Thanh tra thành phốtải về 13.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.66 Kb.
#27112

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHANH TRA THÀNH PHỐ

__________
Số: 909 /TTTP-VP.

V/v xây dựng Báo cáo tổng kết

công tác thanh tra năm 2010.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra các Sở - Ngành;

- Chánh Thanh tra các Quận - Huyện.
Thực hiện văn bản số 3102/TTCP-VP ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ về báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2010, Thanh tra thành phố đề nghị Chánh Thanh tra các Sở - Ngành, Chánh Thanh tra quận - huyện thực hiện báo cáo theo Đề cương và biểu mẫu báo cáo kèm theo do Thanh tra Chính phủ hướng dẫn.

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện báo cáo:1/ Các loại báo cáo và thời gian chốt số liệu:

a/ Báo các công tác thanh tra tháng 11: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 11/10 đến ngày 15/11/2010. Kỳ báo cáo tiếp theo (tháng 12) tính từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12.

b/ Báo cáo tổng kết thanh tra: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/11/2009 đến ngày 15/11/2010.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ngành phải thực hiện tổng kết cáo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2010 theo quy định tại Quyết định 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Thanh tra Chính phủ.2/ Nội dung báo cáo:

- Nội dung báo cáo tổng kết công tác thanh tra được hướng dẫn chi tiết theo Đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Riêng nội dung báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (tại báo cáo hàng tháng và Phần III-Đề cương- Báo cáo tổng kết năm), sử dụng số liệu thực hiện tại địa phương, cơ quan, cụ thể như sau:

+ Thanh tra các quận, huyện: tổng hợp, báo cáo số liệu thực hiện của địa phương, bao gồm số liệu tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện tại cấp phường, xã và cấp quận, huyện (gồm cơ quan thanh tra; bộ phận tiếp công dân của UBND quận, huyện; các phòng, ban).

+ Thanh tra các sở-ngành: tổng hợp, báo cáo số liệu thực hiện tại cơ quan, bao gồm số liệu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc sở-ngành tham mưu cho UBND thành phố giải quyết (thống kê cấp tỉnh) và vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng sở-ngành (thống kê cấp sở-ngành).

- Về kết quả thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của UBND thành phố: báo cáo theo yêu cầu tại văn bản số 899/TTTP-P5 ngày 25/10/2010 (có đính kèm theo).

- Toàn văn Công văn này, văn bản số 899/TTTP-P5, văn bản 3102/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ và Đề cương báo cáo được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Thanh tra thành phố, địa chỉ www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn.3/ Thời gian gửi báo cáo về Thanh tra Thành phố: chậm nhất là ngày 19/11/2010 (đối với 3 loại báo cáo: công tác thanh tra tháng 11, Tổng kết công tác thanh tra năm 2010 và Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2010).

4/ Hình thức gửi báo cáo:

+ Qua đường bưu điện: Thanh tra thành phố (Văn phòng): số 13 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3.

+ Hoặc địa chỉ thư điện tử: thanhtra@tphcm.gov.vn

+ Hoặc qua số Fax 39.303.986

Nhận được công văn này, đề nghị Chánh Thanh tra các Sở - Ngành, Quận - Huyện quan tâm triển khai thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo: CTT, PCTT/TT;

- Văn phòng: CVP, PVP (TH);- Lưu: VT,TH (Q).

KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA

(đã ký)


Hoàng Đức LongКаталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2010-10
Hnh%20nh%20bn%20tin -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2010-10 -> Về báo cáo số liệu thực hiện Quyết định
2010-10 -> Thanh tra thành phố

tải về 13.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương