TRƯỜng mầm non tân thông hộI 1tải về 16.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích16.7 Kb.
#15106

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÔNG HỘI 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:03 /BC-MNTTH1

Tân Thông Hội, ngày 5 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

V/v thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013

của Trường Mầm non Tân Thông Hội 1

Căn cứ Kế hoạch số 4009/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Thực hiện công văn số 867/KH-GDĐT Củ Chi, ngày 02 tháng 07 năm 2014 về Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-MNTLH, ngày 04 tháng 07 năm 2014 về thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Trường Mầm non Tân Thông Hội 1;

Trường Mầm non Tân Thông Hội 1 báo cáo kết quả thực hiện như sau.

1. Đối với nhà trường:


Sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy tắc áp dụng tại trường (quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của viên chức….); đồng thời thực hiện nhiệm vụ, công vụ của viên chức (tiến độ, chất lượng, hiệu quả) và đưa vào tiêu chí để đánh giá, phân loại công chức hằng năm.
Kiểm tra thường xuyên, không để vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của viên chức trong nhà trường; những việc công chức, viên chức, nhà giáo không được làm; các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.
Nhà trường thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức trong đơn vị. Đảm bảo tốt chế độ báo cáo thống kê đội ngũ công chức, viên chức chính xác và quản lý hồ sơ công chức, viên chức vào nề nếp đầy đủ.

Thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý công chức, cụ thể đối với công tác: tuyển dụng người lao động, đề nghị nâng ngạch, chuyển ngạch, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng, nghỉ hưu.


2. Đối với Hiệu trưởng :
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy tắc áp dụng tại đơn vị (quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của nhà giáo, viên chức….); đồng thời thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, hiệu quả) và đưa vào tiêu chí để đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm.
Kiểm tra, báo cáo không để vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, nhà giáo; những việc công chức, viên chức, nhà giáo không được làm; các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ dạy; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên (viên chức) tại đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đề nghị nâng ngạch; thi đua, khen thưởng, giải quyết nghỉ việc, nghỉ hưu.Xây dựng tốt đề án vị trí việc làm trong đơn vị.
Hoàn thành chế độ báo cáo thống kê đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động nề nếp; đảm bảo các báo cáo khi gửi về cấp có thẩm quyền chính xác, đầy đủ và đúng thời gian quy định.
3. Đối với công chức, viên chức:
Thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của đơn vị.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo quản tài sản, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự cơ quan.
Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử, quy chế tiếp công dân, đặc biệt là công chức, viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh; báo cáo trực tiếp Ban giám hiệu về những vi phạm của công chức, viên chức, người lao động.
Trên đây là báo cáo thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Trường Mầm non Tân Thông Hội 1./.


Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNGКаталог: Data -> hcmedu
hcmedu -> THÔng tin pháp luật số 03
hcmedu -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
hcmedu -> Thiết lập ma trậN ĐỀ kiểm tra tiếng việT 6 – tiếT 114
hcmedu -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hcmedu -> ĐỂ CƯƠng lịch sử 11 Sử 11- bài 1: nhật bản từ giữa thế KỶ XIX đẾN ĐẦu thế KỶ XX
hcmedu -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hcmedu -> BỘ giáo dụC
hcmedu -> Danh mục giới thiệu sách c ao đIỂm cuối cùNG: tiểu thuyếT
hcmedu -> BÁo cáo thực hiện cụ thể MỘt số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung họC
hcmedu -> Word form (unit 1214) unit 12

tải về 16.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương