Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họCtải về 0.72 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.72 Mb.
#1981
1   2   3   4   5   6   7

*Các số trong ngoặc là số mong đợi, chỉ áp dụng phép kiểm khi tri số mong đợi  5.

** N là tổng số ca

Cách tính khi bình phương:

2=  (số quan sát-số mong đợi)2 [1]

số mong đợi
số mong đợi = tổng hàng x tổng cột [2]

N

Cách tính bậc tự do:Bậc tự do df = (hàng-1) x (cột-1)

Bảng trên có 2 hàng và 2 cột vậy:

df =(2-1) x (2-1)=1

Thế vào công thức [1] ta có


:

Với df=1; giá trị tới hạn với =0,05 (2 đuôi) là 3,84

2= 22,5 >3,84  bác bỏ Ho: HPV là yếu tố nguy cơ gây ung thư cổ tử cung
3. Áp dụng phép kiểm 2 trong SPSS
Cách thực hiện bảng 2x2 và tính Odds ratio

Nhập số liệu vào SPSS như sau:

Có 3 cột: benh (0,1); phoinhiem (0,1), soluong (10,20,50,10)

benh= 1 (ung thư cổ TC +); benh=0 (ung thư cổ TC -)

phoinhiem=1 ( HPV +); phoinhiem=0 (HPV-)


Vào menu Data, chọn Weight Cases (hàng cuối cùng) mở màn hình Weight Cases như sau:

Chon soluong, nhắp mũi tên, chuyển vào ô Frequency Variable, nhắp OK


Chuyển qua menu Analyze, chọn Descriptive statistics, chọn CrosstabsVào Crosstabs, nhắp phoinhiem chuyển vào ô Row(s) và benh vào ô Columnn(s). Nhắp Statistics, đánh dấu  vào ô Chi-square và Risk


Nhắp Continue, nhắp OK, kết quả cuối cùng như sau:Pearson Chi-Square = 22.500; Ý nghĩa TK (2-đuôi)=0.000Odds Ratio=10 (KTC 95%:3.6-27.6)

Kết luận: Nguy cơ nhiễm HPV bị ung thư cổ tử cung gấp 10 lần (KTC 95%: 3.612- 27.688; p=0.000) so với người không bị nhiễm HPV.

TS Nguyễn ngọc Rạng, bsrang.blogspot.comPhụ lục. Bảng đối chiếu xem giá trị tới hạn với 10 bậc tự do (DF) của phân phối 2. Cột in đậm (p=0.05) thường dùng nhất là giá trị tới hạn để bác bỏ giả thuyết H0
DF

0.95

0.90

0.80

0.70

0.50

0.30

0.20

0.10

0.05

0.01

0.001

1

0.004

0.02

0.06

0.15

0.46

1.07

1.64

2.71

3.84

6.64

10.83

2

0.10

0.21

0.45

0.71

1.39

2.41

3.22

4.60

5.99

9.21

13.82

3

0.35

0.58

1.01

1.42

2.37

3.66

4.64

6.25

7.82

11.34

16.27

4

0.71

1.06

1.65

2.20

3.36

4.88

5.99

7.78

9.49

13.28

18.47

5

1.14

1.61

2.34

3.00

4.35

6.06

7.29

9.24

11.07

15.09

20.52

6

1.63

2.20

3.07

3.83

5.35

7.23

8.56

10.64

12.59

16.81

22.46

7

2.17

2.83

3.82

4.67

6.35

8.38

9.80

12.02

14.07

18.48

24.32

8

2.73

3.49

4.59

5.53

7.34

9.52

11.03

13.36

15.51

20.09

26.12

9

3.32

4.17

5.38

6.39

8.34

10.66

12.24

14.68

16.92

21.67

27.88

10

3.94

4.86

6.18

7.27

9.34

11.78

13.44

15.99

18.31

23.21

29.59

 

Không ý nghĩa

Có ý nghĩa
PHÂN PHỐI F VÀ ỨNG DỤNG TRONG

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

1. Phân phối F:

Nếu gọi U1 là phân phối khi bình phương với bậc tự do d1

Và U2 là phân phối khi bình phương với bậc tự do d2

Thì phân phối F là tỉ số giữa 2 phân phối khi bình phương U1 và U2.

Như vậy phân phối F cũng là phân phối khi bình phương có trị trung bình  và phương sai 2


Trị trung bình của phân phối F: (Với d2>2)

và phương sai là: (với d2 >4)
2. Ứng dụng trong phân tích phương sai (ANOVA)

Ví dụ: Số lượng tiểu cầu giảm nhiều trong bệnh Sốt xuất huyết (SXH), giảm trung bình trong Sốt dengue (SD) và giảm ít trong Nhiễm siêu vi khác (NSV). Xét nghiệm tiểu cầu 10 bệnh nhân cho mỗi nhóm. Kết quả được ghi nhận trong bảng 1. Hỏi có sự khác biệt trị số TC giữa 3 nhóm bệnh?

Bảng 1. Trị số tiểu cầu (x1000/mm3) ở bệnh nhân mắc SD, SXH và NSV 

 

 

SD (n1=10)

SXH (n2=10)

NSV (n3=10)

150

100

140

140

130

200

170

80

210

160

70

230

90

40

100

240

30

120

100

120

220

140

130

160

120

20

150

90

80

170

1= 140


2 = 80


3 = 170
S12= 18400

s22= 14800

s32= 17400


10(140-130)2

10(80-130)2

10(170-130)2

Giả thuyết Ho : 1 = 2 = 3

Giả thuyết Ha : 1 2 3
Gọi n1,n2,n3 là số ca mỗi nhóm tương ứng

Gọi 1,2,3 là trị trung bình của mỗi nhóm tương ứng

Gọi s12, s22, s32 là phương sai của mỗi nhóm tương ứng

Ta có:


1= 150+140+….+90 = 140

10


2= 100+130+….+80 = 80

10


3= 140+200+….+170 = 170

10
Gọi là trung bình toàn bộ mẫu:

= 140+80+170 = 130

3

Phương sai của nhóm 1 (Sốt dengue)s12 = (150-140)2+(140-140)2+….+ (90-140)2 = 18400

Phương sai của nhóm 2 (SXH)s22 = (100-80)2+(130-80)2+….+ (80-80)2 = 14800

Phương sai của nhóm 3 (NSV)s32 = (140-170)2+(200-170)2+….+ (170-170)2 = 17400

Tổng bình phương phản ánh độ dao động trong nội bộ nhóm (Within-groups sum of squares):

SSW= s12 + s12 + s32 = 50600

Tổng bình phương phản ánh độ khác nhau giữa các nhóm (Between-groups sum of squares):

SSB= n1(1-)2 + n2(2-)2 + n3(3-)2

SSB= 10(140-130)2+ 10(80-130)2+ 10(170-130)2=42000


Bậc tự do giữa các nhóm= k-1=2

Bậc tự do toàn bộ mẫu= n-k=27

Trung bình bình phương giữa các nhóm (between-groups mean squares)

MSB= SSB = 42000 = 21000

k-1 (3-1)

Trung bình bình phương trong nội bộ nhóm (within-groups mean squares)


MSW= SSW = 50660 = 1874

n-k (30-3)

Phép kiểm F= MSB = 21000 = 11.2

MSW 1874
Đọc bảng phân phối F với bậc tự do của tử số là 2 và mẫu số là 27 ta có

0.05 = 3.35. Như vậy F=11,2> 3.45

Kết luận: bác bỏ Ho  Có sự khác biệt trị tiểu cầu giữa 3 nhóm bệnh (SD, SXH, NSV)

Như vậy ta thấy rằng nếu sự chênh lệch trung bình giữa (Between) 3 nhóm càng cao so với chênh lệch trong nội bộ (Within) của từng nhóm thì F càng lớn và sự khác biệt càng rõ ràng.


3. Phân tích phương sai một chiều (one-way analysis of variance-ANOVA) trong SPSS:

Phân tích phương sai 1 chiều (chỉ có 1 yếu tố là nhóm bệnh trong ví dụ này)


Nhập số liệu vào SPSS: gồm 2 cột: Nhombenh (1=SD); (2=SXH); (3=NSV) và tieucau x1000/mm3.


Vào menu Analyze> Compare means > One-way ANOVA

Chon tieucau trong ô bên trái, nhắp mũi tên, chuyển vào ô Dependent List

Chon Nhombenh, chuyển vào ô Factor

Nhấn Options: Nhắp dấu nháy  vào ô Descriptive và ô Homogeneity of variance test

Nhắp continue

Nhấn OK (như hình sau)Kết quả được cho trong 3 bảng:Trị số trung bình tiểu cầu (mean) và độ lệch chuẩn (Std. Deviation) của từng nhóm: SD (1): N=10, trung bình= 140 (ĐLC 45); SXH (2): N=10, trung bình= 80 (ĐLC 40)và NSV (3): N=10, trung bình= 170 (ĐLC 56)

Levene Statistic=0,084, và Sig.= 0,920 cho biết không có sự sai biệt nhiều về phương sai giữa 3 nhóm hoặc có tính đồng nhất (homogeneity) nên có thể dùng kiểm định ANOVA.

Tổng bình phương giữa các nhóm (Sum of squares- Between groups)=42000

df=2 (3 nhóm -1), bình phương trung bình (mean Square)=SSB/2= 21000

Tổng bình phương trong nội bộ các nhóm (Sum of squares- Within groups)=506000, df=30-3=27, bình phưong trung bình (mean Square)=50600/27=1874

F= 21000/1874=11,206, Ý nghĩa TK (Sig.) với p=0,000

Làm tiếp thủ tục Post Hoc để xác định sự khác nhau về trung bình của từng cặp nhóm, thông thường dùng kiểm định Bonferroni trong Post Hoc

Nhắp Post Hoc  Nhắp dấu nháy  vào ô Bonfferoni  Nhắp Continue


Sai biệt trung bình giữa nhóm 1 (SD) và nhóm 2 (SXH); 60.0, có ý nghĩa thống kê với p=0.013

Sai biệt trung bình giữa nhóm 1 (SD) và nhóm 3 (NSV); -30.0, không có ý nghĩa thống kê với p=0.399

Sai biệt trung bình giữa nhóm 2 (SXH) và nhóm 3 (NSV); -90.0, có ý nghĩa thống kê với p=0.000

Tóm lại: trị tiểu cầu của SXH thấp hơn SD và NSV có ý nghĩa thống kê, nhưng không có sự khác biệt trị tiểu cầu giữa 2 nhóm SD và NSV.

4. Phân tích phương sai hai chiều (two-way analysis of variance-ANOVA) trong SPSS:

Trong ví dụ trên, giả sử rằng làm xét nghiệm tiểu cầu sớm ( 2 ngày của bệnh) thì mức độ giảm tiểu cầu của nhóm SXH không khác biệt so với nhóm SD hoặc NSV, như vậy ngòai yếu tố nhóm bệnh, ta có thể 1 yếu tố (điều kiện) thứ hai là xét nghiêm máu sớm “1” hoặc trễ “0”. Như vậy ta có 3 nhóm bệnh (SD, SXH, NSV) và 2 điều kiện (xét nghiệm sớm và trễ)


Nhóm bệnh

Điều kiện

SD=1

SXH=2

NSV=3

Sớm=1

100, 120,140, 140,240

80, 100,120 ,

130, 130


100, 160, 200, 220, 230

Trễ=0

90, 90, 150, 160,170

20, 30, 40, 70,

80


120, 140, 150, 170, 210

Nhập số liệu vào SPSS, gồm 4 cột:

Nhom “1” ( sốt dengue), “2” sốt xuất huyết, “3” Nhiễm siêu vi

Tc (số lượng tiểu cầux 1000/mm3)

Som; “1” xét nghiệm sớm “0” xét nghiệm trễ

Vào menu> Analyze> General linear model> Univariate như hình sau:


Nhắp TC vào ô Dependent Variable, nhắp nhom và som vào ô Fixed Factor(s)

Nhắp OK. Kết qủa phân tích phương sai hai yếu tố trong SPSS như sau:
Kết quả phân tích trên có thể tóm tắt trong bảng sau:


Nguồn biến thiên (Source)

Tổng bình phương (type III)

Bậc tự do (df)

Trung bình bình phương

Kiểm định F

Ý nghĩa

TK

Khác biệt giữa 3 nhóm

42000

2 (3 nhóm -1)

42000/2=21000

21000/1595=13.16

0.000

Sớm

9013.33

1 (2 điều kiện-1)

9013/1=9013

9013/1595=5.65

0.026

Tương tác

Nhóm* sớm

3306.66

2

3306.6/2=1653

1653/1595=1.03

0.370

Phần dư (Error)

38280,000

24 (N- điều kiện (2)x nhóm (3)

38280/24=1595Tổng cộng


599600,000

30Kết luận: Có sự khác biệt tiểu cầu giữa 3 nhóm (SD, SXH, NSV) với p=0.000

Có sự khác biệt tiểu cầu giữa 2 điều kiện thử sớm hoặc trễ ( p=0.026)

Không có sự tương tác giữa nhóm bệnh và điểu kiện thử sớm hoặc trễ (p=0.370).
Để xem biểu đồ tương tác, nhắp Plots sẽ xuất hiện màn hình sau.

Nhắp nhom vào ô Horizontal Axis, som vào ô Separate Lines, nhắp Add sẽ thấy xuất hiện nhom*SOM trong ô bên dướiVà cũng tương tự nhắp SOM vào ô Horizontal Axis và nhom vào ô separate Lines, sau đó nhấn nút Add, sẽ thấy xuất hiện SOM*nhom trong ô bên dướiKết quả cho thấy 2 đường gần song song, trị tiểu cầu trung bình thấp nhất trong nhóm SXH và trị tiểu cấu có khuynh hướng giảm đều cả 3 nhóm nếu được làm xét nghiệm trễ, chứng tỏ không có sự tương tác giữa nhóm bệnh và điều kiện thử sớm hoặc trễ. Nếu có tương tác, thường các đường không song song mà bắt chéo nhau (sẽ trình bày trong bài hiệu ứng tương tác)


TS Nguyễn ngọc Rạng, bvag.com.vnКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
2013 -> 20 tcn 33 – 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế (Trích)

tải về 0.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương