TỈnh hải dưƠNGtải về 13.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích13.21 Kb.
#8557

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2501 /QĐ- UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 29 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sử dụng nguồn kinh phí Trung ương

hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 1 năm 2015 gây raCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2015 cho các địa phương để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1878/TTr-TC ngày 21/9/2015 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1587/TTr-SNN-CCTL ngày 28/9/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương sử dụng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 1 năm 2015 tại Quyết định số 1512/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2015 cho các địa phương để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1 với số tiền 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) để triển khai sửa chữa, nạo vét 05 (năm) tuyến kênh bị hư hỏng, bồi lắng do ảnh hưởng của bão số 1 năm 2015 gây ra, cụ thể:

1. Hạng mục công trình:

a) Nạo vét, đắp bờ kênh sạt lở kênh dẫn Làng Mới – Nhữ Thị, địa phận huyện Bình Giang:

- Chiều dài: 1.300 m;

- Khối lượng: 5.500 m³;

- Dự toán kinh phí: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm triệu đồng).

b) Nạo vét, đắp bờ kênh sạt lở kênh KT1 – Trạm bơm Hồng Hưng B, địa phận huyện Gia Lộc:

- Chiều dài: 1.500 m;

- Khối lượng: 7.000 m³;

- Dự toán kinh phí: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm triệu đồng).

c) Nạo vét, đắp bờ kênh sạt lở kênh dẫn KT2 – Trạm bơm An Phụ, địa phận huyện Kinh Môn:

- Chiều dài: 2.700 m;

- Khối lượng: 6.500 m³;

- Dự toán kinh phí: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm triệu đồng).

d) Nạo vét, xử lý sạt lở kênh T6 – Trạm bơm My Động, địa phận huyện Thanh Miện:

- Chiều dài: 1.000 m;

- Khối lượng: 3.000 m³;

- Dự toán kinh phí: 5.850.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng).

e) Nạo vét, đắp bờ kênh sạt lở kênh T8 – Trạm bơm Cống Lê, địa phận huyện Ninh Giang:

- Chiều dài: 1.700 m;

- Khối lượng: 4.500 m³;

- Dự toán kinh phí: 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng).

2. Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016.
Điều 2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục công trình tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);

- Lưu: VT, Ô Chính (9b).KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Anh Cương

Каталог: Upload
Upload -> -
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 13.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương