Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 29 cá nhân thuộc tỉnh Khánh Hòa (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 31.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích31.73 Kb.
#27693

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 972/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 2211/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 859/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 29 cá nhân thuộc tỉnh Khánh Hòa (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, (Đã ký)

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai 10Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

 1. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa;

 2. Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa;

 3. Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa;

 4. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa;

 5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 6. Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 7. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 9. Nhân dân và Cán bộ xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 10. Nhân dân và Cán bộ xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 11. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

 12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

 13. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 14. Văn phòng Huyện ủy Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 15. Phòng Nội vụ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 16. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 17. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 18. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 19. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

 20. Phòng Kinh tế thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

 21. Thanh tra thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

 22. Văn phòng Huyện ủy Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

 23. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

 24. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

 25. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

 26. Ban Tổ chức Huyện ủy Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;

 27. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;

 28. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;

 29. Văn phòng Tổng Công ty Khánh Việt, Tổng Công ty Khánh Việt, tỉnh Khánh Hòa;

 30. Phòng Khoa học Công nghệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;

 31. Nhà máy nước Giải khát Sanna, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;

 32. Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh;

 33. Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ nuôi chim yến Sanatech, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;

 34. Bảo vệ đảo A1 , Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;

 35. Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 36. Ban quản lý Dự án các công trình Giao thông và Thủy lợi, tỉnh Khánh Hòa;

 37. Nhân dân và Cán bộ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

 1. Ông Huỳnh Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án các Công trình Giao thông và Thủy lợi, tỉnh Khánh Hòa;

 2. Ông Quách Thanh Sơn, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa;

 3. Ông Đặng Quốc Phú, Chánh Thanh tra, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa;

 4. Ông Lê Thành Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

2

 1. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

 2. Ông Đặng Quý Sơn, Trưởng khoa Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

 3. Bà Phan Thị Sen, Trưởng phòng Phòng Dạy thực hành, Trung tâm Phục hồi chức năng-Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

 4. Ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

 5. Ông Phùng Văn Hoàng, Trưởng phòng Phòng Xây dựng - Nhà đất, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

 6. Bà Đặng Thị Cần, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 7. Bà Trần Thị Hà, Cán sự, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 8. Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 9. Ông Nguyễn Quốc Đông, Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 10. Ông Nguyễn Ngọc Thu, Chánh Văn phòng Huyện ủy Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 11. Ông Phan Văn Sửu, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 12. Ông Trương Văn Vỹ, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 13. Bà Trần Thị Xuân Cúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

 14. Ông Phạm Công Thân, Trưởng Công an xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

 15. Ông Lê Quang Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

 16. Ông Đào Xuân Thao, Cán sự, Văn phòng Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;

 17. Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

 18. Ông Đặng Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

 19. Ông Lê Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

3

 1. Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;

 2. Ông Nguyễn Sỹ Ninh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy lực lượng Bảo vệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;

 3. Ông Trần Tấn Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý Bảo vệ II, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;

 4. Ông Đinh Viết Thuận, Giám đốc Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh;

 5. Bà Lê Thị Huyền Thư, Xưởng trưởng Xưởng Chế biến Nguyên liệu Yến sào I, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh;

 6. Ông Trương Đức Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

4
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2012
2012 -> BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
2012 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
2012 -> Số: 1001/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 31.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương