TỈnh yên bái số: 1459/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14.52 Kb.
#7926

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁI


Số: 1459/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 7 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH


Về việc: Phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Âu Lâu vào Quy hoạch tổng thể hệ thống khu, cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2015,

định hướng đến năm 2020CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2086 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội lãnh thổ;

Căn cứ Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006-2020;

Căn cứ Văn bản số 3943/BCT-CNĐP ngày 20/4/2010 của Bộ Công thương về việc bổ sung cụm công nghiệp Âu Lâu thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống khu cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2015 định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 78/SCT-QLCN ngày 29/7/2010 về việc bổ sung cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể hệ thống khu, cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020 cụm công nghiệp Âu Lâu thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái với nội dung chính như sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Quy mô diện tích: 50 ha.Điều 2. Giao UBND thành phố Yên Bái phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các ngành chức năng liên quan có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, tổ chức triển khai vận động các nguồn vốn để thu hút các nhà đầu tư và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

Каталог: Lists -> DevelopmentPlanning -> Attachments
Lists -> S¸ch míi sè 04/2012
Lists -> S¸ch míi sè 12/2010
Lists -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Lists -> S¸ch míi sè 01/2011
Lists -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> S¸ch míi sè 05/2012
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1582/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 2076/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 983/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 14.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương