THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang9/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20Phó S¬n

1200

05...07

48

- D·y nói L¹c V©n, x· Gia T­êng, Phó S¬n - huyÖn Nho Quan

48

-

48

-Duyªn Hµ 1

540

05...07

22

- Nói M¶ Vèi, x· Ninh V©n - huyÖn Hoa L­ (40,61 ha):

X: 2233160; 2233255; 2233402; 2233297; 2233227; 2233023; 2232879; 2233140; 2233347; 2233430; 2233336; 2233231; 2233877; 2233449; 2233061; 2233316; Y: 597873; 598025; 598094; 598181; 598055; 597960; 597808; 597776; 597872; 597795; 597604; 597616; 597539; 596441; 596158; 596692; 596934-

-

22

-Duyªn Hµ 2

1800

08...10

72

- Nói M¶ Vèi, x· Ninh V©n - huyÖn Hoa L­

72

-

72

-

§«ng B¾c

18.550
742
143

110

242,4

174

LÀo cai
Quy hoạch th¨m dß má cho dù ¸n xi m¨ng theo Q§ 108

(DA chuyÓn ®æi c«ng nghÖ)

- Thèng NhÊt – TP Lµo Cai; Phong H¶i – huyÖn B¶o Th¾ng

- Pha Long - H. M­êng Kh­¬ng (Kinh ®é: 1030 59’12; - VÜ ®é: 220 2540)cao b»ng

350
14
14

0

0

14Cao B»ng

350

11....13

14

- Nµ Lñng - TX Cao B»ng; Bã Mu Lòng Tao

14

-

-

14

B¾c C¹n
Quy häach th¨m dß má cho dù ¸n xi m¨ng theo Q§ 108

Chî Míi , Nam Lao - H. B¹ch Th«ng (Kinh ®é: 105045’22; VÜ ®é: 22028"08

tuyªn quang

1500
60
24

0

24

36Tuyªn Quang

250

04...06

10

- Yªn LÜnh (Trµng §µ) - TX Tuyªn Quang: X: 2416700; 2416250; 2416200; 2416300 ; Y: 523600; 523550; 523260; 523050

10

-

10

-Trµng An

900

10...14

36

- Yªn LÜnh (Trµng §µ) - TX Tuyªn Quang

- Kinh ®é : 1050 13’33 ; - VÜ ®é: 210 51" 54(®· ®­îc cÊp phÐp TD)

-

-

36S¬n D­­¬ng

350

4...10

14

- Phóc øng - huyÖn S¬n D­¬ng; Kinh ®é: 105022’18; VÜ ®é: 210 4000

14

-

14

-

yªn b¸i

1250
50
0

0

11,4

0Yªn B¸i

350

05...07

14

- T©y B¾c M«ng S¬n - huyÖn Yªn B×nh: X: 2410074; 2420244; 2420012; 2419778; Y: 489270; 489610; 489803; 489340 (hÖ UTM)

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

11,4 (®· ®­îc cÊp 2,614)

-Yªn B×nh

900

04...06

36

- M«ng S¬n - huyÖn Yªn B×nh: X: 2419455; 241893; 2418839; 2419015; 419455; Y: 490385; 490534; 490247; 490125; 490085 490105

-

-

-

-

phó thä

1250
50
0

0

14

0S«ng Thao

900

04....09

36

- Ninh D©n, x· Ninh D©n - H.Thanh Ba:

X: 2374997; 2374727; 2374543; 2374307; 2374587; 2374832;

Y: 18516612; 18516909; 18517029; 18516769; 18516459; 18516284


-

-

(®· ®­îc cÊp phÐp KT)

-Thanh Ba

350

05...07

14

- Yªn Néi, x· Yªn Néi - H. Thanh Ba

X: 2375671; 2375796; 2375576; 2375741; 2375476; 2375152

Y: 514328; 514518; 514678; 514938; 514138; 514678


(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

14

-
Quy häach th¨m dß má cho dù ¸n xi m¨ng theo Q§ 108:

+ L©m Thao

- Yªn Néi, X. Yªn Néi, H. Thanh Ba: X: 2376004; 2375660; 2375150; 2375746; 2573753; 2372975; 2372705; 2372545; 2373260; 2372368; 2372028; 2372191; Y: 515305; 515550; 515;340; 514935; 517256; 517955; 517955; 517546; 516957; 518710; 519415; 518974; 518274

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)


th¸i nguyªn

2250
90
16

0

26

0Th¸i Nguyªn

1400

02...07

56

- La Hiªn, X· La Hiªn - H. Vâ Nhai:

X: 2399766; 2400042; 2400140; 2400146; 2400115; 2400176; 2400090; 2400094; 2400000; 2400000; 2399725; 2399766; 2399712; 2399744 ;

Y: 593914; 593914; 593966; 594166; 594372; 594560; 594720; 594800; 594800; 594400; 594400; 594256; 59114; 594400


16

-

16

(®· ®­îc CP

khai th¸c 40)


-La Hiªn

250

03...05

10

- La Hiªn, X· La Hiªn - H. Vâ Nhai

- §ång Chuçng, X Quang S¬n - H. §ång Hû

(Kinh ®é : 1050 49’00 ; VÜ ®é: 210 4236 o)


-

-

10

-Qu¸n Triªu

600

10...12

24

PhÕ th¶i tõ khai th¸c má than Kh¸nh Hoµ t¹i Qu¸n TriÒu, TP Th¸i Nguyªn

-

-

-

-

l¹ng s¬n

900
36
36

0

36

0§ång Bµnh

900

05...08

36

- §ång Bµnh - HuyÖn Chi L¨ng: X: 2386957; 2387517; 2387268; 2386540; 2386508; 2386714; 2387361; 2387120; 2386540; 2386508; 2386714; Y: 419789; 4201720; 420459; 420483; 420253; 420196; 420065; 420461; 420483; 420253; 420196

36

-

36

-

b¾c giang

1250
50
50

0

36

14Bè H¹

900

07...10

36

- §ång TiÕn - X. §ång TiÕn, H. H÷u Lòng tØnh L¹ng S¬n

(Kinh ®é : 1060 12’27 - VÜ ®é: 210 3014")36

-

36

-H­¬ng S¬n

350

10...13

14

- §¸ v«i §ång TiÕn - X. §ång TiÕn, H. H÷u Lòng tØnh L¹ng S¬n (to¹ ®é UTM) (diÖn tÝch ®­îc cÊp 7,5 ha). X: 2380300; 2380300; 2380150; 2380110; Y: 265680; 226190; 226190; 925680

- §¸ v«i Cai Kinh, x· Cai Kinh, huyÖn H÷u Lòng (to¹ ®é UTM) (diÖn tÝch ®­îc cÊp 22,8 ha). X: 2383760; 2383490; 2383115; 2383180; 2383460; 2383470 – Y: 644680; 644965; 644840; 644645; 644315; 644955.14

-

-

14

qu¶ng ninh

9800
392
3

110

95

110CÈm Ph¶

2300

03...08

92

- Quang Hanh II - ThÞ x· CÈm Ph¶ ( 5,5 ha) : X: 2322.490; 2321.438; 2321.065; 2321.065; 2321.190, 2321.190; 2322.203; 2322.296 ; Y: 726.975; 726.975; 726.606; 725.956; 725.991; 726.406; 726.637; 726.810

-

-

-

-Th¨ng Long 1

2300

03..08

92

- Khu B Khèi 4 - Hoµnh Bå - H. Hoµnh Bå (2,0 Km2)

X: 2329250 ; 2329400; 2329500; 2329750; 2329650; 2330500; 2330150; 2329800; 2329550; 2329300; Y: 716500; 716200; 715800; 715800; 717000; 717650; 718150; 718150; 717300; 717350-

-

92

-Th¨ng Long 2

2300

10....13

92

- Khèi 3 (®¸ tr¾ng Hoµnh Bå) - H. Hoµnh Bå

-

92

-

92H¹ Long 1

2000

03...08

80

- ¸ng Quan, x· Thèng NhÊt - H. Hoành Bå (PhÇn ®¸ v«i s¹ch)

X: 232920 ®Õn 233040; Y: 50760 ®Õn 51000-

-

(®· ®­îc cÊp phÐp KT)

-Lam Th¹ch 1

450

04...06

18

- Ph­¬ng Nam - thÞ x· U«ng BÝ - Hµ Phong - thÞ x· U«ng BÝ

X: 2325025 - 2326125; Y: 18677100 - 18678000

X: 238900 - 239380; Y: 36431500 - 36414000


3

-

3

-Lam Th¹ch 2

450

11...15

18

- Ph­¬ng Nam - thÞ x· U«ng BÝ - Hµ Phong - thÞ x· U«ng BÝ

X: 2325025 - 2326125; Y: 18677100 - 18678000

X: 238900 - 239380; Y: 36431500 - 36414000

18

-

18
Quy häach th¨m dß má cho dù ¸n xi m¨ng Theo Q§ 108:

+ H¹ Long 2

- ¸ng Quan, x· Thèng NhÊt - H. Hoành Bå (PhÇn ®¸ v«i nhiÔm silic)T©y B¾c

2350
94
92,2

0

92,2

0

S¬n la

900
36
36

0

36

0S¬n La

900

05...09

36

- Nµ P¸t - X. H¸t Lãt, H. Mai S¬n (Kinh ®é: 104007’20; - VÜ ®é: 210 1328)

36

-

36

-

Hßa b×nh

1100
44
42,2

0

42,2

0X18

350

05...08

14

- Ngäc L­¬ng - H. Yªn Thuû : X: 2249636; 2249774; 2249261; 2249099; 2249011; 2249134; 2249224; 2249249; 2249336; 2249449; 2249524; 2249577; Y: 574794; 74656; 575339; 575269; 575099; 575044; 575219; 575106; 575031; 575044; 575019; 574856;

12,2

-

12,2

(®­îc KT cßn l¹i 1,8)-Xu©n Mai

400

0.6..08

16

- Léc M«n x· Trung S¬n – H. L­¬ng S¬n

16

-

16

-S«ng §µ HB

350

05...08

14

- Nói ChÑ - H. Ba V×, tØnh Hµ T©y: X: 228805, 2288650, 2288175, 2287500; Y: 536000, 537050, 537200, 536200.

14

-

14

-
Quy häach th¨m dß má cho dù ¸n xi m¨ng theo Q§ 108:

+ Trung S¬n

- Léc M«n, x· Trung S¬n, H. L­¬ng S¬n: X: 2295410; 2297225;2297225 2295410; Y: 566948; 567072; 567672; 567672.

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

-

-

®iÖn biªn

14

-

14

-
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương