chÊt 1:

TÝch trung tØ = tÝch ngo¹i tØ

- GV giíi thiÖu VD nh­ SGK

- Y/cÇu hs lµm ?3

- GV chèt tÝnh chÊt

- GV ®­a ra c¸ch tÝnh thµnh c¸c tØ lÖ thøc

- HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gv.

- C¶ líp lµm nh¸p

- Ph¶i tho¶ m·n:

- 2 hs lªn b¶ng tr×nh bµy

- HS lµm theo nhãm:

- HS quan s¸t nghiªn cøu, lµm theo nhãm ?3

HS tr×nh bµy bµi lªn b¶ng vµ nhËn xÐt bµi b¹n1. §Þnh nghÜa

* TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña 2 tØ sè:

TØ lÖ thøc cßn ®­îc viÕt lµ: a:b = c:d

- C¸c ngo¹i tØ: a vµ d

- C¸c trung tØ: b vµ c

?1c¸c tØ sè lËp thµnh 1 tØ lÖ thøc

C¸c tØ sè lËp thµnh mét tØ lÖ thøc .

2.TÝnh chÊt

* TÝnh chÊt 1 (tÝnh chÊt c¬b¶n)

?2

NÕu th×* TÝnh chÊt 2:

?3

NÕu ad = bc vµ a, b, c, d 0 th× ta cã c¸c tØ lÖ thøc:

D. Cñng cè: (8') - Y/cÇu hs lµm bµi tËp 47; 46 (SGK- tr26)

Bµi tËp 47: a) 6.63=9.42 c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ lËp ®­îc:

b) 0,24.1,61=0,84.0,46Bµi tËp 46: T×m x

E . H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- N¾m v÷ng ®/nghÜa vµ c¸c t/chÊt cña tØ lÖ thøc,c¸c c¸ch ho¸n vÞ sè h¹ng cña tØ lÖ thøc

- Lµm bµi tËp 44, 45; 48 (tr28-SGK)

- Bµi tËp 61; 62 (tr12; 13-SBT)

HD 44: ta cã 1,2 : 3,4 =V. Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n: 02/9/2010

TiÕt 11: LuyÖn tËp - kiÓm tra 15'

I .Môc tiªu:

- Cñng cè cho hs vÒ ®Þnh nghÜa vµ 2 tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

- RÌn kü n¨ng nhËn d¹ng tØ lÖ thøc, t×m sè h¹ng ch­a biÕt cña tØ lÖ thøc, lËp ra c¸c tØ lÖ thøc tõ c¸c sè, tõ ®¼ng thøc tÝch

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khoa häc.

II. ChuÈn bÞ:

-GV : B¶ng phô, phÊn mµu.

- HS :B¶ng nhãm bót d¹

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: (1')

B.KiÓm tra bµi cò: : Kh«ng

C.Bµi míi

H§ cña thµyH§ cña trßGhi b¶ngH§1(6’)

- Y/cÇu hs lµm bµi tËp 49

? Nªu c¸ch lµm bµi to¸n

- GV kiÓm tra viÖc lµm bµi tËp cña hs

H§2( 7’)


- GV ph¸t phiÕu häc tËp

GV nhËn xÐt KQ cïng HS

H§3(12’)

-GV y/cÇu hs lµm bµi tËp 51

? Em h·y suy ra ®¼ng thøc d­íi d¹ng tÝch.

? ¸p dông t/c 2 h·y viÕt c¸c tØ lÖ thøc

- Y/cÇu hs th¶o luËn nhãm

- GV ®­a ra bµi 70a - SBT - Ta xÐt xem 2 tØ sè cã b»ng nhau hay kh«ng, nÕu b»ng nhau ta lËp ®­îc tØ lÖ thøc

- C¶ líp lµm nh¸p

- 4 hs lµm trªn b¶ngLËp ®­îc tØ lÖ thøc

- NhËn xÐt, cho ®iÓm

- HS lµm viÖc theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.

-hs:1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

- HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- C¸c nhãm lµm viÖc

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

Bµi tËp 52 (tr28-SGK)

C©u ®óng: C) V× ho¸n vÞ hai ngo¹i tØ ta ®­îc:

NhËn xÐt

- HS cïng gv lµm bµiBµi tËp 49 (tr26-SGK)

Ta lËp ®­îc 1 tØ lÖ thøcKh«ng lËp ®­îc 1 tØ lÖ thøcKh«ng lËp ®­îc tØ lÖ thøc

Bµi tËp 50 (tr27-SGK)

Binh th­ yÕu l­îcBµi tËp 51 (tr28-SGK)

Ta cã: 1,5.4,8 = 2.3,6

C¸c tØ lÖ thøc:Bµi tËp 70 (tr13-SBT)

T×m x trong c¸c tØ lÖ thøc sau:D. cñng cè: KiÓm tra 15'

§Ò bµi

Bµi 1:(4®)Cho 5 sè sau: 2;3;10;15; -7

H·y lËp tÊt c¶ c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ tõ 5 sè trªn ?Bµi 2: (4®) T×m x trong c¸c tØ lÖ sauBµi 3 (2®) Cho biÓu thøc . H·y chän ®¸p sè ®óng:§¸p ¸n:

Bµi tËp 1: §óng mçi ®¼ng thøc 1 ®Bµi tËp 2: (4®) Mçi phÇn ®óng 2 ®

Bµi tËp 3:(2®) C©u B ®óng

E. H­íng dÉn vÒ nhµ (2')

- ¤n l¹i kiÕn thøc vµ bµi tËp trªn

- Lµm c¸c bµi tËp 62; 64; 70c,d; 71; 73 (tr13, 14-SBT)

- §äc tr­íc bµi ''TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau''

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n:04/9/2010

TiÕt 12 : tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

I. Môc tiªu:

-ChuÈn kiÕn thøc : HS n¾m v÷ng tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

-ChuÈn kü n¨ng : Cã kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n chia theo tØ lÖ

- BiÕt vËn dông vµo lµm c¸c bµi tËp thùc tÕ.

II.ChuÈn bÞ:

-GV : B¶ng phô, phÊn mµu.

- HS :B¶ng nhãm bót d¹, «n l¹i kh¸i niÖm tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A.Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (5') :

- HS 1: Nªu t/chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

TÝnh: 0,01: 2,5 = x: 0,75

- HS2: Nªu tÝnh chÊt 2 cña tØ lÖ thøcHS1 Ph¸t biÓu t/c1:sgk/25

Suy ra x = (0,01.0,75):2,5 =0,0003

HS2 ghi b¶ng T/c2 sgk/25 C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(20')T×m hiÓu T/chÊt cña d·y tØ sè b»nnhau

- GV y/cÇu hs lµm ?1

? Mét c¸ch tæng qu¸t ta suy ra ®­îc ®iÒu g×.

- GV y/cÇu hs ®äc SGK phÇn chøng minh

- GV ®­a ra tr­êng hîp më réng

- GVy/cÇu hs lµm bµi tËp 55

H§2(10’) Chó ý:

- GV giíi thiÖu

- Y/cÇu hs lµm ?2

- GV ®­a ra bµi tËp

- Y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi vµ tãm t¾t

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 hs tr×nh bµy trªn b¶ng

- HS ph¸t biÓugv ghi b¶ng

- C¶ líp ®äc vµ trao ®æi trong nhãm

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

- HS theo dâi

- HS th¶o luËn nhãm

- ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

- HS chó ý theo dâi

- HS th¶o luËn nhãm, c¸c nhãm thi ®ua

lµm ?2

- 1 hs ®äc ®Ò bµi- Tãm t¾t b»ng d·y tØ sè b»ng nhau

- C¶ líp lµm nh¸p

- 1 hs tr×nh bµy trªn b¶ng1.T/chÊt cña d·y tØ sè b»nnhau

?1 Cho tØ lÖ thøc Ta cã:Tæng qu¸t:§Æt= k(1)a=k.b; c=k.d

Ta cã: (2)

(3)

Tõ (1); (2) vµ (3) ®pcm

* Më réng:

(gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)

Bµi tËp 55 (tr30-SGK)2. Chó ý:

Khi cã d·y sè ta nãi c¸c sè a, b, c tØ lÖ víi c¸c sè 2, 3, 5 . Ta còng viÕt:

a: b: c = 2: 3: 5

?2 Gäi sè hs líp 7A, 7B, 7C lÇn l­ît lµ a, b, c

Ta cã:

Bµi tËp 57 (tr30-SGK)

gäi sè viªn bi cña 3 b¹n Minh, Hïng, Dòng lÇn l­ît lµ a, b, c

Ta cã: D. Cñng cè: (7')- Lµm bµi tËp 54, 56 tr30-SGK

Bµi tËp 54: vµ x+y=16Bµi tËp 56: Gäi 2 c¹nh cña hcn lµ a vµ b

Ta cã vµ (a+b).2=28a+b=14E.HDVN:(2')

- Häc theo SGK, ¤n tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

- Lµm c¸c bµi tËp 58, 59, 60 tr30, 31-SGK ,Lµm bµi tËp 74, 75, 76 tr14-SBT

V. RKN

Ngµy so¹n:06/9/2010 . TiÕt 13 : LuyÖn tËp

I.Môc tiªu:

- Cñng cè c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc , cña d·y tØ sè b»ng nhau

- LuyÖn kü n¨ng thay tØ sè gi÷a c¸c sè h÷u tØ b»ng tØ sè gi÷a c¸c sè nguyªn, t×m x trong tØ lÖ thøc, gi¶i bµi to¸n b»ng chia tØ lÖ.

- §¸nh viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña hs vÒ tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau, th«ng qua viÖc gi¶i to¸n .

II.ChuÈn bÞ:

-GV : B¶ng phô, phÊn mµu.

- HS :B¶ng nhãm bót d¹, «n l¹i t/chÊt tØ lÖ thøc vµ t/chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,HĐ hîp t¸c theo nhãm nhá, luyÖn tËp…

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A.Tæ chøc líp: (1')

B.. KiÓm tra bµi cò: (5') :

-HS 1: Nªu tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau (ghi b»ng kÝ hiÖu)

-HS 2: Cho vµ x-y=16.T×m xvµ y. HS1:

(gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)

HS2 :Tõ =

Suy ra x=-12: y=-28C. Bµi míi:

H§1(7’)

- Y/cÇu hs lµm bµi 59H§2 (7’)

- Y/cÇu hs lµm bµi 60

? X¸c ®Þnh ngo¹i tØ, trung tØ trong tØ lÖ thøc.

? Nªu c¸ch t×m ngo¹i tØ . tõ ®ã t×m x

H§3 (10’)

- Y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi

? Tõ 2 tØ lÖ thøc trªn lµm nh­ thÕ nµo ®Ó cã d·y tØ sè b»ng nhau

- GV y/cÇu hs biÕn ®æi.

Sau khi cã d·y tØ sè b»ng nhau råi gv gäi hs lªn b¶ng lµm

H§4(8’)


- Y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi

- Trong bµi nµy kh«ng cãx+y hay x-y mµ l¹i cã x.y

VËy nÕu cã th× cã b»ng kh«ng?

- Gîi ý: ®Æt , ta suy ra ®iÒu g×

- GV gîi ý c¸ch lµm:

§Æt:

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 hs tr×nh bµy trªn b¶ng.

- Líp nhËn xÐt, cho ®iÓm

- HS tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ lµm bµi tËp d­íi sù h­íng dÉn cña gv

NT:

Trung tØ:

- 1 hs ®äc

- HS suy nghÜ tr¶ lêi: ta ph¶i biÕn ®æi sao cho trong 2 tØ lÖ thøc cã c¸c tØ sè b»ng nhau

- HS lµm viÖc theo nhãm

- HS lªn b¶ng lµm.

- NhËn xÐt

- HS suy nghÜ (cã thÓ c¸c em kh«ng tr¶ lêi ®­îc)

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm.

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµyBµi 59 (tr31-SGK)Bµi tËp 60 (tr31-SGK)

Bµi tËp 61 (tr31-SGK)

vµ x+y-z=10

VËyBµi tËp 62 (tr31-SGK)

T×m x, y biÕt vµ x.y=10

§Æt: x=2k; y=5k

Ta cã: x.y=2k.5k=1010k2 =10 k2=1 k=1

Víi k=1

Víi k=-1 D. Cñng cè: (5')- Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ tØ lÖ thøc, d·y tØ sè b»ng nhau.

+ NÕu a.d=b.c

+ NÕu

E. HDVN:(2')

- ¤n l¹i ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

- Lµm bµi tËp 63, 64 (tr31-SGK),bµi 78; 79; 80; 83 (tr14-SBT)

- Giê sau mang m¸y tÝnh bá tói ®i häc.

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n:8/9/2010

TiÕt 14 : sè thËp ph©n h÷u h¹n

vµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn-luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- ChuÈn kiÕn thøc:HS nhËn biÕt ®­îc sè thËp ph©n h÷u h¹n, ®iÒu kiÖn ®Ó 1 ph©n sè tèi gi¶n, biÓu diÔn ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n vµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.

- ChuÈn kü n¨ng:HiÓu ®­îc r»ng sè h÷u tØ lµ sè cã biÓu diÔn thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

II.ChuÈn bÞ:

-GV : B¶ng phô, phÊn mµu, m¸y tÝnh.

- HS :B¶ng nhãm bót d¹, MTBT.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,h® hîp t¸c theo nhãm nhá, luyÖn tËp…

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A.Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (Kh«ng)

C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’)T×m hiÓu Sè TP h÷u h¹n -sè TP v« h¹n tuÇn hoµn

§V§: sè 0,323232... cã ph¶i lµ sè h÷u tØ kh«ng.

- GV:§Ó xÐt xem sè trªn cã ph¶i lµ sè h÷u tØ hay kh«ng ta xÐt bµi häc h«m nay.

- GV y/cÇu hs lµm vÝ dô 1

- GV y/c 2 hs ®øng t¹i chç ®äc kq

- GV em cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt qu¶ cña phÐp chia

? Sè 0,41666..... cã ph¶i lµ sè h÷u tØ kh«ng.

? Tr¶ lêi c©u hái cña ®Çu bµi.

- GV: Ngoµi c¸ch chia trªn ta cßn c¸ch chia nµo kh¸c.

H§2 (10’) NhËn xÐt:

? Ph©n tÝch mÉu ra thõa sè nguyªn tè.

? NhËn xÐt 20; 15; 12 chøa nh÷ng thõa sè nguyªn tè nµo

- GV: Khi nµo ph©n sè tèi gi¶n?

- GV y/cÇu hs lµm ? SGK

- GV nªu ra: ng­êi ta chøng minh ®­îc r»ng mçi sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn ®Òu lµ sè h÷u tØ.

- GV chèt l¹i nh­ phÇn ®ãng khung tr34- SGK

- HS suy nghÜ (c¸c em ch­a tr¶ lêi ®­îc)

- HS dïng MTBT tÝnh

- HS lµm bµi ë vÝ dô 2

HS PhÐp chia kh«ng bao giê chÊm døt

- Cã lµ sè h÷u tØ v× 0,41666.....=

HS t¹i chç tr¶ lêi, GV ghi b¶ng

- HS: 20 = 22.5;

25 = 52; 12 = 22.3

HS: Sè 20 vµ 25 khi ph©n tich chøa thõa sè 2 hoÆc 5; sè 12 chøa 2; 3

- HS: ph©n sè cã tö vµ mÉu lµ hai sè co ¦CLN b»ng 1.

- HS: Lµm bµi ? SGK

- HS th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶

1. Sè thËp ph©n h÷u h¹n -sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµnVD 1: ViÕt ph©n sè d­íi d¹ng sè thËp ph©nVD 2:

- Ta gäi 0,41666..... lµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

- C¸c sè 0,15; 1,48 lµ c¸c sè thËp ph©n h÷u h¹n

- KÝ hiÖu: 0,41666... = 0,41(6)

(6) - Chu k× 6

Ta cã:
2. NhËn xÐt:

- NÕu 1 ph©n sè tèi gi¶n víi mÉu d­¬ng kh«ng cã ­íc nguyªn tè kh¸c 2 vµ 5 th× ph©n sè ®ã viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n vµ ng­îc l¹i

? C¸c ph©n sè viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹nC¸c ph©n sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµnVÝ dô: D. Cñng cè: (22')

- y/cÇu hs lµm bµi tËp 65; 66; 67 trªn líp

GV y/cÇu ba nhãm lµm ba bµi tËp.vµ mêi ba d¹i diÖn lªn tr×nh bµyBµi 67: §iÒn vµo chç trèng ®Ó:

A lµ sè thËp ph©n h÷u h¹n:

A lµ sè thËp ph©n v« h¹n:

Gv NhËn xÐt bµi lµm cïng HS.Bµi tËp 65: v× 8 = 23 cã ­íc kh¸c 2 vµ 5

Bµi tËp 66: C¸c sè 6; 11; 9; 18 cã c¸c ­íc kh¸c 2 vµ 5 nªn chóng ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµnBµi tËp 67 A lµ sè thËp ph©n h÷u h¹n:

A lµ sè thËp ph©n v« h¹n:

(a>0; a cã ­íc kh¸c 2 vµ 5) E. H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- Häc kÜ bµi Lµm bµi tËp 68 71 (tr34;35-SGK)

HD 70:

V. Rót kinh nghiÖm :

Ngµy so¹n:10/9/2010 TiÕt 15 : Lµm trßn sè

I. Môc tiªu:

-ChuÈn KT: HS cã kh/niÖm vÒ lµm trßn sè, biÕt ý nghÜa cña viÖc lµm trßn sè trong thùc tiÔn

-ChuÈn KN: HS n¾m vµ biÕt vËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè. Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ nªutrong bµi. Cã ý thøc vËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè trong ®êi sèng hµng ngµy.

II. ChuÈn bÞ:

GV: Th­íc th¼ng, b¶ng phô ghi 2 tr­êng hîp ë hđ 2, phÊn mµu.

HS: Th­íc th¼ng, b¶ng nhãm, MTBT.

III. Ph­¬ng ph¸p Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá, luyÖn tËp…

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A.Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7’)

- HS1: Ph¸t biÓu mèi quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ vµ sè thËp ph©n.

- HS 2: Chøng tá r»ng: 0,(37) + 0,(62) = 1

HS1 Ph¸t biÓu nhËn xÐt SGK/34.

HS2: Ta cã 0.(37) = 0,(01).37=

0,(62) = 0,(01).62 =

0,(37) + 0,(62) =+=C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(15')

- GV ®­a ra mét sè vÝ dô vÒ lµm trßn sè:

+ Sè hs dù thi tèt nghiÖp THCS cña c¶ n­íc n¨m 2002-2003 lµ h¬n 1,35triÖu hs

+ N­íc ta vÉn cßn kho¶ng 26000 trÎ em lang thang.

- y/cÇu hs lÊy thªm vÝ dô

- GV: Trong thùc tÕ viÖc lµm trßn sè ®­îc dïng rÊt nhiÒu. Nã gióp ta dÔ nhí, ­íc l­îng nhanh kÕt qu¶.

- y/cÇu hs ®äc vÝ dô

- GV vµ hs vÏ h×nh (trôc sè)

? Sè 4,3 gÇn sè nguyªn nµo nhÊt.

? Sè 4,9 gÇn sè nguyªn nµo nhÊt

- GV: §Ó lµm trßn 1 sè thËp ph©n ®Õn hµng ®¬n vÞ ta lÊy sè nguyªn gÇn víi nã nhÊt

- y/cÇu hs lµm ?13 hs lªn b¶ng

- y/cÇu hs ng/cøu VD 2,VD 3.

H§2(10’)T×m hiÓu Qui ­íc lµm trßn sè

- Cho hs nghiªn cøu SGK

- GV: Y/c©u ph¸t biÓu qui ­íc

lµm trßn sè

GV giíi thiÖu VD theo SGK

- GV y/cÇu líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸

- GV treo b¶ng phô hai TH:

Y/cÇu hs lµm ?2

- 3 hs lªn b¶ng lµm

- Líp lµm bµi t¹i chç nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

HS theo dâi

- HS:4 hs lÊy vÝ dô

HS: hs ®äc vÝ dô

- HS: hs vÏ h×nh (trôc sè)

- hs:4,3 gÇn sè 4.

- hs: gÇn sè 5

- HS lµm ?1.

- HS nghiªn cøu SGK vd 2, vd 3.

-HS: ph¸t biÓu qui ­íc lµm trßn sè.

HS theo dâi.

- HS: líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸

HS ph¸t biÓu l¹i quy ­íc.

- HS: hs lµm ?2

- 3 hs lªn b¶ng lµm.

1. VÝ dô

VÝ dô 1: Lµm trßn c¸c sè 4,3 vµ 4,5 ®Õn hµng ®¬n vÞ

- Sè 4,3 gÇn sè 4 nhÊt

- Sè 4,9 gÇn sè 5 nhÊt.

- KÝ hiÖu: 4,3 4; 4,9 5

( ®äc lµ xÊp xØ)

?1

5,4 5; 4,5 5; 5,8 6VÝ dô 2: Lµm trßn sè 72900 ®Õn hµng ngh×n

72900 73000 (trßn ngh×n)VÝ dô 3:

0,8134 0,813 (lµm trßn ®Õn hµng thËp ph©n thø 3)

2. Qui ­íc lµm trßn sè

- TH1: SGK/36

VÝ dô :a)Lµm trßn sè 86,149 ®Õn CSTP thø nhÊt ta ®­îc:

86,149 86,1.

b)Lµm trßn sè 542 ®Õn hµng chôc :542540 ( chßn chôc).


  1. TH2: SGK/36

?2

a) 79,3826 79,383

b) 79,3826 79,38

c) 79,3826 79,4Bµi tËp 73 (tr36-SGK)

7,923 7,92;17,418 17,42

79,1364 709,14

50,401 50,40;0,155 0,16

60,996 61,00D. Cñng cè: (10')

GV y/c©u HS H§ nhãm lµm BT 74

GV nhËn xÐt c¸c nhãm.

GV y/c©u 2 HS lªn b¶ng lµm bµi 76.

GV nhËn xÐt.HS H§ nhãm lµm bµi trªn b¶ng nhãm.

§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy vµ nhËn xÐt.

2 HS lªn b¶ng lµm .

HS 2 d·y cïng lµm vµ nhËn xÐt Bµi tËp 74 (tr36-SGK) §iÓm TB c¸c bµi kiÓm tra cña b¹n C­êng lµ:

Bµi tËp 76 (SGK)
















E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')- Häc theo SGK - N½m v÷ng 2 qui ­íc cña phÐp lµm trßn sè- Lµm bµi tËp 75, 77 (tr38; 39-SGK); Bµi tËp 93; 94; 95 (tr16-SBT)

- ChuÈn bÞ m¸y tÝnh bá tói, th­íc d©y, th­íc cuén.

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy 12/9/2010

TiÕt 16 : LuyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Cñng cè vµ vËn dông thµnh th¹o c¸c qui ­íc lµm trßn sè. sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ .

- VËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè vµo c¸c bµi to¸n thùc tÕ vµo viÖc tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo ®êi sèng hµng ngµy.

II. ChuÈn bÞ:GV - M¸y tÝnh, th­íc mÐt, b¶ng phô cã néi dung sau:

Tªnm


(kg)h

(m)ChØ sè

BMIThÓ tr¹ngAB...HS: M¸y tÝnh, th­íc mÐt.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá, luyÖn tËp…

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7')
HS 1: Ph¸t biÓu 2 qui ­íc lµm trßn sè.

Lµm trßn sè 76 324 735 ®Õn hµng chôc, tr¨m

- HS 2: Cho c¸c sè sau: 5032,6; 991,23 vµ 59436,21. H·y lµm trßn c¸c sè trªn ®Õn hµng ®¬n vÞ, hµng chôc.HS1 Ph¸t biÓu quy ­íc sgk/36

76 324 735 76 324 740 (chßn chôc)

76 324 735 76 324 700 (trßn tr¨m)

HS2: Trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ

5032,65033

991,23991; 59436,2159436

Trßn ®Õn hµng tr¨m:

5032,65030

991,23990; 59436,2159440 C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(6’)

- GV y/cÇu 2 hs ®äc ®Ò bµi

-GV y/cÇu HS lµm bµi

- GV y/cÇu hs ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶

- GV y/cÇu HS nhËn xÐt

H§2(12’)


- GV yªu cÇu ®äc ®Ò bµi vµ cho biÕt bµi to¸n ®· cho ®iÒu g×, cÇn tÝnh ®iÒu g×.

- GV y/cÇu hs th¶o luËn nhãm.

-GV yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy

- C¶ líp nhËn xÐt.

-GV y/cÇu c¸c h® nh­ bµi tËp 78

H§3(12’)


- y/cÇu hs tù lµm

- y/cÇu 4 hs lªn b¶ng tr×nh bµy

- Líp nhËn xÐt, bæ sung- HS: 2 HS ®äc ®Ò bµi

- HS: c¶ líp lµm bµi 3'

- HS ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶

- HS: c¶ líp nhËn xÐt

- HS:®äc ®Ò bµi vµ cho biÕt bµi to¸n.

- HS: th¶o luËn nhãm.

- C¸c nhãm tiÕn hµnh th¶o luËn

- HS: §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy

HS: Thùc hiÖn c¸c h® nh­ bµi 78

- HS: tù lµm

-4 hs lªn b¶ng tr×nh bµy

d)

C¸ch 1: 3

C¸ch 2:

Bµi tËp 78 (tr38-SGK)

§g chÐo cña mµn h×nh dµi lµ :

21. 2,54 53,34 (cm)

Bµi tËp 79 (tr38-SGK)

Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt lµ

(dµi + réng).2 = (10,234 + 4,7).2

= 29,886 30 mDiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt lµ

dµi. réng = 10,234. 4,7 48 m2

Bµi tËp 80 (tr38-SGK)

1 pao = 0,45 kg

(pao) 2,22 (lb)

Bµi tËp 81 (tr38-SGK)

a) 14,61 - 7,15 + 3,2

C¸ch 1: 15 - 7 + 3 = 11

C¸ch 2: 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 11

b) 7,56. 5,173

C¸ch 1: 8. 5 = 40

C¸ch 2: 7,56. 5,173 = 39,10788 39

c) 73,95 : 14,2

C1: 74: 14 5

C 2: 73,95: 14,2 = 5,2077 5D.Cñng cè: (5')

- GV treo b¶ng phô néi dung phÇn ''Cã thÓ em ch­a biÕt'', h/dÉn hs tiÕn hµnh ho¹t ®éng

- Qui ­íc lµm trßn sè: ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i, nÕu lín h¬n 5 th× céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng.

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Thùc hµnh lµm theo sù h­íng dÉn cña gv vÒ phÇn ''Cã thÓ em ch­a biÕt''

- Thùc hµnh ®o ®­êng chÐo ti vi ë gia ®×nh (theo cm),Lµm BT 98; 101; 104 tr 16; 17 (SBT)

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 14/9/2010

TiÕt 17 : Sè v« tØ - kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai

I.Môc tiªu:

-ChuÈn KT:HS hiÓu kh.niÖm vÒ sè v« tØ vµ thÕ nµo lµ c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m

-ChuÈn KN : BiÕt sö dông ®óng kÝ hiÖu . RÌn kÜ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi

II.ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh bá tói, b¶ng phô bµi 82 (tr41-SGK)

- B¶ng phô 2: KiÓm tra xem c¸ch viÕt sau cã ®óng kh«ng:

a) ; b) C¨n bËc hai cña 49 lµ 7;

c) ; d)

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (')

C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1 (12')T×m hiÓu Sè v« tØ

- GV y/cÇu hs ®äc ®Ò to¸n vµ vÏ h×nh

- GV gîi ý:

? TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng AEBF.

? So s¸nh diÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD vµ diÖn tÝch ABE.

? VËy =?

? Gäi ®é dµi ®­êng chÐo AB lµ x, biÓu thÞ S qua x

-GV ®­a rasèx=1,41421356... giíi thiÖu ®©y lµ sè v« tØ.

? Sè v« tØ lµ g×.

- GV nhÊn m¹nh: Sè thËp ph©n gåm sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn vµ sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.

H§2(18')T×m hiÓu KN c¨n bËc hai

- GV: Y/cÇu hs tÝnh.

- GV: Ta nãi -3 vµ 3 lµ c¨n bËc hai cña 9

? TÝnh:

? T×m x biÕt x2 = - 1.

? VËy c¸c sè nh­ thÕ nµo th× cã c¨n bËc hai

? C¨n bËc hai cña 1 sè kh«ng ©m lµ 1 sè nh­ thÕ nµo.

? Mçi sè d­¬ng cã mÊy c¨n bËc hai, sè 0 cã mÊy CBH

-GV:Kh«ng ®­îc viÕt v× vÕ tr¸i kÝ hiÖu chØ cho c¨n d­¬ng cña 4

- GV: Cho hs lµm ?2

ViÕt c¸c CBH cña 3; 10; 25

-GV: Cã thÓ chøng minh ®­îc lµ c¸c sè v« tØ, vËy cã bao nhiªu sè v« tØ.- 1 hs ®äc ®Ò bµi

- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë

- 1 hs lªn b¶ng vÏ h×nh

- HS: D/tÝch AEBF = 1

- HS:

- HS:

- HS:

- HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- HS ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶.

- HS: lµ c¨n bËc hai

cña ; 0 lµ c¨n bËc hai cña 0

- HS : Kh«ng cã sè x nµo.

- HS suy nghÜ tr¶ lêi.

- Y/cÇu hs lµm ?1

- C¶ líp lµm bµi, ?1 hs lªn b¶ng lµm.

- HS suy nghÜ tr¶ lêi

- HS lµm ?2

- HS: cã v« sè sè v« tØ.1. Sè v« tØ

Bµi to¸n:

- DiÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD lµ 2

- §é dµi c¹nh AB lµ:

x = 1,41421356.... ®©y lµ sè v« tØ

- Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn. TËp hîp c¸c sè v« tØ lµ I

2. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai TÝnh:

32 = 9 (-3)2 = 9

3 vµ -3 lµ c¨n bËc hai cña 9

- ChØ cã sè kh«ng ©m míi cã c¨n bËc hai

* §Þnh nghÜa: SGK

?1

CBH cña 16 lµ 4 vµ -4- Mçi sè d­¬ng cã 2 c¨n bËc hai . Sè 0 chØ cã 1 c¨n bËc hai lµ 0

* Chó ý: Kh«ng ®­îc viÕt

Mµ viÕt: Sè d­¬ng 4 cã hai c¨n bËc hai lµ:

?2

- CBH cña 3 lµ-CBH cña 10 lµ

- c¨n bËc hai cña 25 lµ D. Cñng cè: (12') - Y/cÇu hs lµm bµi tËp 82 (tr41-SGK) theo nhãm

a) V× 52 = 25 nªn b) V× 72 = 49 nªn

c) V× 12 = 1 nªn d) V× nªn

- Y/cÇu hs sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó lµm bµi tËp 86

E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- CÇn n¾m v÷ng c¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m, so s¸nh ph©n biÖt sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. §äc môc cã thÓ em ch­ biÕt. Lµm BT 83; 84; 86 (tr41; 42-SGK) 106; 107; 110 (tr18-SBT)

- TiÕt sau mang th­íc kÎ, com pa

V. Rót kinh nghiÖm:

Ngµy so¹n 16/9/2010

TiÕt 18 : Sè thùc

I.Môc tiªu:

- ChuÈn KT : HS biÕt ®­îc sè thùc lµ tªn gäi chung cho c¶ sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. BiÕt ®­îc c¸ch biÓu diÔn thËp ph©n cña sè thùc. HiÓu ®­îc ý nghÜa cña trôc sè thùc.

- ChuÈn KN : ThÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ N Z Q R

II. ChuÈn bÞ: - Th­íc kÎ, com pa, m¸y tÝnh bá tói.

III .Ph­¬ng ph¸p Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7')

- HS 1:§N CBH cña mét sè kh«ng ©m?

TÝnh:

- HS 2: Nªu quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ, sè v« tØ víi sè thËp ph©n

GV nhËn xÐt bµi lµm cïng HS.HS1: CBH cña mét sè kh«ng ©m lµ sè x sao cho x2=a.

HS2: Mçi sè h÷u tØ ®Òu viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè TP h÷u h¹n hoÆc STP v« h¹n tuÇn hoµn.Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sèthËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn,C.Bµi míi

H§ cña GV H§ cña HSGhi b¶ngH§1(10')T×m hiÓu Sè thùc

? GV: LÊy vÝ dô vÒ c¸c sè tù nhiªn, nguyªn ©m, ph©n sè, sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n, sè v« tØ .

?GV: ChØ ra c¸c sè h÷u tØ , sè v« tØ

- GV:C¸c sè trªn ®Òu gäi chung lµ sè thùc.

? Nªu quan hÖ cña c¸c tËp N, Z, Q, I víi R

? x cã thÓ lµ nh÷ng sè nµo.

- y/cÇu lµm bµi tËp 87

? Cho 2 sè thùc x vµ y, cã nh÷ng tr­êng hîp nµo x¶y ra.

- GV ®­a ra: ViÖc so s¸nh 2 sè thùc t­¬ng tù nh­ so s¸nh 2 sè h÷u tØ viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n

? NhËn xÐt phÇn nguyªn, phÇn thËp ph©n so s¸nh.

y/cÇu hs lµm ?2

- GV:Ta ®· biÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, vËy ®Ó biÓu diÔn sè v« tØ ta lµm nh­ thÕ nµo. Ta xÐt vÝ dô :

H§2(8')T×m hiÓu trôc sè thùc

- GV h/dÉn hs biÓu diÔn.

- GV nªu ra chó ý

- 3 hs lÊy vÝ dô

- hs: sè h÷u tØ 2; -5; ; -0,234; 1,(45); sè v« tØ ;

- y/cÇu hs lµm ?1

- HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi

-HS lµm bµi tËp 87

- 1 hs ®äc ®Ò bµi, 2 hs lªn b¶ng lµm

- HS suy nghÜ tr¶ lêi

HS lµm ?2

- C¶ líp lµm bµi Ýt phót, sau ®ã 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

- HS nghiªn cøu SGK (3')

HS: Cïng biÓu diÔn vµo vë

- HS chó ý theo dâi.

1. Sè thùc C¸c sè: 2; -5; ; -0,234; 1,(45); ; ...

- TËp hîp sè thùc bao gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ .

- C¸c tËp N, Z, Q, I ®Òu lµ tËp con cña tËp R

?1

C¸ch viÕt xR cho ta biÕt x lµ sè thùcx cã thÓ lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ

Bµi tËp 87 (tr44-SGK)

3Q 3R 3I -2,53Q

0,2(35)I NZ IR

- Víi 2 sè thùc x vµ y bÊt k× ta lu«n cã hoÆc x = y hoÆc x > y hoÆc x < y.

VÝ dô: So s¸nh 2 sè

a) 0,3192... víi 0,32(5)

b) 1,24598... víi 1,24596...

Gi¶i

a) 0,3192... < 0,32(5) hµng phÇn tr¨m cña 0,3192... nhá h¬n hµng phÇn tr¨m 0,32(5)

b) 1,24598... > 1,24596...

?2 a) 2,(35) < 2,369121518...

b) -0,(63) vµ

Tacã2. Trôc sè thùc

VÝ dô: BiÓu diÔn sè trªn trôc sè.

- Mçi sè thùc ®­îc biÓu diÔn bëi 1 ®iÓm trªn trôc sè.

- Mçi ®iÓm trªn trôc sè ®Òu biÓu diÔn 1 sè thùc.

- Trôc sè gäi lµ trôc sè thùc.

* Chó ý: Trong tËp hîp c¸c sè thùc còng cã c¸c phÐp to¸n víi c¸c tÝnh chÊt t­¬ng tù nh­ trong tËp hîp c¸c sè h÷u tØ. D. Cñng cè: (17')

- HS lµm c¸c bµi 88, 89, 90 (tr45-SGK)

- GV treo b¶ng phô bµi tËp 88, 89. HS lªn b¶ng lµm Bµi tËp 88

a) NÕu a lµ sè thùc th× a lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ

b) NÕu b lµ sè v« tØ th× b ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn

Bµi tËp 89: C©u a, c ®óng; c©u b saiE.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, n¾m ®­îc sè thùc gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ

- Lµm bµi tËp 117; 118 (tr20-SBT)

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n: 18/9/2010

TiÕt 19 : LuyÖn tËp

I.Môc tiªu:

- Cñng cè cho hs kh¸i niÖm sè thùc, thÊy ®­îc râ h¬n quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè ®· häc (N, Z, Q, I, R)

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng so s¸nh sè thùc, kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh, t×m x, t×m c¨n bËc hai d­¬ng cña mét sè.

- H thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ N Z Q R

II.ChuÈn bÞ:  1. B¶ng phô bµi 91 (tr45-SGK)

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7')

HS1: §iÒn c¸c dÊu () vµo « trèng:

-2  Q; 1  R;  I;  Z

- HS 2: Sè thùc lµ g×? Cho vÝ dô.HS1:2 Q; 1 R; I; Z

HS2 Sè h÷u tØ vµ sè v« tØ ®­îc gäi chung lµ sè thùc.VD: 3;; 3,5.-6...C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(15’)

- GV treo b¶ng phô BT91

- GV:y/cÇu hs lµm bµi tËp 92

- GV: y/c©u líp nhËn xÐt, bæ sung

- GV uèn n¾n c¸ch tr×nh bµy.

H§2(16’)

-GV: y/cÇu hs lµm bµi 93

? TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc.

? Nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

- 1 hs lªn b¶ng lµm

- C¶ líp lµm bµi

- HS:hs lµm bµi tËp 92

- HS th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng lµm

- HS: NhËn xÐt, bæ xung

- HS: HS lµm bµi tËp 93

C¶ líp lµm bµi Ýt phót

- Hai hs lªn b¶ng lµm

- HS: Thùc hiÖn phÐp tÝnh trong ngoÆc tr­íc

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 hs t×nh bµy trªn b¶ngBµi tËp 91


Каталог: documents -> 48078
documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents -> Sè: 90/2003/Q§-ub
documents -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
documents -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
documents -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
48078 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn sinh họC 7 Phần mở đầu
48078 -> Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế, chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ?

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương