TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích16.29 Kb.
#20517

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /TB-UBND Huế, ngày10 tháng 02 năm 2006


THÔNG BÁO

Kết luận của UBND Tỉnh tại cuộc họp giao ban dự án hồ Tả Trạch

ngày 08/02/2006.Ngày 08/02/2006, tại Văn phòng UBND Tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban dự án đầu tư xây dựng công trình hồ Tả Trạch bàn về công tác đền bù GPMB khi xây dựng các hạng mục phụ trợ, đường thi công đập chính, đập phụ của dự án và những nội dung liên quan.

Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA Thủy lợi 408, Ban QLDA các công trình CSHT NN-PTNT và UBND huyện Hương Thủy.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban QLDA Thuỷ lợi 408 báo cáo tiến độ thi công một số hạng mục, tiến độ triển khai công tác khảo sát thiết kế các hạng mục chính của công trình và nhu cầu giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường thi công đập chính, đập phụ, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kết luận:

1. Ban QLDA Thủy lợi 408 đôn đốc các đơn vị khẩn trương thi công tuyến đường vào khu đập phụ, các công trình trên tuyến, đoạn tuyến không bị ảnh hưởng GPMB, đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế sớm hoàn thành các hồ sơ thiết kế kỹ thuât, dự toán các hạng mục công trình, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định và phê duyệt theo đúng tiến độ đã đề ra. Tiếp tục bàn giao tim, tuyến các hạng mục dự kiến phải đền bù, GPMB (đường điện, nhà quản lý, đuôi tràn...) cho Ban QLDA các công trình CSHT NN-PTNT, Hội đồng đền bù, GPMB huyện Hương Thủy.

2. Theo Công văn số 95/BNN-XD ngày 16/01/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đưa toàn bộ công tác đền bù, GPMB dự án hồ Tả Trạch vào Dự án di dân, tái định cư do ảnh hưởng công trình hồ chứa nước Tả Trạch, UBND Tỉnh giao Ban QLDA các công trình CSHT NN-PTNT tiếp tục làm chủ đầu tư đền bù, GPMB các hạng mục đường thi công vào đập chính, đập phụ, đường điện, nhà quản lý và các công trình khác.

3. Ban QLDA các công trình CSHT NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Thủy lợi 408, UBND huyện Hương Thủy, và các địa phương có công trình đi qua tổ chức phóng tuyến, đo đạc, kiểm kê GPMB khu vực bị ảnh hưởng, sớm bàn giao đơn vị thi công từng đoạn tuyến để tổ chức triển khai thi công. Báo cáo UBND Tỉnh kế hoạch, tiến độ GPMB trước ngày 20/02/2006.

4. UBND huyện Hương Thủy chỉ đạo Hội đồng đền bù, GPMB huyện tập trung bố trí cán bộ phối hợp với địa phương và nhân dân vùng bị ảnh hưởng đo đạc, kiểm kê, áp giá trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND Tỉnh phê duyệt. Có kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân khu vực bị ảnh hưởng sau khi đã đo đạc, kiểm kê, thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư sẽ tiến hành chi trả sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh.

5. Sở Tài chính bố trí tạm ứng vốn cho Ban QLDA các công trình CSHT NN-PTNT phục vụ công tác đo đạc, kiểm kê, chi trả đền bù GPMB.

6. Sở Nông nghiệp và PTNT (đ/c Thành - Phó Giám đốc Sở) phối hợp với Ban QLDA Thủy lợi 408 báo cáo UBND Tỉnh cụ thể tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án hồ Tả Trạch. Phối hợp các ngành, địa phương nghiên cứu một cách tổng thể, đề xuất tham mưu UBND Tỉnh các phương án và giải pháp khai thác và phát huy tối đa hiệu quả của công trình hồ Tả Trạch.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban QLDA Thủy lợi 408, Ban QLDA các công trình CSHT NN-PTNT nghiên cứu, soát xét toàn bộ khối lượng của Dự án di dân, tái định cư do ảnh hưởng công trình hồ chứa nước Tả Trạch; hoàn thành các thủ tục điều chỉnh dự án, để đề nghị Trung ương bổ sung vốn.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước và các Sở, ngành khi giải quyết các thủ tục có liên quan đến công trình hồ Tả Trạch yêu cầu phải tập trung giải quyết dứt điểm và hoàn thành sớm, tạo điều kiện thuận lợi để việc thi công công trình bảo đảm kế hoạch tiến độ đã đề ra.Nội dung thông báo này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thông qua. UBND Tỉnh thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH

- Các cơ quan dự họp; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Bộ Nông nghiệp và PTNT ; PHÓ VĂN PHÒNG

- Đ/c Bí thư TU, Thường vụ Tỉnh uỷ; (ĐÃ KÝ)

- Thường trực HĐND Tỉnh;

- CT và các PCT UBND Tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước;

- UBND xã Dương Hoà; PHAN NGỌC THỌ- VP: LĐ và CV P KTế, TH, TC;

- Lưu VT, LT.
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 16.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương