THỦ TƯỚng chính phủ Số: 748



tải về 9.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.45 Kb.
#25221

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 748/TTg-KTN

V/v xử lý tình huống trong đấu thầu Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2012.

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 1098/UBND-KT1 ngày 04 tháng 4 năm 2012) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3515/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2012), Bộ Xây dựng (công văn số 735/BXD-KTXD ngày 11 tháng 5 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 6513/BTC-QLN ngày 15 tháng 5 năm 2012) về việc xử lý tình huống trong đấu thầu Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn nêu trên. Việc điều chỉnh không được làm thay đổi hạn mức vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; xử lý tình huống đấu thầu cho Dự án nêu trên theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3515/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2012 và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.



 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- PTT Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, Vụ QHQT;

- Lưu: VT, KTN (4) B (21b).



KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải




tải về 9.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương