Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm nontải về 12.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích12.34 Kb.
#25155

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 740/VPCP-QHQT

V/v Đàm phán với WB về dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  

    Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 201/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 01 năm 2013 về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với WB về Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non. Thời gian đàm phán dự kiến 01 ngày trong tháng 01 năm 2013, tại Hà Nội.

2. Đoàn đàm phán liên ngành do đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán khoản vay với WB.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của Dự án (trong đó lưu ý trao đổi, thống nhất các nội dung, hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi đàm phán); báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán sau khi kết thúc đàm phán.

6. Về cơ chế giải ngân: Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện mua lại số ngoại tệ từ khoản tài trợ này và chuyển số tiền Đồng Việt Nam tương ứng vào tài khoản ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện ./.  

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3b). TR. 30


BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Vũ Đức Đam
tải về 12.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương