Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 463-2001tải về 36.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích36.91 Kb.
#21413

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 463-2001

Tiªu chuÈn ngµnh


10 TCN 463-2001
c©y gièng c©y cã mói1

The planting materials of citrus


1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Tiªu chuÈn nµy ®­îc quy ®Þnh cho 4 chñng lo¹i c©y gièng ®­îc nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp: Cam (Citrus sinensis), chanh (Citrus limon, Citrus aurantifolia), quýt (Citrus reticulata) vµ b­ëi (Citrus grandis, Citrus paradisi) trªn ph¹m vi c¶ n­íc.1.2. C©y gièng c©y cã mói ph¶i ®­îc nh©n ra tõ gièng c©y mÑ bao gåm: Gièng lµm vËt liÖu ghÐp vµ gièng lµm gèc ghÐp .

 • Gièng c©y mÑ cung cÊp vËt liÖu ghÐp bao gåm c¸c gièng ®· ®­îc chän t¹o, b×nh tuyÓn, cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh cña gièng gèc, ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc ho¸ ë c¸c vïng sinh th¸i x¸c ®Þnh. C©y mÑ ph¶i hoµn toµn s¹ch c¸c bÖnh virus vµ c¸c s©u, bÖnh kh¸c, ®­îc trång vµ b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn c¸ch ly víi m«i giíi truyÒn bÖnh.

 • Gièng lµm gèc ghÐp lµ gièng ®­îc ®¸nh gi¸ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp tèt víi cµnh ghÐp, t¹o tæ hîp ghÐp sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt, cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng qu¶ tèt, chèng chÞu víi mét sè bÖnh h¹i nh­ Phytophthora, Tristeza, Exocotis .... vµ c¸c ®iÒu kiÖn bÊt thuËn cña m«i tr­êng.

1.3. C©y gièng c¸c c©y cã mói ph¶i do c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt cho s¶n xuÊt c©y gièng. C©y gièng ph¶i ®­îc s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn c¸ch ly c«n trïng truyÒn bÖnh theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng:

 • C©y gièng ph¶i ®óng gièng qui ®Þnh.

 • §èi víi tõng gièng ph¶i ®ång nhÊt vÒ h×nh th¸i vµ ®Æc tÝnh di truyÒn. Tr­êng hîp s¶n xuÊt víi sè l­îng lín tõ 500 c©y trë lªn ®é sai kh¸c vÒ h×nh th¸i kh«ng v­ît qu¸ 5%.

 • C©y gièng ph¶i sinh tr­ëng khoÎ vµ kh«ng mang theo mÇm mèng s©u, bÖnh h¹i.

2.2. Yªu cÇu vÒ qui c¸ch:

 • C©y gièng ®­îc trång trong tói bÇu polietylen hoÆc c¸c vËt liÖu lµm bÇu kh¸c, víi kÝch th­íc thÝch hîp: §­êng kÝnh x chiÒu cao (12 x 25cm ). C©y gièng cã thÓ nh©n trùc tiÕp trªn ®Êt, nh­ng khi xuÊt v­ên ph¶i ®­îc bao gãi chÆt ®Ó tr¸nh vì bÇu, nÕu lµ rÔ trÇn ph¶i ®­îc hå rÔ b»ng bïn lo·ng hoÆc xö lý chÊt kÝch thÝch b¶o vÖ rÔ.

 • C©y gièng ph¶i ®­îc t¹o h×nh b­íc 1 trong v­ên ­¬m tr­íc khi xuÊt v­ên .

 • C©y gièng cã tuæi tÝnh tõ khi gieo h¹t ®Õn khi xuÊt v­ên tõ 18 ®Õn 22 th¸ng ( thêi gian gieo h¹t ®Õn khi ghÐp 12-14 th¸ng, tõ khi ghÐp ®Õn xuÊt v­ên 6-8 th¸ng).

 • KÝch th­íc c¸c chñng lo¹i c©y gièng.

TT

ChØ tiªu

Lo¹i I

Lo¹i II

Cam

Chanh

Quýt

B­ëi

Cam

Chanh

Quýt

B­ëi

1

ChiÒu cao c©y tÝnh tõ mÆt bÇu (cm)

> 60

> 50

> 60

> 60

50-60

40-50

50-60

50-60

2

ChiÒu dµi cµnh ghÐp tÝnh tõ vÕt ghÐp ®Õn ngän cµnh dµi nhÊt (cm)

> 40

> 35

> 40

> 40

30-40

20-30

30-40

30-40

3

§­êng kÝnh gèc ghÐp ®o c¸ch mÆt bÇu 10 cm (cm)

0,8-1

0,8-1

0,8-1

0,8-1

0,6-0,8

0,6-0,8

0,6-0,8

0,6-0,8

4

§­êng kÝnh cµnh ghÐp (®o trªn vÕt ghÐp 2 cm) (cm)

>0,7

> 0,6

> 0,6

> 0,7

0,5-0,6

0,5-0,6

0,5-0,6

0,5-0,6

5

Sè cµnh cÊp I

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3- Ghi nh·n:

Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: Tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng.


4. ChØ tiªu kiÓm tra, ®¸nh gi¸:


Tiªu chuÈn c©y gièng ®­îc kiÓm tra dùa trªn c¸c chØ tiªu qui ®Þnh ë môc 2.

5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

 • C©y cã mói ®­îc b¶o qu¶n d­íi bãng che (d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

 • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y cã mói ph¶i xÕp ®øng kh«ng chång qu¸ 2 líp bÇu ­¬m lªn nhau.

 • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.
1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 108/Q§/BNN cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2001.

tải về 36.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương