Tơlơi Pơhiăp Hlâo Sŏp-hră ing Pơtao Tal Satải về 1.14 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích1.14 Mb.
#30915
  1   2   3   4   5   6
1KI
I ING PƠTAO
Tơlơi Pơhiăp Hlâo
Sŏp-hră ing Pơtao Tal Sa tŏ-tui khul hră-ruai kơ lŏn-čar ƀing Israel čơdơ̆ng ơ̆mng hơdôm sŏp-hră Samuêl yơh. Sŏp-hră anai dưi pơkăh-pơpha amăng klâo črăn tui anai: 1) Tơlơi Solomôn tŏ-tui jing pơtao kơ ƀing Israel hăng ƀing Yudah, laih anŭn tơlơi djai ama ñu Dawid. 2) Tơlơi Solomôn git-gai laih anŭn hơdôm bruă-mơnuă ñu pơgiŏng. Tơlơi yom-pơphan biă-mă anŭn jing tơlơi pơdơ̆ngđĭ Sang Yang Yerusalaim. 3) Tơlơi lŏn-čar pơkăh-pơpha jing hĭ lŏn-čar gah dư̱răngh lŏn-čar gah thu̱ng, laih ŭan khul tơlơi ră ruai kơ ƀing pơtao git-gai amăng dua lŏn-čar anŭn hlŏng truh pơ rơnŭk tal duapăn H.K. (hlâo kơ Yang Krist trŭn rai).
Amăng dua sŏp-hră ing Pơtao anai, rĭm pô khua anŭn Ơi Adai le̱ng kơ phat-kơđi ñu tui hăng tơlơi ñu dŏ tŏng-ten hăng Ơi Adai yơh laih anŭn tơlơi-bruă lŏn-čar dưi-jing yuakơ kơnang ƀơi tơlơi tŏng-ten anŭn yơh, tơdang anŭn tơlơi rĭh-răm hăng tơlơi ƀu tui-gưt ba nao kơ tơlơi răm-rai yơh. ing pơtao gah lŏn-čar gah dư̱ơrdangt tŭ tơlơi lông-lăng le̱ng kơ rơbuh lê̆ĭ soh-sel, tơdang tơlơi arăng čih pioh kơ ƀing pơtao Yudah jing đơđa dưi đơđa ƀu dưi-hĭ ôh.
Mơnuih yom-pơphan amăng sŏp-hră ing Pơtao Tal Sa jing ƀing pô-pơala Khua Yang yơh; ƀing gơñu anŭn yơh jing ƀing khĭn pơhiăp pơala brơi kơ Ơi Adai kiăng pơkơđiăng ƀing ană-plei anăm kơkuh-pơpŭ ôh kơ rup-trah laih anŭn anăm hơngah ƀu kiăng tui-gưt Ơi Adai ôh. Boh-nik-ñu, mơnuih yom-pơphan anăn Eliyah laih anŭn tơlơi ră ruai kơ ñu pơlông hăng ƀing khua ngă yang kơ Baal yơh (črăn 18).
Jar Atŭt Kơsem
Hơnăl-tuč kơ tơlơi Dawid git-gai (1:1–2:12) Solomôn jing pơtao (2:13-46)
Solomôn git-gai wai-lăng (3:1–11:43)


  1. Khul thŭn blung-hlâo (3:1–4:34)
  1. Ma̱n-pơdơ̆đĭngSang Yang (5:1–8:66)
  1. Khul thŭn tơdơi (9:1–11:43)

Lŏn-čar pơkăh-pơpha (12:1–22:53)
  1. Tơlơi ƀing kơnung-djuai gah dư̱ơrgtŭ-pơkơdơ̆ng (12:1–14:20)
  1. ing pơtao ƀing Yudah hăng ƀing Israel (14:21–16:34)
  1. Pô-pơala Eliyah (17:1–19:21)

1


  1. Ahab pơtao ƀing Israel (20:1–22:40)
  1. Yehôsaphat pơtao ƀing Yudah laih anŭn Ahazyah pơtao ƀing Israel (22:41-53)

1
Pơtao Dawid Tha Biă-Mă


1Tơdang pơtao Dawid tha biă-mă laih, ñu ƀu hơmâo djŏp tơlơi pơđao ôh wơ̆ơt-daht ƀing ding-kơna ñu mă lu abăn-sŏm brơi kơ gơ̆, samơ̆ơ̆găt dŏ rơŏt mơ̆n2Tui. anŭn, ƀing khua-moa ñu laĭ kơ Dawid tui anai, “Ơ pơtao, brơi bĕ kơ ƀing gơmơi hơduah sa čô dra hơči̱hơkih kiăng kơ răk-wai ih. Ñu dưi đih jĕ ih kiăng kơ ih dưi hơmâo djŏp tơlơi đaŏ tơlơi pơđao yơh, Ơ pơtao khua gơmơi ăh.”
3Giŏng anŭn, ƀing gơñu hơduah amăng djŏp Israel kơ sa čô dra hiam-bơnai laih anŭn ƀing gơñu hơduah-ƀuh H’Abisag, jing mơnuih mơ̆ng plei Sunêm, tui anŭƀning gơñu ba rai gơ̆ơkpơtao yơh. 4Dra anai hiam-bơnai biă-mă; ñu răk-wai pơtao laih anŭn djru kơ pơtao, samơ̆ơptao ƀu đih-hrŏm hăng gơ̆ ôh.
Adôniyah, Ană Pơtao Dawid, Pơdơ̆ngĐĭ Ñu Pô Jing Pơtao
5Hlak anŭn, Adôniyah, a amĭ ñu jing H’Hagit, pơang đĭ ñu pô laih anŭn laĭ tui anai, “Kâo či jing pơtao yơh.” Tui anŭn, ñu prap-pre khul rơdêh-aseh hrŏm-hăng khul aseh laih anŭn rơmapluh čô đuaĭ nao gah anăp kơ ñu. 6Adôniyah tơkeng rai tŏ-tui ayŏng ñu Absalôm laih anŭn ñu ăt hiam-rơkơi biă-mă, samơ̆ ñuơpgao-pơang yuakơ amăng abih tơlơi hơdip ñu, ama ñu pơtao Dawid ƀu pơkhư̆ơ-ptô ñu ôh laih anŭn kŏn tơña lơi kơ ñu tui anai, “Yua-hơget ih ngă tui anŭn lĕ?”
7Yuakơ Adôniyah kiăng kơ jing hĭ pơtao, ñu pơbưp ră ruai hăng Yôab ană đah-rơkơi H’Zeruyah, laih anŭn hăng Abiathar khua ngă yang prŏng hloh, tui anŭn ƀing gơñu tŭ-ư gŭm-djru Adôniyah yơh. 8Samơ̆ Zadôk khua ngăyang prŏng hloh, b Benayah c ană đah-rơkơi Yehôyada, pô-pơala Nathan, Simei, Rei laih anŭn ƀing răng-pơgang Dawid ƀu pơgop hrŏm hăng Adôniyah ôh.
9Giŏng anŭn, Adôniyah trŭn nao ngă yang hăng khul triu, rơmô laih anŭn ană rơmôa1:5 Adôniyah jing ană Dawid tal pă̱. Ñu jingĭ hană-kơčoa yuakơ Amnôn, jing ană Dawid tal sa, djai hĭ yuakơ ding-kơna Absalôm pơdjai hĭ (2 Samuêl 3:2, 4; 13:28-32). Absalôm jing ană Dawid tal klâo; ñu tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭhăng ama ñu Dawid laih anŭn Yôab, khua ƀing ling-tơhan Dawid, pơdjai hĭ ñu (2 Samuêl 3:3; 18:14-15). Ană Dawid tal dua jing mơ̆ng H’Abigailăt djai hĭ mơ̆n (2 Samuêl 3:3).
b1:8 Tơdang Dawid jing pơtao, abih-dua Abiathar hăng Zadôk jing ƀing khua ngă yang prŏng hloh yơh. c1:8 Yôab hăng Benayah jing khua ƀing ling-tơhan Dawid.

2


rơmŏng, jing hlô-mơnơ̆ng rong piohơktơlơi ƀơ̆ng huă,ƀơi Boh-Pơtâo Zôhêlet jĕ anih ia-bluh In-Rôgêl. Ñu ja̱k-iâu rai abih-bangƀing adơi ñu jing ƀing ană đah-rơkơi pơtao wơ̆tă-ngh abih-bang ƀing khua-moa kơdrưh-kơang mơ̆ngơknung-djuai Yudah. 10Samơ̆ ñu ƀu ja̱k-iâu ôh pôơ-pala Nathan, Benayah, ƀing răng-pơgang pơtao Dawid ƀôdah adơi ñu Solomôn jing ană H’Batseba.
Pô-Pơala Nathan Hăng H’Batseba Nao Bưp Pơtao Dawid
11Tơdang pô-pơala Nathan hơmư̆ơktơlơi anŭn, ñu nao tơña H’Batseba jing amĭ Solomôn tui anai, “Ih hơmâo hơmư̆ ơ̆mAdôniyah, jing ană đah-rơkơi H’Hagit, hơmâo pơdơ̆ngĭ laih ñu pô jing pơtao? Ñu ngă laih tơlơi anŭn samơ̆ khua ta Dawidƀu thâo ôh. d 12Hơnŭn yơh ră anai, brơi bĕ kâo djru-pơmĭn kơ ih hơdôm tơlơi ih khŏm ngă kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip ih pô wơ̆tă-ngh tơlơi hơdip ană đah-rơkơi ih Solomôn mơ̆n13.Nao bĕ pơ pơtao Dawid laih anŭn laĭ kơ ñu tui anai, ‘Ơ pơtao khua kâo ăh, ih ƀu ƀuăn-rơ̆ngă ngh kâo ding-kơna ih anai tui anai ôh hă kơ tơlơi Solomôn ană đah-rơkơi kâo yơh či jing pơtao tơdơi kơ ih laih anŭn ñu či dŏ ƀơi grê-pơtao ih? Tui anŭn, yua-hơget ră anai Adôniyah hơmâo jing pơtao laih lĕ?’”
Giŏng anŭn, Nathan pơhiăp dơ̆ngă ngh H’Batseba tui anai, 14“Tơdang ih ăt dŏ pơ anih anŭn hlak pơhiăp hăng pơtao, kâo či mŭt nao laih anŭn pơkơjăp hơget-tơlơi ih hơmâo pơhiăp anŭn yơh.”
15Tui anŭn, H’Batseba nao bưp pơtao amăng anih-dŏ pơtao. Hlak anŭn, H’Abisag mơnuih Sunêm hlak djru kơ pơtao Dawid yuakơ gơ̆ tha ăbi-mă laih. 16H’Batseba bon-kơkuh tŏ-tơŭt ƀơi anăp pơtao. Pơtao tơña kơ ñu tui anai, “Hơget-tơlơi kâo dưi djru kơ ih lĕ?”
17H’Batseba laĭ kơ pơtao tui anai, “Ơ khua kâo hơi, amăng anăn Yahweh Ơi Adai ih, ih pô hơmâo ƀuăn laih hăng kâo, jing ding-kơna ih anai tui anai, ‘Ană đah-rơkơi ih Solomôn yơh či jing pơtao tŏ-tui kâo laih anŭn ñu yơh či dŏ ƀơi grê-pơtao kâo.’ 18Samơ̆ơđkai glaĭ, ră anai Adôniyah hơmâo jing pơtao laih, laih anŭn ih, Ơ pơtao khua kâo ăh, aka ƀu thâo ôh kơ tơlơi anŭn. 19Ñu hơmâo ngă yang laih hăng lu khul triu, rơmô, hăng ană rơmô rơmŏng, laih anŭn hơmâo ja̱k-iâu laih abih-bangƀing ană đah-rơkơi ih nao pơ tơlơi ƀơ̆ng huă, wơ̆tă-ngh Abiathar khua ngă yang prŏng hloh hăng khua ƀing ling-tơhan ih Yôab mơ̆n, samơ̆ ñuu ƀja̱k-iâu ôh dingơ-kna tŏng-ten ih Solomôn anai.
20“Ơ pơtao khua kâo ăh, mơta abih-bang ƀing Israel dŏ lăng ƀơi ih yơh kiăng kơ thâo-krăn hlơi pô či dŏ ƀơi grê-pơtao ih kiăng kơ git-gai tơdơi kơ ih. 21Rơngiao kơ
d1:11 2 Samuêl 12:24.

3


tơlơi anŭn, tơdang ih, Ơ pơtao khua kâo ăh, hơmâo tơĭ-pran laih, kâo hăng ană đah-rơkơi kâo Solomôn, ƀing Adôniyah či ngă sat tañ kơ ƀing gơmơi kar hăng ƀing hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭlaih hăng ih yơh.”
22Tơdang ñu ăt hlak dŏ pơhiăp hăng pơtao, pô-pơala Nathan mŭt rai. 23Laih anŭn ƀing ding-kơna pơtao laĭ hăng pơtao tui anai, “Pô-pơala Nathan pơ anai.”
Giŏng anŭn, pô-pơala anŭn nao pơ anăp pơtao laih anŭn bon-kơkuh hăng ƀô̆-ơmta ñu sŏ̱ lŏnơyh, 24laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Ơ pơtao khua kâo ăh, ih hơmâo pơhaih laih hă, Adôniyah či jing pơtao tơdơi kơ ih, laih anŭn ñu či dŏ ƀơi grê-pơtao ih? 25Hrơi anai ñu hơmâo trŭn nao hăng ngă yang laih hăng lu khul rơmô, ană rơmô rơmŏng laih anŭn triu. Ñu hơmâo ja̱k-iâu laih abih-bangƀing ană đah-rơkơi pơtao, ƀing khua git-gai ling-tơhan laih anŭn Abiathar khua ngă yang prŏng hloh mơ̆n.ăRanai ƀing gơñu hlak ƀơ̆ng-
huă hăng Adôniyah laih anŭn laĭ, ‘Kwưh-rơkâo kơ pơtao Adôniyah hơdip sui!’ 26Samơ̆ kâo jing ding-kơna ih, Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, Benayah jing ană đah-rơkơi Yehôyada laih anŭn adơi ñu, jing ding-kơna ih Solomôn, ñu ƀu ja̱k-iâu ôh27.Ơ pơtao khua kâo ăh, djơ̆mơ̆ ŭan yơh jing tơlơi ih hơmâo ngă laih hăng ƀu laĭ-pơthâo ôh kơ ƀing gơmơi, jing ƀing ding-kơna ih anai, thâo-krăn kơ hlơi pô či jing pơtao tơdơi kơ ih?”
Dawid Brơi Kơ Ană Ñu Solomôn Jing Pơtao
28Giŏng anŭn, pơtao Dawid laĭ tui anai, “Iâu rai H’Batseba bĕ.” Tui anŭn, gơ̆ ŭmt rai pơ anih anŭn laih anŭn dŏ-dơ̆ngƀơi anăp pơtao yơh. 29Giŏng anŭn, pơtao ƀuăn-rơ̆ng hăng gơ̆ tui anai, “YuakơYahweh jing Pô hơmâo pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ngĭmr tơlơi rŭng-răng, jing Pô hơdip hlŏng-lar, kâo ƀuăn amăng Ñu. 30sit amăng hrơi anai yơh kâo či yap hơdôm tơlơi kâo hơmâo ƀuăn-rơ̆ng laihă ngh ih amăng Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel tui anai: Solomôn, ană đah-rơkơi ih yơh, či jing pơtao tơdơi kơ kâo laih anŭn ñu yơh či dŏ ƀơi grê-pơtao kâo kiăng kơ pơala brơi kơ kâo.”
31Giŏng anŭn, H’Batseba bon-kơkuh hăng ƀô̆-ơmta ñu sŏ̱ lŏn,ơ-ttơŭt ƀơi anăp pơtao laih anŭn laĭ tui anai, “Kwưh-kiăng kơ khua kâo pơtao Dawid hơdip hlŏng-lar!”
32Pơtao Dawid laĭ hăng ƀing ding-kơna ñu tui anai, “Iâu rai bĕ Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, pô-pơala Nathan laih anŭn Benayah jing ană đah-rơkơi Yehôyada.” Tơdang ƀing gơñu rai ƀơi anăp pơtao, 33ñu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Iâu bĕ ƀing ding-kơna khua gih, jing ƀing răng-pơgang kâo, nao hrŏm hăng ƀing gih laih anŭn brơi bĕ Solomôn, ană đah-rơkơi kâo anai, đĭ ƀơi aseh-glưn kâo pô, giŏng anŭn ba bĕ ñu nao pơ anih ia-bluh Gihôn. e 34Pơ anih anŭn yơh, brơi bĕ Zadôk khua ngă yang prŏng hloh laih
e1:33 Anih ia-bluh Gihôn anai jing anih hơmâo lu mơnuih nao rai hloh kơ anih ia-bluh In-Rôgêl, jing

4


anŭn pô-pơala Nathan trôč ia-jâo kơ ñu jing pơtao kơ ƀing Israel. Ayŭp bĕ tơdiăp laih anŭn ur-kraih tui anai, ‘Kwưh-kiăng pơtao Solomôn hơdip sui!’ 35Giŏng anŭn, ƀing gih či đuaĭ tui hăng ñu laih anŭn ñu či nao dŏ ƀơi grê-pơtao kâo kiăng kơ git-gai wai-lăng pơala kơ kâo. Kâo hơmâo ruăh-mă laih ñu wai-lăng abih-bang ƀing Israel laih anŭn ƀing Yudah.”

36Benayah, ană đah-rơkơi Yehôyada laĭ-glaĭ kơ pơtao tui anai, “ ing gơmơi či ngă tui anŭn yơh! Ơ pơtao khua kâo ăh, rơkâo kơ Yahweh Ơi Adai ih pơjing hĭ bĕ tui hăng anŭn. 37Kar hăng Yahweh dŏ laih hăng ih pơtao khua kâo ăh, tui anŭn rơkâo kơ Ñu dŏ hăng Solomôn kiăng pơjing kơ tơlơi git-gai wai-lăng ñu đĭ-kơyar hloh kơ tơlơi git-gai wai-lăng pơtao kâo Dawid mơ̆n!”
38Tui anŭn, Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, pô-pơala Nathan, Benayah ană đah-rơkơi Yehôyada, hrŏm-hăng ƀing Keret laih anŭn ƀing Pelet, jing ƀing răng-pơgang Dawid, trŭn nao, brơi kơ Solomôn đĭ ƀơi aseh-glưn Dawid laih anŭn ba ñu nao pơ anih ia-bluh Gihôn yơh. 39Khua ngă yang Zadôk mă sa ƀĕ tơki ia-jâo mơ̆ng sang khăn rơgoh-hiam laih anŭn trôč ƀơi Solomôn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ayŭp đĭ khul tơdiăp laih anŭn abih-bang mơnuih ur-dreo tui anai, “Kwưh-kiăng kơ pơtao Solomôn hơdip sui!” 40Giŏng anŭn, abih-bang ƀing ană-plei đĭ glaĭ pơ plei Yerusalaim đuaĭ tui gah rŏng pơtao Solomôn, ayŭp khul đing-klơt laih anŭn hơ̆k-ơmak bă-blai tơl lŏn pơpư̆ă ngh dơnai ur-dreo yơh.
Hơdră-Jơlan Adôniyah u Jing Ôh
41Adôniyah laih anŭn abih-bang ƀing tuai hrŏm hăng ñu hơmư̆ơktơlơi anŭn tơdang ƀing gơñu jĕ pơgiŏng hĭ laih tơlơi ƀơ̆ng-huăgơñu. Tơdang Yôab hơmư̆ơdnai tơdiăp anŭn, ñu tơña tui anai, “Hơget-tơlơi kiăng-laĭ kơ abih-bang dơnai ngañ-bañ f amăng plei prŏng anŭn lĕ?” 42Tơdang Yôab hlak pơhiăp, Yônathan ană đah-rơkơi khua ngă yang Abiathar truh. Adôniyah laĭ tui anai, “Mŭt rai bĕ. Sit sa čô yom-pơphan hrup hăng ih anai ba rai tơlơi pơthâo-hiam yơh.”
43Yônathan laĭ-glaĭ tui anai, “ u djơ̆ ôh!ơPtao ta Dawid hơmâo jao brơi laih kơ Solomôn jing pơtao. 44Pơtao hơmâo pơkiaŏ laih hrŏm hăng ñu Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, pô-pơala Nathan, Benayah ană đah-rơkơi Yehôyada, hrŏm-hăng ƀing Keret hăng ƀing Pelet laih anŭn ƀing gơñu brơi Solomôn đĭ ƀơi aseh-glưn pơtao. 45Giŏng anŭn, Zadôk laih anŭn Nathan hơmâo trôč laih ia-jâo ƀơi ñu jing pơtao ƀơi anih ia-bluh Gihôn. Čơdơ̆ng ơ̆mng anih ŭan yơh, ƀing gơñu hơmâo đĭ nao laih hơ̆k-ơmak, tui anŭn


anih ƀing Adôniyah nao ngă yang. f1:41: Anai ăt jing “ngañ-tơbañ” mơ̆n.


5


amăng plei hơmâo tơlơi ngañ-bañ anŭn. Anŭn yơh jing tơlơi ngañ ih hơmư̆ laih46.Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Solomônơhmâo dŏ be̱rgit-gai laih ƀơi grê-pơtao ama ih. 47 ing khua-moa ăt nao laih mơ̆n ăking kơ hơơč-mơak kơ pơtao Dawid khua ta tui anai, ‘Rơkâo kơ Ơi Adai pơjing brơi anăn Solomôn jing hing-ang hloh kơ anăn ih laih anŭn tơlơi git-gai wai-lăng ñu đĭ-kơyar hloh kơ tơlơi git-gai wai-lăng ih mơ̆n!’ Giŏng anŭn, pơtao Dawid bon kơkuh-pơpŭ kơ Yahweh ƀơi sưng pĭt ñu 48hăng laĭ tui anai, ‘Bơni-hơơč kơ Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel, jing Pô hơmâo brơi laih mơta kâo dưi ƀuh pô tŏ-tui ƀơi grê-pơtao kâo hrơi anai.’”
49 ơi mông anŭn mơtam, abih-bang ƀing tuai hrŏm hăng Adôniyah rŭng-răng hăng čơlah-đuaĭ hĭ yơh. 50Samơ̆ yuakơAdôniyah huĭ kơ Solomôn, tui anŭn ñu đuaĭ nao pơ sang khăn rơgoh-hiam hăng djă-kơ̆ng ƀơi tơki kơnưl ngă yang kiăng kơ Solomôn ƀu pơdjai hĭ ñu ôh. 51Giŏng anŭn, Solomôn hơmư̆ ăarng ruai pơthâo tui anai, “Adôniyah huĭ kơ pơtao Solomôn laih anŭn ñu hlak djă-kơ̆ngƀơi tơki kơnưl ngă yang. Ñu rơkâo tui anai, ‘Brơi bĕ pơtao Solomôn ƀuăn-rơ̆ngă ngh kâo, ñu ƀu či tuh drah kâo jing ding-kơna ñu anai ôh.’”
52Solomôn laĭ-glaĭ tui anai, “Tơdah ñu pơrơđah ñu pô jing sa čô tŏng-ten hăng kâo, sit yơh ƀu hơmâo sa ară ƀŭk ƀơi akŏ ñu či lê̆ trŭƀơni lŏn ôh, samơ̆ tơdah ñu ngăhơget tơlơi sat-ƀai, sit ñu či djai yơh.” 53Giŏng anŭn, pơtao Solomôn pơkiaŏ nao ƀing mơnuih kiăng ba rai Adôniyah mơ̆ngơknưl anŭn.
Adôniyah rai bon-kơkuh hăng tŏ-tơŭt ƀơi anăp pơtao Solomôn laih anŭn Solomôn laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Glaĭpơ sang ih bĕ.”
2
Tơlơi Dawid Kơčrâo Brơi Hơnăl-Tuč Kơ Solomôn
1Tơdang jĕ hrơi mông kơ Dawid tơĭ-pran laih, ñu djru-pơmĭn kơ ană đah-rơkơi ñu Solomôn yơh.
2Ñu laĭ tui anai, “Kâo jĕ či djai laih yơh. Kơjăp kơtang bĕ, pơrơđah bĕ ih pô jing sa čô đah-rơkơi tơpă-hơnơ̆ng,3laih anŭn lăng tui bĕ hơdôm tơlơi Yahweh Ơi Adai ih hơduah-kiăng tui anai: Rơbat bĕ amăng hơdră-jơlan Ñu, djă-pioh bĕ khul tơlơi pơtă hăng tơlơi pơđar Ñu, laih anŭn khul tơlơi juăt hăng tơlơi hơduah-kiăng Ñu, jing khul tơlơi hơmâo čih laih amăng Tơlơi Juăt Môseh; tui anŭn ih dưi đĭ-kơyar yơh amăng abih-bang tơlơi ih ngă laih anŭn pơpă anih ih nao. 4Tơdah ih ngă tui anŭn, Yahweh dưi djă-pioh yơh tơlơi Ñu ƀuăn hăng kâo tui anai, ‘Tơdah ƀing ană-tơčô ih răng kơ tơlơi ƀing gơñu hơdip-hơdơ̆ng laih ŭan rơbat tŏng-ten ƀơi anăp Kâo hăng abih pran-jua

6


abih jua-bơngăt gơñu, tui anŭn ƀu či rơngiă hĭ ôh pô ană-tơčô ih dŏ ƀơi grê-pơtao kiăng kơ git-gai wai-lăng lŏn-čar ƀing Israel.’
5“Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ih pô âoth laih hơget-tơlơi Yôab ană đah-rơkơi H’Zeruyah ngă laih kơ kâo, anŭn jing tơlơi ñu ngă laih kơ dua čô khua git-gai ƀing ling-tơhan Israel, jing Abner g ană đah-rơkơi Nêr laih anŭn Amasa h ană đah-rơkơi Yêther. Ñu pơdjai hĭ ƀing gơ̆, ngtuhă-drah ƀing gơ̆ amăng mông rơnŭk-rơno̱m kară ngh pơdjai rŏh-ayăt amăng mông tơlơi pơblah. Tui anŭn, tơlơi tuh-drah anŭn yơh hơmâo hĭ laih gru sat ƀơi drăng-kơiăng jum-dar kơiăng ñu laih anŭn tơkhŏ sanđal ƀơi plă̱-tơkai ñu6Ng.ă bĕ kơ ñu tui-hăng tơlơi rơgơi ih, samơ̆ ăanm brơi ôh kơ ñu hơdip truh kơ ñu djai tha rơnŭk-rơno̱m.
7“Samơ̆ơprơđah bĕ tơlơi hiam-klă kơ ƀing ană đah-rơkơi Barzillai mơnuih mơ̆ng tring Gilead laih anŭn brơi bĕ ƀing gơ̆ jing amăng ƀing ƀơ̆ng-huănanao hăng gơnam-ƀơ̆ng sangơ-ptao ih. ing gơñu yơh djru kơ kâo tơdang kâo đuaĭ-kơdŏp mơ̆ng ŏayng ih Absalôm. i
8“Hơdơr bĕ, ih hơmâo hrŏm hăng ih Simei ană đah-rơkơi Gêra, mơnuih kơnung-djuai Benyamin mơ̆ng plei Bahurim, jing pôơhtŏm-păh ƀơi kâo amăng hrơi kâo nao pơ plei Mahanaim. Samơ̆dtơi kơ anŭn, tơdang ñu trŭn nao rơkâo pap kơ kâo ƀơi krong Yurdan, kâo ƀuăn-rơ̆ngă ngh ñu amăng anăn Yahweh tui anai, ‘Kâo ƀu či pơdjai hĭ ih hăng đao ôh.’ j 9Samơ̆ơđkai glaĭ, anăm lăng kơ ñu jing mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh ôh. Ih jing mơnuih rơgơi, tui anŭn ih či thâo yơh hơget-tơlơi khŏm ngă kơ ñu anŭn. Wơ̆t-tơdah ñu jing pô tha laih, ih ăt khŏm pơdjai hĭ bĕ ñu hăng đao.”
10Tơdơi kơ anŭn, Dawid tơĭ-pran laih anŭn arăng dơ̱r ñu amăng Plei Dawid yơh. k 11Ñu hơmâo git-gai wai-lăng ƀing Israel amăng pă̱pluh ŭthn tui anai: tơjuh thŭn ƀơi anih Hebrôn laih anŭn klâopluh-klâo thŭn amăng plei Yerusalaim. l 12Tui anŭn yơh, Solomôn dŏ ƀơi grê-pơtao ama ñu Dawid ngă pơtao laih anŭn tơlơi wai-lăng ñu kơjăp prŏng tui. m
Solomôn Pơkơjăp Tơlơi Git-Gai Wai-Lăng Ñu
13Tơdơi kơ anŭn ƀiă, Adôniyah ană đah-rơkơi H’Hagit, rai pơ H’Batseba jing amĭ
g2:5 2 Samuêl 3:27.
h2:5 2 Samuêl 20:10. i2:7 2 Samuêl 17:27-29.
j2:8 2 Samuêl 16:5-13; 19:16-23.
k2:10 Plei Dawid jing sa črăn amăng plei Yerusalaim. l2:11 2 Samuêl 5:4-5; 1 Hră-Ruai 3:4.
m2:12 1 Hră-Ruai 29:23.

7


Solomôn. H’Batseba tơña kơ ñu tui anai, “Ih rai hăng tơlơi rơnŭk-rơnua mơ̆?”
Ñu laĭ-glaĭ, “Ơ, rơnŭk-rơnua yơh.” 14Giŏng anŭn, Adôniyah laĭ dơ̆ng tui anai, “Kâo hơmâo ƀiă tơlơi kiăng pơhiăp hăng ih.”
H’Batseba laĭ tui anai, “Ih dưi pơhiăp yơh.” 15Ñu laĭ, “Kar hăng ih thâo laih, tơlơi git-gai lŏn-čar anai năng lŏm kơ kâo hlâo adih. Abih-bang ƀing Israel lăng nao pơ kâo yơh či jing pơtao gơñu, samơ̆ tơil anŭn pơplih hĭ laih. Tui anŭn, tơlơi git-gai lŏn-čar anai lŏm hĭ laih kơ adơi kâo, yuakơ tơlơi anŭn jing tơlơi Yahweh kiăng yơh. 16Ră anai kâo kơnơ̆ngơhmâo sa tơlơi rơkâo đôč kiăng pơhiăp hăng ih. Anăm hơngah hĭ kâo ôh.”
H’Batseba laĭ-glaĭ, “Pơhiăp bĕ.”
17Tui anŭn, Adôniyah laĭ tui anai, “Rơkâo kơ ih tơña pơtao Solomôn pha-brơi bĕ kơ kâo H’Abisag mơ̆ng plei Sunêm ŭan jing bơnai kâo. Sit ñu ƀu hơngah hĭ tơlơi ih tơña ôh.” n 18H’Batseba laĭ-glaĭ tui anai, “Ơ, kâo či pơhiăp hăng pơtao brơi kơ ih.”
19Tơdang H’Batseba nao pơ pơtao Solomôn kiăng pơhiăp hăng ñu kơ tơlơi Adôniyah, pơtao tơgŭ-dơ̆ng ăking bưp gơ̆ laih ŭan tơkui-kơkuh kơ gơ̆. Giŏng ŭan, ñu dŏ be̱r glaĭ ƀơi grê-pơtao ñu laih anŭn ăt brơi kơ arăng ba rai sa boh grê-pơtao mơ̆nơkamĭ ñu laih anŭn brơi gơ̆ŏdƀơi gah hơnuă kơ ñu pô yơh.
20Amĭ ñu laĭ tui anai, “Kâo hơmâo sa tơlơi rơkâo anet hăng ih. Anăm hơngah hĭ kâo ôh.”
Pơtao laĭ tui anai, “Laĭ bĕ amĭ ăh, kâo ƀu či hơngah hĭ ôh.” 21Tui anŭn, gơ̆ rơkâo tui anai, “Brơi bĕ H’Abisag mơ̆ng plei Sunêm ŭan pơdŏ hăng ayŏng ih Adôniyah.” 22Pơtao Solomôn laĭ-glaĭ kơ amĭ ñu tui anai, “Yua-hơget ih rơkâo H’Abisag kơ Adôniyah lĕ? Tơlơi anai jing ih ăt rơkâo tơlơi git-gai lŏn-čar anai kơ ñu mơ̆n! Ih thâo laih, ñu ăt jing ayŏng kâo mơ̆n! Laihơ̆dng, ŭan ih ăt rơkâo mơ̆nơltơi dưi kơ Abiathar khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn kơ Yôab ană đah-rơkơi H’Zeruyah, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing djru kơ Adôniyah!”
23Giŏng anŭn, pơtao Solomôn ƀuăn hăng Yahweh tui anai, “Adôniyah khŏm kla hĭ tơlơi hơdip ñu kơ tơlơi rơkâo anai! Tơdah ƀu djơ̆ tui anŭn ôh,ơkâor kơ Ơi Adai ngă sat kơ kâo gleh-tơnap biă-mă yơh. 24Yahweh hơmâo pơkơtang laih kâo dŏ rơnŭk-rơnua ƀơi grê-pơtao ama kâo Dawid laih anŭn hơmâo pơkơjăp laih sa rơnŭk git-gai kơ kâo kar hăng Ñu ƀuăn laih. Tui anŭn, kâo ƀuăn amăng Yahweh Pô hơdip hlŏng-lar, Adôniyah či tŭ tơlơi djai yơh hrơi anai!” 25Giŏng anŭn, pơtao Solomôn pơkiaŏ Benayah nao laih anŭn ñu nao pơdjai hĭ Adôniyah hăng đao yơh.
26Bơ kơ khua ngă yang Abiathar, pơtao laĭ hăng ñu tui anai, “Glaĭ bĕ pơ plein2:17 1 ing Pơtao 1:3-4.

8


Anathôt o jing anih hơmâo đang-hơma ih. Ih năng kơ djai yơh, samơ̆ kâoƀu či pơdjai hĭ ih ră anai ôh, yuakơ ih grơ̆ng-ăglm amăng bruă čơkŭng laih hip Khua Yang Yahweh ƀơi anăp ama kâo Dawid laih anŭn tŭ hrŏm hăng abih-bang tơlơi tơnap-tap ama kâo.” p 27Tui anŭn, Solomôn mă-pơđuaĭ hĭ Abiathar mơ̆ng bruăkhua ngă yang kơ Yahweh. Tơlơi anŭn truh kiăng kơ pơkrep hĭ boh-hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp laih kơ sang-anŏ Êli amăng plei-pơnăng Silôh. q
28Bơ kơ Yôab, wơ̆t-tơdah ñuƀu pơčrong-sai ôh hrŏm hăng Absalôm kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭhăng pơtao Dawid, ñu pơčrong-sai hrŏm hăng Adôniyah kiăng kơ gơ̆ jing pơtao. Tui anŭn, tơdang Yôab hơmư̆ tơil pơthâo-phrâo kơ Adôniyah, ñu đuaĭ-kơdŏp nao pơ sang khăn Yahweh laih anŭn djă ƀơi tơki kơnưl ngă yang yơh kiăng kơ pơtao ƀu pơdjai hĭ ôh. 29Tơdang pơtao Solomôn hơmư̆ Yôabđuaĭ-kơdŏp nao pơ sang khăn Yahweh laih anŭn dŏ jĕ kơnưl ngă yang, ñu pơkiaŏ nao Benayah tui anai, “Nao pơdjai hĭ ñu hăng đao bĕ!”
30Tui anŭn, Benayah mŭt nao amăng sang khăn Yahweh laih anŭn laĭ kơ Yôab tui anai, “Pơtao pơđar, ‘Tơbiă bĕ!’” Samơ̆ ñu ĭla-glaĭ tui anai, “Ơ-ơh, kâo či djai ƀơi anai yơh.” Giŏng anŭn, Benayah nao ruai glaĭ kơ pơtao tơlơi Yôab laĭ laih hăng ñu anŭn. 31Giŏng anŭn, pơtao pơđar kơ Benayah tui anai, “Ngă bĕ tui hăng tơlơi ñu rơkâo.
Pơdjai hĭ bĕ ñu hăng đao laih anŭn dơ̱rĭ hñu bĕ, kiăng kơ arăng ƀu yap ôh kơ kâo hăng sang-anŏ ama kâo grơ̆ng-ăglm brơi tơlơi soh Yôab hơmâo ngă laih, jing tơlơi ñu hơmâo pơdjai hĭ laih dua čô mơnuih ƀu hơmâo tơhnăl-tơlơi anŭn. 32Yahweh či kla glaĭ kơ ñu drah ñu tuh laih, yuakơ ñu hơmâo kơsung-pơdjai hĭ dua čô mơnuih anŭn hăng đao tơl ama kâo Dawid ƀu thâo ôh. Dua čô anŭn jing Abner ană đah-rơkơi Nêr, jing khua git-gai ƀing ling-tơhan Israel, laih anŭn Amasa ană đah-rơkơi Yêther, jing khua
git-gai ƀing ling-tơhan ƀing Yudah. Sit dua gơñu anŭn yơh jing ƀing tơpă-hơnơ̆ng hloh laih anŭn hơmâo kơnuih hiam hloh kơ Yôab. 33Kwưh-kiăng tơlơi soh tuh-drah gơñu anŭn dŏ ƀơi akŏ Yôab laih anŭn ƀơi ƀing ană-tơčô ñu hlŏng-lar. Samơ̆ rơkâoơltơi rơnŭk-rơno̱m Yahwehŏdƀơi Dawid laih anŭn ƀơi ană-tơčô ñu, ƀơi sang-anŏ ñu laih anŭn ƀơi rơnŭk git-gai ñu hlŏng-lar.”
34Tui anŭn, Benayah ană đah-rơkơi Yehôyada nao pơdjai hĭ Yôab hăng đao amăng sang khăn Yahweh laih anŭn arăng dơ̱rĭ hñu pơ anih ataih ƀiă mơ̆ng plei-pla ñu pô yơh. 35Giŏng anŭn, pơtao brơi kơ Benayah ană đah-rơkơi Yehôyada jing gah ngŏ kơ ƀing ling-tơhan pơala kơ bruă Yôab laih anŭn Zadôk khua ngă yang prŏng hloh pơala
o2:26 Plei Anathôt jing plei ƀing Lêwi dŏ, ataih 6 kilômet mơ̆ng plei Yerusalaim gahư̱dr-ngŏ̱. p2:26 2 Samuêl 15:24; 1 Samuêl 22:20-23.

q2:27 1 Samuêl 2:27-36.

9


kơ Abiathar khua ngă yang prŏng hloh yơh.
36Giŏng anŭn, pơtao Solomôn pơkiaŏ mơnuih nao iâu rai Simei pơ plei Yerusalaim. Solomôn laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Pơdơ̆ngĕ bsa boh sang kơ ih pô amăng plei Yerusalaim anai laih anŭn hơdip bĕ pơ anŭn, samơ̆ ăanm nao pơ anih pă ôh. 37 ơi hrơi ih tơbiă đuaĭ laih anŭn găn dơnung Kidrôn kiăng kơ nao pơ anih pă, sit ih či djai yơh laih anŭn drah ih či dŏ ƀơi akŏ ih pô yơh.” 38Simei laĭ-glaĭ kơ pơtao tui anai, “Tơlơi ih laĭ anŭn jing găl-djơ̆ơyh. Ding-kơna ih anai či ngă tui hăng tơlơi ih hơmâo pơtă yơh, Ơ pơtao khua kâo ăh.” Laih anŭn Simei dŏ amăng plei Yerusalaim sui biă-mă yơh.
39Samơ̆ klâo ŭthn mơ̆ng ŭan, dua čô hlŭn Simei tơbiă đuaĭ nao pơ pơtao Akis ană đah-rơkơi Maakhah amăng plei-pơnăng Gat laih anŭn arăng laĭ-pơthâo kơ Simei kơ tơlơi anŭn tui anai, “ ing hlŭn ih hlak dŏ pơ plei-pơnăng Gat.” 40 ơi mông anŭn mơtam, ñu prap-pre aseh ñu kiăng kơ nao pơ Akis ƀơi anih plei Gat kiăng hơduah ƀing hlŭn ñu. Giŏng anŭn, Simei tơbiă nao mơ̆ng plei Yerusalaim laih ŭan hơduah-ƀuh ba glaĭ ƀing hlŭn ñu anŭn mơ̆ng anih pleiơ-pnăng Gat yơh.
41Tơdang Solomôn hơmư̆ Simeiơhmâo tơbiă đuaĭ mơ̆ng plei Yerusalaim naoơpplei Gat laih anŭn ñu hơmâo wơ̆t glaĭlaih, 42pơtao iâu rai Simei hăng laĭ kơ ñu tui anai, “Kâo brơi kơ ih ƀuăn laih hăng Yahweh laih anŭn khă laih tui anai, ‘ ơi hrơi pă ih tơbiă nao pơ anih pơkŏn dơ̆ng, sit ihč djai yơh.’ Hlak anŭn, ih laĭ kơ kâo tui anai, ‘Tơlơi ih laĭ anŭn jing găl-djơ̆ơyh. Kâo či tui-gưt yơh.’ 43Yua-hơget ih ƀu djă-pioh ôh tơlơi ih ƀuăn-rơ̆ngă ngh Yahweh laih anŭn tui-gưt tơlơi kâo pơđar kơ ih anŭn lĕ?”
44Pơtao ăt laĭ kơ Simei tui anai dơ̆ng ơ̆mn, “Ih thâo laih amăng jua-pơmĭn ih abih-bang tơlơi sat-ƀai ih ngă laih kơ ama kâo Dawid. Tui anŭn, Yahweh či kla glaĭ kơ ih yuakơ tơlơi sat-ƀai ih ngă anŭn yơh. 45Samơ̆ơptao Solomôn či hơmâo tơlơi bơni-hiam laih anŭn rơnŭk git-gai pơtao Dawid či dŏ kơjăp ƀơi anăp Yahweh hlŏng-lar yơh.”
46Giŏng anŭn, pơtao pơkiaŏ Benayah nao kiăng kơ pơdjai hĭ Simei. Tui anŭn, ñu tơbiă nao pơdjai hĭ Simei hăng đao yơh. Tui anŭn yơh, Yahweh pơkơjăp lŏn-čar ƀing Israel amăng tơngan Solomôn.
3
Pơtao Solomôn Rơkâo Kơ Tơlơi Rơgơi
(1 Hră-Ruai 1:3-12)
1Hlak anŭn, pơtao Solomôn pơjing gŏp-djru hăng Pharaoh, pơtao lŏn-čar Êjip, laih anŭn dŏ kơ sa čô ană dra pơtao anŭn yơh kiăng kơ pơsit kơ tơlơi gŏp-djru anŭn. Ñu ba glaĭ đah-kơmơi anŭn dŏ amăng sa črăn amăng plei Yerusalaim arăng pơanăn Plei

10


Dawid tơl ñu pơgiŏng hĭ sang-pơtao ñu laih anŭn sang yang kơ Yahweh, wơ̆tă-ngh pơnăng jum-dar plei-phŭn Yerusalaim mơ̆n.
2Amăng rơnŭk anŭn ƀing ană-plei ăt dŏ nao ngă yang ƀơi khul anih glông yuakơ ƀing gơñu aka pơdơ̆ngđĭ ôh sang yang kiăng kơ pơpŭ-pơyom kơ Anăn Yahweh. 3Solomôn pơrơđah tơlơi khăp ñu kơ Yahweh hăng tơlơi ngă tui khul tơlơi juăt ama ñu Dawid pơtă. Kơđai glaĭ, ñu ăt dŏ pơyơr gơnam ngă yang laih anŭn čuh gơnam ƀâo hiam ƀơi khul anih glông mơ̆n.
4Pơtao juăt nao pơ anih Gibôn r kiăng pơyơr khul gơnam ngă yang yuakơ anih anŭn yơh jing anih glông yom-pơphan biă-mă, laih anŭn Solomôn pơyơr đĭ sa-rơbâo drơi hlô-mơnơ̆ng jingơgnam-pơyơr čuh ƀơi kơnưl ngă yang ƀơi anih anŭn. 5Amăng sa mlam ƀơi anih Gibôn anŭn yơh, Yahweh pơƀuh-rai kơ Solomôn tơdang mlam amăng tơlơi rơpơi. Ơi Adai laĭ hăng ñu tui anai, “Rơkâo bĕ hơget-tơlơi ih kiăng kơ Kâo pha-brơi kơ ih.”
6Solomôn laĭ-glaĭ tui anai, “Ih hơmâo pơrơđah laih tơlơi hiam-klă prŏng-prin kơ ding-kơna ih, jing ama kâo Dawid, yuakơ ñu dŏ tŏng-ten hăng Ih laih anŭn kơnuih ñu jing djơ̆ă ngh tơpă-hơnơ̆ng. Ihăt pơrơđah tŏ-tui laih dơ̆ng ơ̆mntơlơi hiam-klă prŏng-prin anŭn laih anŭn pha-brơi laih kơ gơ̆ sačô ană đah-rơkơi kiăng kơ git-gai wai-lăng tŏ-tui gơ̆truh kơ tă anai. 7Ră anai, Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, wơ̆t-tơdah Ihơhmâo pơjing laih kâo ding-kơna ih anai jing pơtao tŏ-tui ama kâo Dawid, samơ̆ kâou ƀthâo hiư̆m ăking kơ ngă khul bruă-jao kâo pô ôh yuakơ kơ kâo kơnơ̆ng jing hrupă ngh čơđai đôč ƀu mưn-tŭ ôh. 8Ding-kơna ih anai dŏ tŏng-krah ƀing ană-plei Ih hơmâo ruăh-mă laih. ing gơñu jing sa kơnung-djuai prŏng lu biă-mă tơl ƀu thâo yap ôh. 9Tui anŭn, rơkâo kơ Ih pha-brơi bĕ kơ ding-kơna ih anai jua-pơmĭn tui-gưt kiăng kơ git-gai ƀing ană-plei Ih anai laih anŭn kiăng thâo pơkơnăl tŏng-krah tơlơi djơ̆ă ngh tơlơi soh. Tơdah Ih ƀu pha-brơi ôh, kâo ƀu dưi git-gai wai-lăng ôh ƀing ană-plei prŏng lu Ih anai.”
10Yahweh mơak hăng tơlơi Solomôn hơmâo rơkâo laih kơ tơlơi anŭn. 11Tui anŭn, Ơi Adai laĭ kơ ñu tui anai, “Yuakơ ih hơmâo rơkâo laih tơlơi anŭn, ƀu djơ̆ơktơlơi hơdip sui ƀôdah mŭk-dram s kơ ih pô ôh, kŏn rơkâo lơi kơ tơlơi djai răm-rai kơ ƀing rŏh-ayăt ih, samơ̆ ihơkâor laih kơ tơlơi rơgơi kiăng kơ git-gai djơ̆ơ-ptă, 12tui anŭn Kâo pha-brơi hơget-tơlơi ih hơmâo rơkâo laih yơh. Kâo brơi kơ ih tơlơi rơgơi laih anŭn jua-pơmĭn tui-gưt, tui anŭn yơh ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing rơgơi hrup hăng ih hlâo adih laihr3:4 Amăng rơnŭk anŭn sang khăn Yahweh dŏ pơ anih Gibôn. s3:11: Anai ăt jing “kŏng-ngăn” mơ̆n.

11


anŭn kŏn hơmâo hlơi pô jing rơgơi hrup hăng ih lơi tơdơi kơ ih. 13Laih anŭn dơ̆ng, Kâo ăt či brơi kơ ih hơget-tơlơi ih ƀu hơmâo rơkâo mơ̆n, ŭan jing tơlơi pơdrŏng-sah laih anŭn tơlơi pơpŭ-pơyom. Tui anŭn yơh amăng rơnŭk ih hơdip ƀu či hơmâo pơtao pă ôh pơdơ̆ơđơ̱-pră ngh ih. 14Tơdah ih rơbat amăng khul jơlan Kâo kiăng laih anŭn tui-gưt khul tơlơi juăt hăng tơlơi pơđar Kâo kar hăng ama ih hơmâo ngă laih, Kâo ăt či brơi kơ ih tơlơi hơdip sui mơ̆n.”
15Giŏng anŭn, Solomôn ƀlư̆ ơmdưh hĭ laih anŭn ñu thâo-krăn anŭn jing tơlơi ñu hlak rơpơi. Ñu wơ̆t glaĭpơ plei Yerusalaim, dŏ-dơ̆ngƀơi anăp hip tơlơi pơgop Yahweh laih anŭn ñu pơyơr đĭ khul gơnam-pơyơr čuh, khul gơnam-pơyơr tơlơi pơgop-li̱r. Giŏng anŭn, ñu brơi tơlơi ƀơ̆ng-huăkơ abih-bang ƀing khua-moa ñu yơh.
Tơlơi Pơtao Solomôn Phat-Kơđi Rơgơi
16Hlak anŭn, hơmâo dua čô đah-kơmơi rĭh-răm rai pơ pơtao laih anŭn dŏ-dơ̆ngƀơi anăp pơtao. 17Sa čô amăng ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ơ khua kâo hơi, pô đah-kơmơi anai hăng kâo hơdip hrŏm amăng sa boh sang. Kâo tơkeng kơ sa čô ană đah-rơkơi tơdang ñu ăt dŏ hăng kâo amăng sang anŭn mơ̆n. 18 ơi hrơi tal klâo tơdơi kơ kâo tơkeng rai ană đah-rơkơi kâo, đah-kơmơi anai ăt tơkeng rai sa čô ană đah-rơkơi mơ̆n.ing gơmơi dŏ hơjăn gơmơi pô đôč; ƀu hơmâo hlơi pô dŏ amăng sang anŭn ôh rơngiao kơ dua gơmơi.

19“Tơdang amăng mlam, ană đah-rơkơi pô anai djai hĭ yuakơ ñu đih kơtĭt djơ̆ƀơi gơ̆. 20Tui anŭn, ñu tơgŭ tơdang krah mlam laih anŭn mă-pơđuaĭ hĭ ană đah-rơkơi kâo mơ̆ng djeo kâo tơdang kâo, ding-kơna ih anai, hlak dŏ pĭt. Ñu pioh ană kâo ƀơi tơda ñu laih anŭn pioh ană ñu djai anŭn ƀơi tơda kâo. 21Truh kơ sêng-brêng mơguah, tơdang kâo
tơgŭ kiăng pơmĕm brơi ană kâo, kâo ƀuh ñu djai hĭ laih! Samơ̆ tơdang kâoă ngl-pơñen jĕ ƀơi ană anai amăng mơguah, kâo ƀuh ană anai ƀu djơ̆ ăankâo tơkeng rai ôh.”
22 ơi mông anŭn mơtam, pô đah-kơmơi adih laĭ tui anai, “ u djơ̆ôh! Ană hơdip anŭn jing ană đah-rơkơi kâo! Ană djai adih yơh jing ană ih!” Samơ̆ pô blung-hlâo ĭla-glaĭ, “ u djơ̆ ôh! Anădjai anŭn jing ană ih! Ană hơdip anai jing ană kâo!” Tui anŭn yơh, ƀing gơñu pơrơjăh ƀơi anăp pơtao.
23Giŏng anŭn, pơtao laĭ tui anai, “Pô anai laĭ kơ tơlơi ană đah-rơkơi hơdip jing ană ñu laih anŭn ană djai anŭn jing ană arăng, samơ̆ pô adihăt laĭ kar-kaĭ mơ̆nơktơlơi ană đah-rơkơi arăng jing ană djai laih anŭn ană ñu jing ană hơdip.”
24Tui anŭn yơh, pơtao pơđar kơ ƀing ding-kơna ñu tui anai, “Ba rai bĕ kơ kâo sa ƀĕ đao!” Tui anŭn, ƀing gơñu ba rai sa ƀĕ đao kơ pơtao yơh. 25Giŏng anŭn, ñu pơđar tui anai, “Khăt hĭ bĕ ană hơdip anai jing dua laih anŭn brơi sămkrah kơ pô anai, sămkrah

12


kơ pô adih.”
26Amĭ ană đah-rơkơi hlak hơdip anŭn hơmâo bă hăng tơlơi pap kơ ană ñu laih anŭn laĭ kơ pơtao tui anai, “Ơ khua kâo hơi, rơkâo kơ ih brơi bĕ kơ pô anŭn ană nge dŏ-hơdip anŭn! Anăm pơdjai hĭ gơ̆ ôh!” Samơ̆ pô adih ĭlatui anai, “ u djơ̆ kâoôdahƀ ih ôh či hơmâo ñu. Khăt hĭ bĕ jing dua!” 27Giŏng anŭn, pơtao pơhiăp pơhaih tui anai, “Brơi bĕ ană nge hơdip anai kơ pô blung-hlâo. Anăm pơdjai hĭ ñu ôh yuakơ pô đah-kơmơi ƀu brơi pơdjai anŭn yơh jing amĭ ñu.”
28Tơdang abih-bang ƀing Israel hơmư̆ơktơlơi phat-kơđi pơtao hơmâo ngă laih, ƀing gơñu pơpŭ kơ pơtao yuakơ ƀing gơñu ƀuh pơtao hơmâo tơlơi rơgơi mơ̆ngƠ i Adai yơh kiăng phat-kơđi tơpă-hơnơ̆ng.
4
ing Khua-Moa Phŭn Pơtao Solomôn
1Tui anŭn, Solomôn jing pơtao kơ abih-bang lŏn-čar Israel. 2Anai yơh jing ƀing khua-moa phŭn ñu:
Azaryah ană-tơčô Zadôk, t jing khua ngă yang prŏng hloh.
3Êlihorep laih anŭn Ahiyah, jing ƀing ană đah-rơkơi Sisa. ing gơñu jing ƀing khua čih-hră.
Yêhôsaphat, ană đah-rơkơi Ahilud, jing khua čih pioh hră-ruai kơnŭk-kơna. 4Benayah, ană đah-rơkơi Yehôyada, jing khua git-gai abih-bang ƀing ling-tơhan. Zadôk laih anŭn Abiathar jing ƀing khua ngă yang prŏng hloh. u
5Azaryah ană đah-rơkơi Nathan, jing khua kơ ƀing khua ba-akŏ khul kwar. Khua ngă yang Zabud, ană đah-rơkơi Nathan, jing pô khua djru-pơmĭn kơ pơtao. 6Ahisar jing pô wai-lăng anih sang-pơtao.
Adôniram, ană đah-rơkơi Abda, jing pô khua wai-lăng ƀing khŏm mă-bruă ƀu mă-tŭ prăk apăh ôh.
7Solomôn ăt hơmâo pluh-dua čô khua ba-akŏ khul kwar lŏn-čar Israel, jing ƀing pha-brơi khul gơnam-djru kơ pơtao laih anŭn kơ ƀing sang-anŏ pơtao. Rĭm čô khŏm pha-brơi gơnam-djru kơ sa blan amăng sa thŭn. 8Anai yơh jing khul anăn gơñu:
t4:2 1 Hră-Ruai 5:35.
u4:4 Zadôk hăng Abiathar jing ƀing khua ngă yang prŏng hloh amăng rơnŭk pơtao Solomôn čơdơ̆ng git-gai wai-lăng yơh (1 ing Pơtao 2:35).

13

Ben-Hur jing pô ba-akŏ amăng tring bŏl- čư̆vEphraim.
9Ben-Deker jing pô ba-akŏ amăng khul plei Makaz, Saalbim, Bet-Semes laih anŭn plei Êlôn-Bethanan.
10Ben-Hesed jing pô ba-akŏ amăng plei-pơnăng Aruƀôt hrŏm-hăng plei-pơnăng Sôkhôh laih anŭn abih-bang anih-lŏn lŏm kơ plei Hêpher le̱ngơkdŏ gah yŭ kơ tơlơi dưi ñu soh-sel.
11Ben-Abinadab jing pô ba-akŏ amăng plei-pơnăng Naphôt-Dôr laih anŭn H’Taphat, ană đah-kơmơi Solomôn, jing bơnai ñu.
12Baana, ană đah-rơkơi Ahilud, jing pô ba-akŏ amăng plei-pơnăng Taanak laih anŭn amăng plei-pơnăng Megiđô wơ̆tă-ngh abih-bang anih-lŏn lŏm kơ plei-pơnăng Bêt-Sean jĕ plei Zarethan gah thu̱ngơkplei Yizreel, jing mơ̆ng pleiơ-pnăng Bêt-Sean truh pơ plei Abêl-Mehôlah laih anŭn găn nao pơ anih Yokmeam yơh.
13Ben-Geber jing pô ba-akŏ amăng plei-pơnăng Ramôt amăng anih tring Gilead wơ̆tă-ngh khul plei-pla amăng anih tring anŭn lŏm kơ ană-tơčô Yair, jing ană đah-rơkơi Manasseh laih anŭn wơ̆tă-ngh nămpluh boh plei prŏng lŏm kơ anih tring Argôb amăng anih-lŏn Basan. Nămpluh boh plei anŭn jing plei kơđông-kơjăp hơmâo khul čơnŭh-khoă amăng-ja̱ng ngăhăng ko̱ng khăng soh-sel.
14Ahinadab, ană đah-rơkơi Iđô, jing pô ba-akŏ amăng plei-pơnăng Mahanaim. 15Ahimaaz jing pô ba-akŏ amăng anih-lŏn kơnung-djuai Naptali laih anŭn
H’Basemat jing ană đah-kơmơi Solomôn, jing bơnai ñu.
16Baana, ană đah-rơkơi Husai, jing pô ba-akŏ amăng anih-lŏn kơnung-djuai Aser laih anŭn amăng plei Bealôt. w
17Yêhôsaphat, ană đah-rơkơi Paruah, jing pô ba-akŏ amăng anih-lŏn kơnung-djuai Issakar.
18Simei, ană đah-rơkơi Ela, jing pô ba-akŏ amăng anih-lŏn kơnung-djuai Benyamin. 19Geber, ană đah-rơkơi Uri, jing pô ba-akŏ amăng anih-lŏn Gilead. Hlâo adih,
sămkrah anih-lŏn Gilead anŭn jing lŏn-čar Sihôn pơtao ƀing Amôr, laih anŭn sămkrah jing lŏn-čar Ôg pơtao plei-phŭn Basan. Laih anŭn ăt hơmâo mơ̆n saô č jing pô khua ba-akŏ phŭn amăng anih-lŏn kơnung-djuai Yudah. x
v4:8: Anai ăt jing “bul čư̆” ơ̆mn.
w4:16 Đơđa hră čih anăn plei anai jing Alot.
x4:19 Črăn hơnăl-tuč amăng jơlan 19 anai amăng hră ƀing Hêbrơ ƀu pơhiăp rơđah ôh, samơ̆ơhmâo lu ƀing hrăm rơgơi pơmĭn kơ anih-lŏn anŭn pơhiăp kơčrâo kơ kơnung-djuai Yudah yơh (amăng hră “Septuagin” jing amăng tơlơi Grek yơh laĭ djơ̆ơkanih-lŏn anŭn).
14

Gơnam- ơ̆ngơKSang-Anŏ Pơtao Solomôn Rĭm Hrơi


20 ing mơnuih Yudah laih anŭn Israel jing lu biă-mă kar hăng čuah ƀơi ha̱ng-iaơsrĭ. ing gơñu dưi ƀơ̆ng huă, mơñum trơi hrăp laih anŭn mơak-mơai yơh. 21Solomôn git-gai wai-lăng abih-bang lŏn-čar čơdơ̆ng ơ̆mng krong Huphratƀơi gah ngŏ̱ truhơpanih-lŏn ƀing Philistia ƀơi gah yŭ̱, laih ŭan ataih truh pơ guai-lŏn čar Êjip ƀơi gah thu̱ng. ing lŏn-čar anŭn yơh rai duh jia laih anŭn dŏ gah yŭ tơlơi dưi Solomôn amăng abih tơlơi hơdip ñu. y
22Khul gơnam pha-brơi Solomôn rĭm hrơi jing klâopluh kor z tơpŭng-mơkoč, nămpluh kor gơnam-ƀơ̆ng,23pluh drơi rơmô rơmŏng rong pioh kơ tơlơi phet, duapluh drơi rơmô mơ̆ng anihđang-rơ̆k laih ŭan sa-rơtuh drơi triu bơbe, wơ̆tă-ngh khul rơsa, khul djruăh, khul kơtŏng, khul djuai bip hiam hloh mơ̆n.
24Solomôn wai-lăng abih-bang lŏn-čar gah yŭ̱ơkkrong Huphrat, mơ̆ng pleiơ-pnăng Tipsah, jing ƀơi ha̱ng-ia gahŭ̱y krong anŭn, truhơpplei-pơnăng Gaza laih anŭn hơmâo tơlơi rơnŭk-rơno̱m amăng djŏp bơnăh yơh. 25Amăng abih rơnŭk Solomôn jing pơtao, ƀing Yudah hăng ƀing Israel, jing čơdơ̆ng ơ̆mng plei Danơpgah dư̱r truhơpplei Bêêr-Seba pơ gah thu̱ng,ŏdrơnŭk-rơnua, laih anŭn rĭm sang-anŏ hơmâo đang boh-kơƀâo hăng khul phŭn boh hra gơñu pô yơh.
26Solomôn hơmâo pă̱-rơnb aă anih-anơ̆m pioh khul aseh ăking kơ dui rơdêh-aseh laih anŭn pluh-dua-rơbâo b drơi aseh kiăng kơ ƀing ling-tơhan đĭ. c 27Amăng rĭm thŭn pluh-dua čô khua ba-akŏ khul kwar, rĭm čô sa blan, pha-brơi khul gơnam-pơpha kơ pơtao Solomôn laih anŭn kơ ƀing ƀơ̆ng huăƀơi kơƀa̱ngơptao. ing khua ba-akŏ anŭn pơmĭn-ƀlơ̆ng ơbri kơ tơlơi anŭn ƀu či kơƀah hĭ ôh. 28Rĭm čô ƀing gơñu ăt ba rai pơ sang pơtao pơdai-kơtur laih anŭn adrăng kơ khul aseh dui-rơdêh laih anŭn kơ aseh pơkŏn mơ̆n tuiă ngh tal khua prŏng gơñu kiăng.
Tơlơi Rơgơi Solomôn
29Ơi Adai brơi kơ Solomôn tơlơi rơgơi, tơlơi thâo-hluh dơlăm prŏng laih anŭn jua-pơmĭn thâo-rơđah ƀu thâo pơkă ôh kar hăng čuah ƀơi ha̱ng-iaơsrĭ yơh. 30Tơlơi rơgơi Solomôn jing rơgao hloh kơ tơlơi rơgơi abih-bang mơnuih dŏ pơ khul lŏn-čar prŏng gah ngŏ̱ laih ŭan rơgao hloh kơ abih-bang tơlơi rơgơi lŏn-čar prŏng Êjip yơh. 31Ñu
y4:21 Tơlơi Čơdơ̆ng-Phŭn 15:18; 2 Hră-Ruai 9:26. z4:22 1 kor jing kơplăh-wăh 220 lid.

a4:26: Anai jing 40,000. b4:26: Anai jing 12,000.
c4:26 1 ing Pơtao 10:26; 2 Hră-Ruai 1:14; 9:25.

15


rơgơi hloh kơ abih-bang mơnuih pơkŏn wơ̆tă-ngh Êthan mơ̆ng djuai Ezrah, laih ŭan hloh kơ klâo čô ană đah-rơkơi Mahol jing Herman, Kalkôl laih anŭn Darda mơ̆n. Ană pơtao Solomôn hing-ang hyu truh kơ abih-bang lŏn-čar jum-dar yơh. 32Ñu pơčeh rai truh kơ klâo-rơbâo tơlơi pơrơtưh laih anŭn tơlơi adoh ñu truh kơ sa-rơbâo hăng rơma tơlơi adoh. d 33Ñu pơruai khul djuai kơyâo-pơtâo hơdip čơdơ̆ng ơ̆mngơkyâo sar prŏng glông Lebanôn truh pơ kơyâo hơmrui čă ƀơi khul pơnăng. Ñu ăt pơtô kơ khul djuai hlô-mơnơ̆ng,čim-brĭm, hlô-mơnơ̆ng rui laih ŭan khul akan. 34Mơnuih-mơnam mơ̆ng djŏp-djang lŏn-čar rai kiăng kơ hơmư̆ t
Каталог: uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương