TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 908/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.38 Kb.
#7309

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 908/TB-ĐHNNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

  • Căn cứ vào Luật BHYT, học sinh sinh viên là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT;

  • Căn cứ vào công văn 250/BHXH-Q ngày 01 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2013-2014,

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên như sau:

  • Đối tượng: + Sinh viên chính qui các khóa QH2013, QH2012, QH2011, QH2010

+ Học sinh các khối 10,11,12 Trường Phổ thông chuyên ngoại ngữ

  • Mức phí: 289.800đ/sv/12 tháng

  • Hiệu lực thẻ: 01/10/2013-30/09/2014

  • Phương thức thu, biểu mẫu: đính kèm theo thông báo.

  • Thời hạn thu: Hạn cuối các khoa nộp về Trường là ngày 13/09/2013.

Phòng CTCT&HSSV, văn phòng các khoa đào tạo có trách nhiệm thông báo, đôn đốc việc thực hiện tới học sinh, sinh viên toàn trường.

Xin trân trọng cảm ơn!Nơi nhận:

- CTCT, PTCNN;

- VP các khoa đào tạo;

- Lưu: HCTH, KHTC.


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phạm Văn Ngọc

Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

tải về 9.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương