TRƯỜng cđn gtvt đƯỜng thủy IItải về 20.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.65 Kb.
#27032

TRƯỜNG CĐN GTVT ĐƯỜNG THỦY II

------------------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

TP.HCM, ngày……tháng……. năm 200...…ĐƠN XIN HỌC LẠI


Kính gửi:

  • Ban giám hiệu

  • Phòng Đào tạo

  • Khoa Kinh tế

Họ và tên học sinh:...........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................................................................ Nơi sinh: ........................................................................................ ……………………..

Học sinh lớp…………..khoá......................Ngành đào tạo:…………………………..….

Trong năm học trước em còn nợ…………….....môn học (ghi tổng số học phần).

Em làm đơn này xin được học lại:

1. Môn học……… ……………………. …….. ….....Số tiết……………………………

2. Môn học ……… ……………………. …….. ….....Số tiết ……………………………

3. Môn học ……… ……………………. …….. ….....Số tiết ……………………………

4. Môn học ……… ……………………. …….. ….....Số tiết ……………………………

Cùng lớp…………….…khoá……………Học kỳ………………….Năm học:……………

Em xin chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Em xin trân trọng cảm ơn!Xác nhận Khoa Kinh tế :

Đồng ý cho học trả nợ………. học phần (theo Quy chế):

…………………………………………………………..

……………………………………………………...……

Cùng lớp…………….…khoá……………….
Học kỳ………………….Năm học:…………

TP.HCM, ngày tháng năm 200…

Trưởng Khoa Kinh tế


Học sinh

(Ký tên, ghi rõ họ, tên)


TP.HCM, ngày tháng năm 200…

Trưởng Phòng Đào tạo

…………………………………………………………..

……………………………………………………...……HỌC VIỆN TƯ­ PHÁP

PHÒNG ĐÀO TẠO/CƠ SỞ TẠI TP.HCM

------------------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

.................., ngày tháng năm 200…ĐƠN XIN HỌC LẠI
Kính gửi : Lãnh đạo Phòng Đào tạo/Cơ sở tại TP.HCM Học viện Tư­ pháp

Họ và tên học viên:…………………………..:...........................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................. Nơi sinh: ........................................................................................ ………………

Học viên lớp:……khoá.........đợt......Đào tạo nghiệp vụ………….....tại:………....

Trong khóa học trước em còn nợ……...học phần (ghi tổng số học phần).

Em làm đơn này xin được học lại:

1. Học phần……… …………………….Môn:…………………...........................

2. Học phần……… …………………….Môn:………………...............................

3. Học phần……… …………………….Môn:…………………...........................

4. Học phần……… ……………....….....Môn:……………………………...........

Cùng lớp……khoá………đợt……Đào tạo nghiệp vụ…………tại:…………… Em xin chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Học viện Tư­ pháp và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Em xin trân trọng cảm ơn!

(Lưu ý: Nộp kèm theo đơn này bản phôtô Hóa đơn nộp học phí của khóa trư­ớc (nếu thuộc diện phải nộp học phí); bản phôtô Bằng tốt nghiệp cử nhân luật có công chứng/chứng thực và 02 ảnh 4x 6cm).

Phê duyệt của Phòng Đào tạo/Cơ sở tại TP.HCM:

Đồng ý cho học trả nợ………. học phần (theo Quy chế):

…………………………………………………………..

……………………………………………………...……Cùng lớp đào tạo nghiệp vụ ……………. khoá.. .....…… đợt……....tại………… Học viên phải nộp học phí học lại là:…………………………………………………………

......................, ngày tháng năm 200…

TL. Giám đốc

Trư­ởng phòng/Cơ sở tại TP.HCM

Học viên

(Ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)tải về 20.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương