Thanh tra thành phốtải về 12.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.94 Kb.
#24720

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHANH TRA THÀNH PHỐ

____________

Số: /TTTP-VP
V/v Báo cáo sơ kết

công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________


TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2012KHẨN

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra sở, ban, ngành thành phố;

- Chánh Thanh tra 24 quận, huyện.

Thực hiện văn bản số 1256/TTCP-VP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch 6 tháng cuối năm, Chánh Thanh tra thành phố đề nghị:

1/ Chánh Thanh tra các sở-ngành, quận, huyện thực hiện báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2012 theo hướng dẫn sau:

- Thời gian chốt số liệu: từ 16/11/2011 đến 10/5/2012.

- Nội dung báo cáo: thực hiện theo Đề cương hướng dẫn đính kèm văn bản này.

- Các biểu mẫu đính kèm báo cáo: 12 biểu mẫu số từ 1, 1a, 1b, 1c, 2 đến 9 (Thanh tra quận-huyện không báo cáo biểu số 2).

- Thời gian gửi báo cáo về Thanh tra thành phố: trước ngày 5 tháng 6 năm 2012.

Quá trình thực hiện báo cáo đề nghị các đơn vị lưu ý:

- Nội dung của Đề cương báo cáo và các biểu mẫu có nhiều sự thay đổi so với trước đây theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

- Số liệu về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần báo cáo là số liệu thực hiện tại sở-ngành, quận-huyện (có phân tích số liệu thực hiện riêng của cơ quan thanh tra).

- Số liệu báo cáo tại biểu số 1 bao gồm số liệu tại biểu 1a, 1b, 1c, 1d và số liệu kết quả thanh tra trên các lĩnh vực khác.

- Riêng 6 tháng đầu năm 2012, các đơn vị không phải tiến hành sơ kết 6 tháng theo mốc thời gian từ 15/11/2011 đến 10/6/2012. Báo cáo định kỳ tiếp theo là báo cáo tháng 6 được tính từ ngày 11/5 đến 10/6/2012, các biểu mẫu phải kèm theo báo cáo gồm biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (nếu có), 8 (là 8 loại biểu mẫu đính kèm theo văn bản này).

- Đề cương báo cáo và các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra thành phố, địa chỉ www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn.

2/ Hình thức gửi báo cáo:

- Qua đường bưu điện: Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng), địa chỉ số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoặc địa chỉ thư điện tử: thanhtra@tphcm.gov.vn

- Hoặc qua số Fax: 39.303.986.

Nhận được công văn này đề nghị Chánh Thanh tra các sở-ngành, quận-huyện quan tâm triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Thanh tra thành phố đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo: CTT, PCTT;

- Văn phòng: CVP, PVP(TH);- Lưu: VT,TH(Q).

KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA

Lê Văn HùngКаталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2012-9
2012-9 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2012-9 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012-9 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012-9 -> BỘ TƯ pháp số: 03/2008/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012-9 -> Ủy ban nhân dân quậN 7
2012-9 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 12.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương