THÀnh phố HÀ NỘItải về 10.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.64 Kb.
#5862

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 1289/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án:

Đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

và cơ sở vật chất cho 10 phòng Cảnh sát PCCC khu vực hiện có
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Theo đề nghị của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 11/TTr-CSPC&CCHN-P7 ngày 02/3/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho 10 phòng Cảnh sát PCCC khu vực hiện có”, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số l250/BC-KH&ĐT ngày 11/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh dự án “Đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho 10 phòng Cảnh sát PCCC khu vực hiện có” theo nội dung sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Năm 2013-2016

2. Các nội dung khác không thay đổi vẫn thực hiện theo các quyết định số 5009/QĐ-UBND ngày 31/10/2012, số 5789/QĐ-UBND ngày 07/11/2014, số 2168/QĐ-UBND ngay 14/5/2015 của UBND Thành phố.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi theo hồ sơ dự án.2. Khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành các gói thầu và tổng thể dự án; thanh quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Đức Chungtải về 10.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương