TỔng liêN ĐOÀn lao đỘNGtải về 18.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích18.36 Kb.
#11657

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG


VIỆT NAM


Số: 1813 /TLĐ
V/v hướng dẫn tạm thời về thành lập
Hội đồng trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009Kính gửi: - Các LĐLĐ tỉnh có trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề
- Các Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề


Căn cứ Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2007, Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH và Quyết định số 52 /2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề quy định việc thành lập Hội đồng trường. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của các trường dạy nghề của Công đoàn, Tổng Liên đoàn hướng dẫn tạm thời một số quy định về việc thành lập Hội đồng trường như sau:

I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

1. Số lượng thành viên do trường quyết định dựa theo quy mô đào tạo và sự phát triển của trường. Tổng số thành viên Hội đồng trường là một số lẻ và không quá 11 thành viên.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng trường bao gồm các thành viên đương nhiên và thành viên được bầu.

a. Thành viên đương nhiên gồm có:

- Đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cử và giới thiệu bằng văn bản);

- Bí thư Đảng uỷ (hoặc Bí thư Chi bộ trường); nếu Bí thư Đảng uỷ (hoặc Bí thư Chi bộ trường) là Hiệu trưởng thì cử đồng chí Phó Bí thư hoặc đại diện cấp uỷ;

- Hiệu trưởng trường;

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường.

b. Thành viên được bầu gồm:

- Đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Hội nghị cán bộ, công chức các phòng bầu chọn;

- Đại diện đội ngũ giáo viên do hội nghị cán bộ, công chức các khoa và bộ môn bầu chọn;

- Đại diện các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, sản xuất kinh doanh do hội nghị đơn vị cơ sở bầu chọn ( nếu có).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

1. Tiêu chuẩn: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực quản lý điều hành hoạt động lĩnh vực công tác, có sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ giao.

2. Điều kiện: Tuổi đời không quá 55 đối với nam, không quá 50 đối với nữ.

III. QUY TRÌNH BẦU CỬ, CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN VÀ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

1. Hiệu trưởng báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về chủ trương, dự kiến số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng trường.

2. Hiệu trưởng có văn bản thông báo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng trường gửi các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, sản xuất kinh doanh thuộc trường; yêu cầu các đơn vị tổ chức Hội nghị bầu đại diện tham gia Hội đồng trường trên cơ sở về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên của Hội đồng trường đã được LĐLĐ tỉnh chấp thuận.

3. Sau khi có kết quả bầu đại diện của các đơn vị, Hiệu trưởng chủ trì triệu tập các thành viên được bầu và các thành viên đương nhiên để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng trường.

4. Căn cứ kết quả bầu cử, Hiệu trưởng có văn bản đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ra quyết định công nhận thành viên, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng trường.

5. Việc bầu thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng trường được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu cử theo nguyên tắc đa số phiếu.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các LĐLĐ tỉnh và Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề phản ánh về Tổng Liên đoàn để được sửa đổi, bổ sung hướng dẫn kịp thời ./.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên

- Lưu VP, CS-PL (đã ký)

Mai Đức Chính

tải về 18.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương