Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giátải về 89.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích89.5 Kb.
#5265

Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
........., ngày ......tháng ....... năm .....

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

Địa chỉ:...............................................................................................

Số điện thoại:......................................................................................

Số Fax: ………………………………………………………………
Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số ........./.....

........., ngày ......tháng ....... năm ......

V/v thẩm định phương án giá
Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyềnthẩm định phương án giá, quy định giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ...,

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

Đề nghị …. (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hóa, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa nhập khẩu)


Tên hàng hóa .............................................................................................

Đơn vị nhập khẩu ........................................................................................

Quy cách phẩm chất ....................................................................................

Xuất xứ hàng hóa .........................................................................................I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


STT

Khoản mục chi phí

Đơn vị tính

Thành tiền

So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

Ghi chú

1

Giá nhập khẩu

2

Thuế nhập khẩu (nếu có)

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

4

Chi phí bằng tiền khác

5

Giá vốn nhập khẩu

6

Lợi nhuận dự kiến

7

Giá bán dự kiến (ghi rõ giá bán buôn hay bán lẻ)


II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Giá nhập khẩu trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan hải quan nơi hàng hóa được nhập khẩu quy định

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Việt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)

7. Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt,...)

8. Các khoản chi phí khác theo luật định

9. Giá vốn

10. Lợi nhuận

11. Chi phí tiêu thụ (nếu có)

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)

13. Phân tích các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.

(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).


Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch vụ: ................................................................

Đơn vị sản xuất: ..........................................................................

Quy cách phẩm chất: ...................................................................


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

STT

Khoản mục chi phí

Đơn vị tính

Lượng

Đơn giá

Thành tiền

So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

1

Chi phí sản xuất:
1.1

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1.2

Chi phí tiền công trực tiếp
1.3

Chi phí sản xuất chung:
a

Chi phí nhân viên phân xưởng
b

Chi phí vật liệu
c

Chi phí dụng cụ sản xuất
d

Chi phí khấu hao tài sản cố định
đ

Chi phí dịch vụ mua ngoài
e

Chi phí bằng tiền khácTổng chi phí sản xuất :
2

Chi phí bán hàng (nếu có)
3

Chi phí quản lý doanh nghiệpTổng giá thành toàn bộTổng sản lượngGiá thành đơn vị sản phẩm
4

Lợi nhuận dự kiếnGiá bán chưa thuế
5

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6

Thuế giá trị gia tăng (nếu có)Giá bán (đã có thuế)

II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Chi phí sản xuất

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế)8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.

(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).
Каталог: images -> dvc
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
dvc -> Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cv số Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 89.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương