THỦ TƯỚng chính phủ Số: 967tải về 13.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.23 Kb.
#27642

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 967/TTg-KTN

V/v chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại khu vực Sao Mai - Bến Đình.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.


 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (các công văn số 99/DKVN-HĐTV ngày 30 tháng 5 năm 2012 và số 4902/DKVN-ĐTPT ngày 26 tháng 6 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 4874/BCT-TCNL ngày 07 tháng 6 năm 2012), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4636/BGTVT - KHĐT ngày 14 tháng 6 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 242/BKHĐT-KTCN ngày 22 tháng 6 năm 2012), Tài chính (công văn số 8420/BTC-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2012) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 3667/UBND-VP ngày 22 tháng 6 năm 2012), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 1451/HHVN-KHĐT ngày 18 tháng 6 năm 2012) về chủ trương triển khai đầu tư dự án cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại khu vực Sao Mai - Bến Đình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ý kiến của các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các văn bản nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần lưu ý:

- Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến Công ty cổ phần cảng container quốc tế Vũng Tàu và Dự án đầu tư xây dựng cảng container quốc tế Vũng Tàu theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai dự án mới;

- Phương án triển khai dự án mới phải bảo đảm khả năng chuyển đổi công năng khi cần thiết phù hợp với các quy hoạch được duyệt và hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Trước mắt, chưa thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:

   Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải,

  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,

  Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

   các Vụ: KTTH, ĐP, NC, QHQT, TKBT,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 26


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 13.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương