Tên Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêntải về 47.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích47.88 Kb.
#1317
Biểu mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


Tên Chủ sở hữu …………………………

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Biểu mẫu số 1
(Thời hạn báo cáo: 15/01 hoặc 01/03)


BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG

THỰC HIỆN NĂM .....


của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởngSố TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số báo cáo năm.... (6)

Số báo cáo năm...

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

I

Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh:
1

Tổng số vốn chủ sở hữu

Tr.đồng

2

Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)

-

3

Tổng doanh thu

Tr.đồng

4

Tổng chi phí (chưa có lương)

Tr.đồng

5

Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước

Tr.đồng

6

Lợi nhuận

Tr.đồng

7

Năng suất lao động bình quân (1)

Trđ/năm

II

Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (2)
1

Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân)

Người

2

Hạng công ty được xếp

-

3

Hệ số mức lương bình quân

-

4

Mức lương cơ bản bình quân

Tr.đồng/th

5

Hệ số tăng thêm so mức lương cơ bản (nếu có)

-

6

Quỹ tiền lương

Tr.đồng

7

Mức tiền lương bình quân

Tr.đồng/th

III

Thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách (3)
1

Số viên chức quản lý không chuyên trách (tính bình quân)

Người

2

Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương

%

3

Quỹ thù lao

Tr.đồng

4

Mức thù lao bình quân

Tr.đồng/th

IV

Tiền thưởng, thu nhập
1

Quỹ tiền thưởng

Tr.đồng

2

Quỹ thưởng an toàn (nếu có)

Tr.đồng

3

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách (4)

Tr.đồng/th

4

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách (5)

Tr.đồng/th

Ghi chú:

(1) ghi rõ năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.

(2) Viên chức quản lý chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty.

(3) Viên chức quản lý không chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách.

(4) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách, gồm tiền lương, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

(5) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách, gồm thù lao, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

(6) Năm trước liền kề năm báo cáo tại cột số 6 và số 7.Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

……, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Каталог: Lists -> Th%20tc%20hnh%20chnh%20cng -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 05/2012/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Nghị ĐỊnh của chính phủ Số 101/2005/NĐ-cp ngày 03 tháng 8 năm 2005 Về thẩm định giá chính phủ
Attachments -> MẪu số 01-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)
Attachments -> BỘ CÔng an số: 10/2002/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Thông tư 07/2006/tt-blđtbxh ngày 26/7/2006 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tờ khai đăng ký thuế
Attachments -> Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
Attachments -> BỘ CÔng thưƠNG

tải về 47.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương