THỦ TƯỚng chính phủ Số: 774tải về 9.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.53 Kb.
#25462

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 774/TTg-KTTH

V/v hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của TKV


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012.

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6592/BTC-TCDN ngày 17 tháng 5 năm 2012 về việc hỗ trợ kinh phí dự án sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để TKV hỗ trợ kinh phí cho Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 2 tuyến đường tỉnh lộ 725, tỉnh lộ 769 dùng vào việc vận chuyển bôxít của TKV. Kinh phí hỗ trợ được hạch toán, phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - TKV trong thời gian 5 năm. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể, đảm bảo việc hỗ trợ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ,

- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải,

                           Vũ Văn Ninh,

- VPCP: BTCN,

               các PCN: Phạm Văn Phượng,

                                 Văn Trọng Lý,

  Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 9.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương