THÁnh công đỒng vatican II the sacred vatican council II (1962-1965) hiến chế SẮc lệnh tuyên ngôNtải về 5.72 Mb.
trang1/67
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích5.72 Mb.
#3996
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
THÁNH CÔNG ĐỒNG VATICAN II

THE SACRED

VATICAN COUNCIL II

(1962-1965)HIẾN CHẾ

SẮC LỆNH

TUYÊN NGÔNDanh mục


Danh mục 2

Lời Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Ðồng 10

I. Một Vài Khái Niệm Về Các Công Ðồng 10

II. Công Ðồng Vaticanô II 15

III. Có Thể Có Vaticanô III Không? 30

 Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Nhân Dịp Khai Mạc (29-10-1962) 31

Hiến Chế 33

Về Phụng Vụ Thánh 33

Sacrosanctum Concilium 33

Lời Mở Ðầu 33

Chương I 34

Những Nguyên Tắc Tổng Quát 34

Ðể Canh Tân Và Cổ Võ Phụng Vụ Thánh 34

I. Bản Tính Và Tầm Quan Trọng Của Phụng Vụ Thánh Trong Ðời Sống Giáo Hội 34

II. Công Cuộc Huấn Luyện Phụng Vụ Và Tham Dự Linh Ðộng 37

III. Việc Canh Tân Phụng Vụ Thánh 38

IV. Việc Cổ Võ Ðời Sống Phụng Vụ Trong Giáo Phận Và Trong Giáo Xứ 42

V. Việc Phát Huy Hoạt Ðộng Về Mục Vụ Phụng Vụ 43

Chương II 46

Mầu Nhiệm Thánh Của Lễ Tạ Ơn 46

Chương III 49

Các Bí Tích Khác Và Các Á Bí Tích 49

Chương IV 52

Kinh Nhật Tụng 52

Chương V 55

Năm Phụng Vụ 55

Chương VI 58

Thánh Nhạc 58

Chương VII 60

Nghệ Thuật Thánh Và Dụng Cụ Thánh 60

 Phụ Lục 62

Tuyên Ngôn: Về Việc Tu Chỉnh Niên Lịch 62

Sắc Lệnh: Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội 63

Sắc Lệnh: về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội 64

Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội 72

Lumen Gentium 72

 Lời Giới Thiệu 72

Chương I 77

Mầu Nhiệm Giáo Hội 1* 77

Chương II 86

Dân Thiên Chúa 9* 86

Chương III 99

Tổ Chức Phẩm Trật Giáo Hội 99

Và Ðặc Biệt Về Chức Giám Mục 23* 99

Chương IV 118

Giáo Dân 40* 118

Chương V 125

Lời Kêu Gọi Mọi Người Nên Thánh Trong Giáo Hội 50* 125

Chương VI 132

Tu Sĩ 55* 132

Chương VII 136

Ðặc Tính Cánh Chung Của Giáo Hội Lữ Hành Và Sự Hiệp Nhất Với Giáo Hội Trên Trời 61* 136

Chương VIII 143

Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô Và 143

Giáo Hội 67* 143

 Sắc Lệnh: 159

về Các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương Orientalium Ecclesiarum 159

Sắc Lệnh: về Các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương Orientalium Ecclesiarum 161

Sắc Lệnh: Về Hiệp Nhất Unitatis Redintegratio 173

Sắc Lệnh 175

Về Hiệp Nhất 175

Sắc Lệnh 194

Về Nhiệm Vụ Mục Vụ Của Các Giám Mục Trong Giáo Hội Christus Dominus 194

Sắc Lệnh 197

Về Nhiệm Vụ Mục Vụ 197

Của Các Giám Mục Trong Giáo Hội 197

Christus Dominus 197

Sắc Lệnh 220

Về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu Perfectae Caritatis 220

Sắc Lệnh 222

về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu Perfectae Caritatis 222

Sắc Lệnh 232

Về Ðào Tạo Linh Mục 232

Optatam Totius 232

Sắc Lệnh 1* 240

về Ðào Tạo Linh Mục 2* 240

Tuyên Ngôn 263

về Giáo Dục Kitô Giáo Gravissimum Educationis 263

Tuyên Ngôn 266

về Giáo Dục Kitô Giáo 266

Tuyên Ngôn 281

về liên lạc của Giáo Hội với các 281

Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo 281

Nostra Aetate 281

Tuyên Ngôn 284

về liên lạc của Giáo Hội với các 284

Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo 284

Nostra Aetate 284

  287

Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải Của Thiên Chúa 287Dei Verbum 287

Lời Giới Thiệu 287

Dei Verbum 292

Lời Mở Ðầu 292

Chương I 292

Về Chính Việc Mạc Khải 4* 292

Chương II 297

Sự Lưu Truyền Mạc Khải 297

Của Thiên Chúa 18* 297

Chương III 301

Sự Linh Ứng Của Thiên Chúa 301

Và Việc Chú Giải Thánh Kinh 301

Chương IV 305

Cựu Ước 305

Chương V 306

Tân Ước 37* 306

Chương VI 309

Thánh Kinh Trong Ðời Sống Giáo Hội 42* 309

Sắc Lệnh 313

Về Tông Ðồ Giáo Dân 313

Apostolicam Actuositatem 313

Sắc Lệnh 317

Về Tông Ðồ Giáo Dân 317

Apostolicam Actuositatem 317

Sắc Lệnh 318

Về Tông Ðồ Giáo Dân 318

Apostolicam Actuositatem 318

  343


Tuyên Ngôn 343

về Tự Do Tôn Giáo 343

Digitatis Humanae 343

Tuyên Ngôn 344

về Tự Do Tôn Giáo 344

Digitatis Humanae 344

Sắc Lệnh 358

Về Hoạt Ðộng Truyền Giáo 358

Của Giáo Hội 358

Ad Gentes 358

Sắc Lệnh 360

về Hoạt Ðộng Truyền Giáo Của Giáo Hội Ad Gentes 360

Sắc Lệnh 401

Về Chức Vụ Và Ðời Sống Linh Mục Presbyterorum Ordinis 401

Sắc Lệnh 405

Về Chức Vụ Và Ðời Sống 405

Các Linh Mục 405

Presbyterorum Ordinis 405

Hiến Chế Mục Vụ 436

Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay 436

Gaudium Et Spes 436

  Lời Giới Thiệu 436

Hiến Chế Mục Vụ 1 439

Về Giáo Hội 439

Trong Thế Giới Ngày Nay 439

Gaudium Et Spes 439

Lời Mở Ðầu 439

Nhập Ðề 441

Thân Phận Con Người 441

Trong Thế Giới Ngày Nay 4* 441

 Phần Thứ Nhất: Giáo Hội Và Thiên Chức Con Người 12* 447

Chương I 448

Phẩm Giá Con Người 15* 448

Chương II 459

Cộng Ðoàn Nhân Loại 26* 459

Chương III 468

Hoạt Ðộng Của Nhân Loại Trong Vũ Trụ 36* 468

Chương IV 475

Sứ Mệnh Của Giáo Hội 475

Trong Thế Giới Ngày Nay 44* 475

Phần Thứ Hai 484

Một Số Vấn Ðề Khẩn Thiết 484

Chương I 484

Phải Ðề Cao Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Ðình 51* 484

Chương II 495

Cổ Võ Việc Phát triển Văn Hóa 65* 495

Chương III 505

Ðời Sống Kinh Tế Xã Hội 75* 505

Chương IV 515

Ðời Sống Cộng Ðoàn Chính Trị 85* 515

 Chương V 521

Cổ Võ Hòa Bình Và Xây Dựng Cộng Ðoàn Các Dân Tộc 90* 521

Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Nhân Dịp Bế Mạc (8-12-1965) 536

Ð.G.H. Phaolô VI tuyên đọc 536

 Hồng Y L. Suénens tuyên đọc: 538

 Hồng Y L. Duval tuyên đọc: 539

Ðức Cha GB. Bùi Tuần 546

Nhân kỷ niệm 40 năm Công đồng Vatican II 546

Công Ðồng Vaticanô II 553

Một Hành Ðộng Của Lòng Tin 553

Tổng Kết Thành Quả của 558

Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng 558

của Công Ðồng Vaticanô II 558

Mạc Khải Kitô Giáo 559

và Các Tôn Giáo Khác 559

Theo Ánh Sáng Công Ðồng Vaticanô II 559

Vai trò của người giáo dân Việt Nam 564

dưới ánh sáng Công Ðồng Vatican II 564

Kỷ niệm 50 năm 569

Công Ðồng Chung Vaticăng II 569

Một số kỷ niệm liên quan tới 572

Công Ðồng Chung Vaticăng II 572 


tải về 5.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương