THỦ TƯỚng chính phủ Số: 938tải về 9.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.09 Kb.
#27367

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 938/TTg-KTN

V/v tính toán bù giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đối với dự án BT các đường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2329/UBND-ĐTMT ngày 21 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 991/BXD-KTXD ngày 19 tháng 6 năm 2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4510/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 6 năm 2012) về việc tính toán bù giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đối với dự án BT các đường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được vận dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng trong việc xem xét điều chỉnh giá do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu đối với dự án BT các đường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ. Việc điều chỉnh phải đảm bảo hiệu quả kinh tế của Dự án./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

   Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;

- Lưu: VT, KTN (5). Hong (18b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 9.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương