Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm nontải về 10.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10.05 Kb.
#9063

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1562/TTg-QHQT

V/v phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" vay vốn WB.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7003/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 9 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 10729/BTC-QLN ngày 9 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" trị giá 100,5 triệu USD, với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục cần thiết với WB để đàm phán cho dự án nêu trên./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

 các Vụ: TH, KGVX, KTTH,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3b). Tr 30


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

  (Đã ký) 

Nguyễn Thiện Nhân

 


tải về 10.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương