TỈnh hoà BÌnh ––– Số: 473/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.2 Kb.
#21586

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HOÀ BÌNH

–––


Số: 473/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––––––Hoà Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 cho Ban Dân tộc để mua cấp Báo Hòa Bình, Báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình

___________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

­­

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 53/TTr-STC-QLNS ngày 27/3/2014,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 cho Ban Dân tộc để mua cấp Báo Hòa Bình, Báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình, như sau:

1. Tổng số tiền: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn).2. Nguồn kinh phí sử dụng: Nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng, hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Quang


tải về 13.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương