TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 8.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.5 Kb.
#22921

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


Số: 5777/TCHQ-KTTT

V/v thủ tục tái xuất, hoàn thuế nhập

khẩu và hủy tờ khai nguồn gốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

Kính gửi : Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11363/HQHP-PNV ngày 03/11/2008 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thủ tục tái xuất, hoàn thuế nhập khẩu và hủy tờ khai nguồn gốc. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại thì xe ô tô và xe hai bánh găn máy không thuộc Danh mục hàng cấm xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu. Vì vậy, Công ty được phép xuất trả cho người bán nước ngoài.

2. Trường hợp lô hàng 56 chiếc xe hai bánh gắn máy nhập khẩu nay tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài nếu đáp ứng đủ điều kiện và có đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 8, Mục I và Điểm 14, Mục II, Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế.

3. Về hồ sơ xuất khẩu, ngoài các chứng từ qui định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Công ty phải nộp thêm bản sao Tờ khai nhập khẩu và các bản chính Tờ khai nguồn gốc đã được cơ quan Hải quan xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan. Chi cục Hải quan nơi mở Tờ khai tái xuất kiểm tra đối chiếu với hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan và tiến hành hủy các Tờ khai nguồn gốc này và lưu cùng hồ sơ xuất khẩu lô hàng. Việc hủy Tờ khai nguồn gốc thực hiện như việc hủy Tờ khai hải quan.

Thực hiện kiểm tra 100% hàng đã nhập khẩu khi tái xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./. Nơi nhận :

- Như trên;

- Trang Web HQ;- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã kí)


Nguyễn Ngọc Túc


tải về 8.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương