Tiểu Bang Oregontải về 10.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.75 Kb.
#2401
Tiểu Bang Oregon

Bộ Xã Hội


Trong vấn đề của Đương Đơn
{Claimant name}

{Street address and apt. no.}

{City, State, ZIP code}
Lệnh Hủy Bỏ

Bộ đã ban hành thông báo quyết định ngày {date of notice} và tống đạt đúng quy định đến đương đơn. Đương đơn xin điều trần ngày {date of request}, nhưng rút lại đơn xin điều trần ngày {date of withdrawal of request}.


Chiếu theo điều khoản OAR 137-003-0672(3)(a), khi một bên xin điều trần nhưng sau đó rút đơn xin điều trần, cơ quan sẽ hủy bỏ đơn xin điều trần, và lệnh của cơ quan trở nên chung thẩm như thể người đó chưa bao giờ xin điều trần. Đó là trường hợp ở đây, phiên điều trần đã được hủy bỏ. Thông báo về quyết định của Bộ là lệnh chung thẩm trong nội vụ này. Phần tường trình xác thực trong bản thông báo này được đúc kết như những thu thập dữ kiện, và phần tường trình pháp lý cuả bản thông báo này được đúc kết như những quy định của pháp luật.
________________________________________

{Name of hearings representative},

Đại Diện Điều Trần thuộc Bộ Xã Hội

(Department of Human Services Hearing Representative)

{Street address}

{City, State, ZIP code}Thông Báo: Quý vị có thể hủy bỏ sự rút đơn xin điều trần của quý vị trong 10 ngày làm việc kể từ ngày lệnh này được gửi đến quý vị. Sự hủy bỏ bằng văn bản và đơn xin tái ghi trong lịch trình phiên điều trần phải được vị Đại Diện Điều Trần nhận tại địa chỉ ghi trên đây chậm nhất là vào cuối ngày thứ 10. Quý vị có thể xin tái cứu xét hoặc tái điều trần lệnh này cho đến ngày thứ 60 kể từ ngày lệnh này được gửi đến quý vị. Đơn xin của quý vị phải được vị Đại Diện Điều Trần nhận tại địa chỉ ghi trên đây chậm nhất là vào cuối ngày thứ 60. Sự thỉnh cầu này có thể được chuẩn thuận, nếu quý vị lỡ hạn chót 10 ngày vì hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của quý vị.


Quyền Kháng Cáo: Chiếu theo điều khoản ORS 183.482, quý vị có quyền kháng cáo lệnh chung thẩm của Bộ bằng cách nộp đơn Thỉnh Cầu Tái Duyệt với Tòa Kháng Cáo Oregon. Đơn thỉnh cầu phải được đệ trình trong vòng 60 ngày kể từ ngày lệnh này được gửi đến quý vị.
Giấy chứng nhận gửi văn thư: Tôi chứng nhận rằng vào ngày {actual date of mailing}, Tôi đã gửi qua bưu điện bản sao y như bản chính Lệnh Hủy Bỏ này trong bì thư dán kín với đầy đủ bưu phí theo thư hạng nhất, cho Đương Đơn theo điạ chỉ ghi trên đây.

________________________________________

{Name of hearing representative},

Đại Diện Điều Trần (Hearing Representative)

Bộ Xã Hội (Department of Human Services)

{Street address}

{City, State, ZIP code}


Order of Dismissal VI DHS 1127 (11/12)

Page of
tải về 10.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương