THỦ TƯỚng chính phủ Số: 845tải về 9.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.44 Kb.
#26383

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 845/TTg-QHQT

V/v phê duyệt danh mục Dự án HTKT do ADB tài trợ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Tư pháp;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4270/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 6 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ; ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2390/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2012), của Bộ Tài chính (công văn số 5582/BTC-QLN ngày 25 tháng 4 năm 2012), Bộ Y tế (công văn số 3348/BYT-KH-TC ngày 31 tháng 5 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án HTKT để chuẩn bị dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, trị giá 700 000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 600 000 USD) với nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện phê duyệt Dự án HTKT trên theo đúng quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận khoản viện trợ của ADB cho Dự án.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

 các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3b). V28KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải 


tải về 9.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương