THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: LÊ thị LỆ quyêNtải về 18.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích18.25 Kb.
#26901
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Họ và tên học viên: LÊ THỊ LỆ QUYÊN 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/06/1987 4. Nơi sinh: Thạch Thất - Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1638/QĐ-SĐH, ngày 23 tháng 4 năm 2013

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu đặc trưng sinh thái thảm thực vật Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và đề xuất giải pháp bảo tồn.

8. Chuyên ngành: Khoa học môi trường 9. Mã số: 60440301

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đăng Hội - Viện Sinh thái Nhiệt đới/ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:Nghiên cứu thảm thực vật nhằm đề xuất các hướng sử dụng hợp lý, bền vững thảm thực vật, bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoạch môi trường là hướng nghiên cứu đặc biệt được quan tâm trong các khu bảo tồn và các VQG, nơi nguồn gen tự nhiên còn phong phú, đa dạng. Theo kết quả nghiên cứu của luận văn, thảm thực vật VQG Bidoup - Núi Bà có cấu trúc phức tạp, là kết quả của sự phát triển lâu dài với sự quyết định của các yếu tố sinh thái phát sinh. Theo đặc điểm cấu trúc đề tài đã phân chia thảm thực vật VQG thành 9 kiểu đặc trưng bao gồm: rừng kín thường xanh cây lá rộng; rừng kín thường xanh cây lá rộng, lá kim; rừng lá kim; rừng hỗn giao cây lá rộng, tre nứa; rừng thưa cây lá rộng bị tác động mạnh; thảm thực vật tre nứa; trảng cỏ, cây bụi nhân tác; rừng trồng thông ba lá; cây trồng nông nghiệp; và xây dựng được bản đồ thảm thực vật tỷ lệ 1/50.000. Các yếu tố sinh thái có ảnh hưởng đến sự hình thành các kiểu thảm thực vật trong khu vực nghiên cứu gồm có yếu tố địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, hệ thực vật và nhân tố con người. Trong đó yếu tố địa hình có ảnh hưởng quyết định nhất. Đề tài cũng đã xây dựng và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn tài nguyên rừng VQG Bidoup - Núi Bà. Các nhóm giải pháp được đề xuất cụ thể riêng cho từng phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và vùng đệm của VQG.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- Nguyễn Đăng Hội và nnk (2010) Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái khu hệ động, thực vật VQG Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo kết quả đề tài khoa học. Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt Nga.

- Nguyễn Đăng Hội (2011), Cơ sở địa lý tự nhiên của việc quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học VQG Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo khoa học. Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Nxb Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

- Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Đăng Hội, Phạm Mai Phương (2010), Nghiên cứu biến động tài nguyên rừng VQG Bidoup - Núi Bà dưới tác động nhân sinh. Báo cáo khoa học. Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

- Phan Kế Lộc và cộng sự (2007), Giá trị của VQG Bidoup – Núi Bà và một số khu vực lân cận trong việc bảo tồn Thông ở Việt Nam. Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội.

- Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (2008), Báo cáo Rà soát điều chỉnh các phân khu chức năng VQG Bidoup – Núi Bà.

- Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (2009), Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng cho VQG Bidoup – Núi Bà, Dự án Hợp tác phát triển, Lâm Đồng.


Ngày 16 tháng 12 năm 2013

Học viênLê Thị Lệ Quyên

INFORMATION ON MASTER’THESIS
1. Full name: Le Thi Le Quyen 2. Sex: Female

3. Date of birth: 02/06/1987 4. Place of birth: Thach That district, Hanoi

5. Admission decision number: 1638/QD-SDH , April 23, 2013

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Study on ecological characters of the vegetation in Bidoup-Nui Ba National Park and proposed conservation solution.

8. Major: Environmental Science 9. Code:

10. Supervisors: Mr. Nguyen Dang Hoi, Ph.D

Director, Institute of Tropical Eco / Vietnam-Russia Tropical Centre

11. Summary of the finding of the thesis:

Research on vegetation to propose rationable and sustainable usage of vegetation, biodiversity conservation and environmental planning is particularly interested in nature reserve and national parks, where natural genetic resources are still rich and diverse. According to the results of the thesis research , the vegetation of Bidoup - Nui Ba national park has a complex structure, as a result of the long-term development with the decision of the ecological factors arise. According to structural features, we divided into nine vegetation typical types include: evergreen broad-leaved; evergreen broadleaf and coniferous trees; coniferous forest; broad-leaved and bamboo mixed forest; broad-leaved woodlands strongly affected; bamboo vegetation; grassland and shrub; pine plantation forest; agricultural crops. A map of vegetation with a scale of 1/50.000 has been built. The ecological factors that affect the formation of vegetation types in the study area are include topography, soil, climate, the flora and human factors. In which topography has the most influence decisions. The thesis has also proposed the construction and management solutions, conservation of forest resources in Bidoup - Nui Ba national park. The proposed solutions are specific for each strict protection zone and buffer zone of the park .

12. Practical applicability:

13. Further research directions:

14. Thesis-related publications:

- Nguyen Dang Hoi et al (2010) study of biodiversity and ecological characteristics of the Fauna and Flora Bidoup - Nui Ba National Park in Lam Dong province. Report the results of scientific topics. Joint Commission on Vietnam-Russia Tropical Centre.

- Nguyen Dang Hoi (2011 ) , the natural geographical basis of the management and conservation of biodiversity Bidoup - Nui Ba National Park in Lam Dong province . Scientific report . National Conference first museum of natural systems in Vietnam. Publisher of Natural Sciences and Technology , Hanoi .

- Nguyen Thi Loan , Nguyen Dang Hoi , Pham Mai Phuong (2010 ) study changes in forest resources Bidoup - Nui Ba under human impact . Scientific report . Scientific Conference of National Geographic 5th . Publisher of Natural Sciences and Technology , Hanoi .

- Phan Ke Loc et al (2007 ) , The value of Bidoup - Nui Ba National Park and some adjacent areas in the conservation of conifers in Vietnam . Scientific report on the ecological and biological resources . National Scientific Meeting 2nd District, Hanoi .

- Bidoup - Nui Ba (2008 ) , Report on the Review of zoning adjustment function Bidoup - Nui Ba .- Bidoup - Nui Ba (2009 ) , Strengthening the capacity of community-based management for Bidoup - Nui Ba , development cooperation projects , Lam Dong .
December 16, 2013

Signature


Le Thi Le Quyen
Каталог: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường

tải về 18.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương