Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùctải về 1.01 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#77
  1   2   3   4   5   6   7

Tr­êng THCS NguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7Ch­¬ngI – sè h÷u tØ .sè thùc

* ChuÈn vÒ kiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng víi a,b,b0.

- NhËn biÕt ®­îc sè thËp phân h÷u h¹n,sè thËp phân v« h¹n tuÇn hoµn. BiÕt ý nghÜa cña viÖc lµm trßn sè.

- BiÕt sù tån t¹i cña sè TP v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn vµ tªn gäi cña chóng lµ sè v« tØ.

- NhËn biÕt sù t­¬ng øng 1-1 g÷a tËp hîp R vµ tËp c¸c ®iÓm trªn trôc sè.

- BiÕt kh¸i niÖm c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m. Sö dông dóng kÝ hiÖu .

* ChuÈn vÒ kÜ n¨ng:

- Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ.

- BiÕt biÓu diÔn 1 sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÓu diÔn 1sè h/tØ b»ng nhiÒu p/ sè b»ng nhau.

- BiÕt so s¸nh hai sè h÷u tØ.

- Gi¶i đ­îc c¸c bµi tËp vËn dông quy t¾c c¸c phÐp tÝnh trong Q.

- BiÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ cña d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó gi¶I c¸c bµi to¸n d¹ng: t×m hai sè biÕt tæng hoÆc hiÖu vµ tØ sè cña chóng.

- VËn dông thµnh th¹o c¸c quy t¾c lµm trßn sè.

- BiÕt c¸ch viÕt mét sè h÷u tØ d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

- BiÕt sö dông b¶ng sè, MTBT ®Ó t×m gi¸ trÞ gÇn ®óng cña c¨n bËc hai cña mét sè thùc kh«ng ©m.


Ngµy so¹n:10/8/2010

TiÕt 1 : TËp q c¸c sè h÷u tØ

I. Môc tiªu

- KiÕn thøc :HS hiÓu ®­îc kh/niÖm sè h÷u tØ, c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, so s¸nh sè h÷u tØ. b­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè: N Z Q.

- KÜ n¨ng: BiÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÕt so s¸nh sè h÷u tØ.

-Th¸i ®é : NhiÖt t×nh tù gi¸c trong häc tËp.

II. ChuÈn bÞ

1. GV : b¶ng phô, th­íc chia kho¶ng.

2. HS : th­íc chia kho¶ng.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1.æn ®Þnh tæ chøc: (1') :

2. KiÓm tra bµi cò:(4')

T×m c¸c tö ,mÉu cña c¸c ph©n sè cßn thiÕu:(4hs )

a) c)

b) d)

3. Bµi míi:

HĐ cña GVHĐ cña HSGhi b¶ngH§1 (10')

GV: C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸c c¸ch viÕt kh¸c nhau cña cïng mét sè, sè ®ã lµ sè h÷u tØ

? C¸c sč 3; -0,5; 0; 2 că lµ h÷u tŘ kh«ng.

? sè h÷u tØ viÕt d¹ng TQ nh­ thÕ nµo .

- Cho hs lµm ?1;? 2.

? Quan hÖ N, Z, Q ntn?

- Cho hs lµm BT1(7)

- y/c lµm ?3

H§2 (15’)

GV: T­¬ng tù sè nguyªn ta còng biÓu diÔn ®­îc sè h÷u tØ trªn trôc sè

(GV nªu c¸c b­íc)

-C¸c b­íc trªn b¶ng phô

*NhÊn m¹nh ph¶i ®­a ph©n sè vÒ mÉu sè d­¬ng.

- y/c HS biÓu diÔn trªn trôc sè.

- GV treo b¶ng phô nd:BT2(SBT-3)

H§3 (10')

-Y/c lµm ?4

? C¸ch so s¸nh 2 sè h÷u tØ.

-VD cho hs ®äc SGK

? ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ ©m, d­¬ng.

- Y/c hs lµm ?5

-lµ c¸c sè h÷u tØ

- viÕt d¹ng ph©n sè

- HS viÕt ®­îc c¸c sè ra d¹ng ph©n sè

- HS: N Z Q

-HS quan s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña GV

HS ®æi

-HS tiÕn hµnh biÓu diÔn

- HS tiÕn hµnh lµm BT2

- ViÕt d¹ng ph©n sè

- Dùa vµo SGK hs tr¶ lêi 1. Sè h÷u tØ :

VD:


a) C¸c sè 3; -0,5; 0; 2 lµ c¸c sè h÷u tØ .

b) Sè h÷u tØ ®­îc viÕt d­íi d¹ng (a, b)

c) KÝ hiÖu tËp hîp sè h÷u tØ lµ Q.

2. BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè:

* VD: BiÓu diÔn trªn trôc sè

B1: Chia ®o¹n th¼ng ®v ra 4, lÊy 1 ®o¹n lµm ®v míi, nã b»ng ®v cò

B2: Sè n»m ë bªn ph¶i 0, c¸ch 0 lµ 5 ®v míi.

VD2:BiÓu diÔn trªn trôc sè.

Ta cã:

3. So s¸nh hai sè h÷u tØ

a) VD: S2 -0,6 vµ gi¶i SGK

b) C¸ch so s¸nh:

ViÕt c¸c sè h÷u tØ vÒ cïng mÉu d­¬ng.D. Cñng cè (3’) 1. D¹ng ph©n sè 2. C¸ch biÓu diÔn 3. C¸ch so s¸nh

- Y/c hs lµm BT2(7), HS tù lµm, a) h­íng dÉn rót gän ph©n sè .

- Y/c hs lµm BT3(7): + §­a vÒ mÉu d­¬ng

+ Quy ®ång

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT)

- HD BT8: a)

d)

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n:12/8/2010

TiÕt2 : céng, trõ sè h÷u tØ

I. Môc tiªu

- CKT :HS n¾m v÷ng quy t¾c céng trõ sè h÷u tØ , hiÓu quy t¾c chuyÓn vÕ trong tËp sè h÷u tØ

- CKN :Cã kü n¨ng lµm phÐp tÝnh céng trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng, kü n¨ng ¸p dông quy t¾c chuyÓn vÕ.

II. ChuÈn bÞ :

1. GV : b¶ng phô.

2. HS : «n tËp quy t¾c céng trõ ph©n sè

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1.Tæ chøc líp: (1') :

2 .KiÓm tra bµi cò:(4')

HS 1: ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ?

Ch÷a BT 3/8-SGK.

So s¸nh c¸c sè h÷u tØ

a)

c)

HS2: Nªu quy t¾c céng trõ ph©n sè häc ë líp 6 ?

TÝnh:

HS3: Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ?

HS1: ph¸t biÓu KN SGK/7

BT3/8

a) Ta cã :v× -21>-22vµ 77>0 nªn > hay y>x.

c) . VËy x=y.

HS2: §­a vÒ hai ph©n sè cã cïng mÉu d­¬ng vµ céng tö víi tö gi÷ nguyªn mÉu.

TÝnh:

HS3 ph¸t biÓu.

HSc¶ líp lµm bai HS2 va nhËn xÐt c¸c b¹n.2. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1 (10')

BT: x=- 0,5, y =

TÝnh x + y; x - y

- GV chèt:

. ViÕt sè h÷u tØ vÒ PS cïng mÉu d­¬ng

. VËn dông t/c c¸c phÐp to¸n nh­ trong Z

- GV gäi 2 hs lªn b¶ng , mçi em tÝnh mét phÇn

- GV cho HS nhËn xÐt

-Y/c hs lµm ?1

H§2 (12')

?Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ ®· häc ë líp 6 líp 7.

? Y/c hs nªu c¸ch t×m x, c¬ së c¸ch lµm ®ã.

-Y/c 2 hs lªn b¶ng lµm ?2

Chó ý:HS: ®æi - 0,5 ra PS

-HS viÕt quy t¾c

-HS cßn l¹i tù lµm vµo vë

-HS bæ sung

-HS tù lµm vµo vë, 1hs b¸o c¸o kÕt qu¶, c¸c hs kh¸c x¸c nhËn kq

- 2 hs ph¸t biÓu qui t¾c chuyÓn vÕ trong Q

-ChuyÓn ë vÕ tr¸i sang vÒ ph¶i thµnh

- HS lµm vµo vë råi ®èi chiÕu.1. Céng trõ hai sè h÷u tØa) Quy t¾c:

x=b)VD: TÝnh

+,

+,

?1

2. Quy t¾c chuyÓn vÕa) Quy t¾c: (SGK/)

x + y =z


x = z - y

b) VD: T×m x biÕt?2

c) Chó ý (SGK ) D. Cñng cè: (15')- GV cho hs nªu l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi:

+ Quy t¾c céng trõ sè h÷u tØ (ViÕt sè h÷u tØ cïng mÉu d­¬ng, céng trõ ph©n sè cïng mÉu d­¬ng)

+ Qui t¾c chuyÓn vÕ.( Lµm BT 6a,b; 7a; 8)

HD BT 8d: Më c¸c dÊu ngoÆcHD BT 9c:

E. H­íng dÉn vÒ nhµ:(3')

- VÒ nhµ lµm BT 6c, BT 2b; BT 8c,d; BT 9c,d;

BT 10: L­u ý tÝnh chÝnh x¸c.

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n: 14/8/2010

TiÕt 3 Nh©n chia sè h÷u tØ

I. Môc tiªu:

-CKT : HS hiÓu c¸c qui t¾c nh©n chia sè h÷u tØ , hiÓu kh¸i niÖm tØ sè cña 2 sè h÷u tØ .

-CKN : Cã kü n¨ng nh©n chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng.

- RÌn th¸i ®é cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc

II. ChuÈn bÞ:

- GV: B¶ng phô víi néi dung tÝnh chÊt cña c¸c sè h÷u tØ (®èi víi phÐp nh©n)

- HS: b¶ng phô lµm BTVN, «n l¹i quy t¾c nh©n chia ph©n sè häc ë líp 6.

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹yA .Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7')

- Thùc hiÖn phÐp tÝnh: * HS1 : a) * HS 2: b)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

H§ cña thµyH§ cña trßGhi b¶ngH§1(5')

-Qua viÖc kiÓm tra bµi cò gv ®­a ra c©u hái:

? Nªu c¸ch nh©n chia sè h÷u tØ .

? LËp c«ng thøc tÝnh x, y.

+C¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n víi sè nguyªn ®Òu tho¶ m·n ®èi víi phÐp nh©n sè h÷u tØ.

? Nªu c¸c t/chÊt cña phÐp nh©n sè h÷u tØ .

- GV treo b¶ng phô

H§2 (10')

? Nªu c«ng thøc tÝnh x:y

- GV y/c hs lµm ?

- GV nªu chó ý.

? So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a tØ sè cña hai sè víi ph©n sè .

-Ta ®­a vÒ d¹ng ph©n sè råi thùc hiÖn phÐp to¸n nh©n chia ph©n sè .

-HS lªn b¶ng ghi

-1 hs nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt .

-HS lªn b¶ng ghi c«ng thøc.

- 2 hs lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi sau ®ã nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

-HS chó ý theo dâi

-HS ®äc chó ý.

-TØ sè 2 sè x vµ y víi xQ; yQ (y0)

-Ph©n sè (aZ, bZ, b0)1. Nh©n hai sè h÷u tØ

Víi

*C¸c tÝnh chÊt :

+ Giao ho¸n: x.y = y.x

+ KÕt hîp: (x.y).z = x.(y.z)

+ Ph©n phèi:

x.(y + z) = x.y + x.z

+ Nh©n víi 1: x.1 = x

2. Chia hai sè h÷u tØ

Víi (y0)

?: TÝnh a)b)

* Chó ý: SGK

* VÝ dô: TØ sè cña hai sè -5,12 vµ 10,25 lµ hoÆc

-5,12:10,25

-TØ sè cña hai sè h÷u tØ x vµ y (y0) lµ x:y hay

D. Cñng cè (20’) - Y/c hs lµm BT: 11; 12; 13; 14 (tr12)

BT 11: TÝnh (4 hs lªn b¶ng lµm)

BT 12:

BT 13 : TÝnh (4 hs lªn b¶ng lµm)BT 14: GV treo b¶ng phô néi dung bµi 14 tr 12:

- HS th¶o luËn theo nhãm, c¸c nhãm thi ®ua.
x4=:

x:-8:=16=

=x-2 E. H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- Häc theo SGK

- Lµm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT)

HS kh¸: 22; 23 (tr7-SBT)

HD BT15: 4.(- 25) + 10: (- 2) = -100 + (-5) = -105

HD BT16: ¸p dông t/chÊt phÐp nh©n ph©n phèi víi phÐp céngråi thùc hiÖn phÐp to¸n ë trong ngoÆcV. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n: 16/8/2010

TiÕt 4 : gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

I. Môc tiªu:

- CKT: HS hiÓu kh¸i niÖm GTTĐ cña mét sè h÷u tØ.

- CKN:X¸c ®Þnh ®­îc GTTĐ cña mét sè h÷u tØ , cã kü n¨ng céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè thËp ph©n .

- Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n hîp lý.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: PhiÕu häc tËp néi dung ?1 (SGK ),B¶ng phô bµi tËp 19 - Tr 15 SGK

- HS :Lµm bµi tËp ë nhµ, b¶ng nhãm

III. Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá…

IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y

A.Tæ chøc líp: (1') :

B .KiÓm tra bµi cò:(6')

- Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

*HS1: a) * HS2: b) HS1: a) =HS2 :b) =C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10')

? Nªu kh/niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn.

- GV ph¸t phiÕu häc tËp néi dung ?4

_ GV ghi tæng qu¸t.

? LÊy vÝ dô.

- Y/cÇu hs lµm ?2

- GV uèn n¾n söa ch÷a sai sãt.

H§2 (15')

- GV cho mét sè thËp ph©n.

? Khi thùc hiÖn phÐp to¸n ng­êi ta lµm nh­ thÕ nµo .

- GV: ta cã thÓ lµm t­¬ng tù sè nguyªn.

- Y/c hs lµm ?3

- GV chèt kq

- Lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm a (sè nguyªn) ®Õn ®iÓm 0

- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm, c¸c nhãm b¸o c¸o kq.

- C¸c nhãm nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- 5 hs lÊy vÝ dô.

- 4 hs lªn b¶ng lµm c¸c phÇn a, b, c, d

- Líp nhËn xÐt.

- HS quan s¸t

- C¶ líp suy nghÜ tr¶ lêi

- HS ph¸t biÓu :

+ Ta viÕt chóng d­íi d¹ng ph©n sè .

- Líp lµm nh¸p

- 2 hs lªn b¶ng lµm.

- NhËn xÐt, bæ sung1. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

?1 §iÒn vµo « trèng

a) nÕu x = 3,5 th×

nÕu x = th×

b) NÕu x > 0 th×

nÕu x = 0 th× = 0

nŐu x < 0 th×

* Ta că: = x nŐu x > 0

-x nŐu x < 0

* NhËn xĐt:

xQ ta cã

?2: T×m biÕt2.Céng,trrõ,nh©n,chia sè t/ph©n

- Sè thËp ph©n lµ sè viÕt d­íi d¹ng kh«ng cã mÉu cña ph©n sè thËp ph©n .

* VÝ dô: a) (-1,13) + (-0,264)

= -()

= -(1,13+0,64) = -1,394

b)(-0,408):(-0,34)

=+()

= (0,408:0,34) = 1,2

?3: TÝnh a)-3,116 +0,263

= -()

= -(3,116- 0,263) = -2,853

b) (-3,7).(-2,16= +()

= 3,7.2,16 = 7,992D. Cñng cè( 11p)

- Y/c hs lµm BT: 18; 19; 20 (tr15)

BT 18: 4 hs lªn b¶ng lµm

a) -5,17 - 0,469= -(5,17+0,469)= -5,693

b) -2,05 + 1,73= -(2,05 - 1,73)= -0,32

c) (-5,17).(-3,1= +(5,17.3,1)= 16,027

d) (-9,18): 4,25= -(9,18:4,25)=-2,16BT 19: GV ®­a b¶ng phô bµi tËp 19, hs th¶o luËn theo nhãm.

BT 20: Th¶o luËn theo nhãm:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4+(-0,3)

= (6,3+ 2,4) - (3,7+ 0,3)= 8,7 - 4 = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

= = 0 + 0 = 0

c) 2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2

=

= 0 + 0 + 3,7 =3,7

d) (-6,5).2,8 +2,8.(-3,5)

= 2,8.= 2,8 . (-10)= - 28E.H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 1- tr 15 SGK , bµi tËp 25; 27; 28 - tr7;8 SBT

- HS kh¸ lµm thªm bµi tËp 32; 33 - tr 8 SBT

HD BT32: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt: A = 0,5 -

0 suy ra A lín nhÊt khi nhá nhÊt x = 3,5

A lín nhÊt b»ng 0,5 khi x = 3,5
V . Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n: 18/8/2010

TiÕt 5 : luyÖn tËp

I.Môc tiªu:

- Cñng cè quy t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ .

- RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, t×m x.

- Ph¸t triÓn t­ duy hs qua d¹ng to¸n t×m GTLN, GTNN cña biÓu thøc .

II.ChuÈn bÞ:

-GV: M¸y tÝnh bá tói, b¶ng phô bót d¹


Каталог: documents -> 48078
documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents -> Sè: 90/2003/Q§-ub
documents -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
documents -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
documents -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
48078 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn sinh họC 7 Phần mở đầu
48078 -> Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế, chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ?

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương