THỦ TƯỚng chính phủ Số: 744tải về 10 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích10 Kb.
#25186

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 744/TTg-QHQT

V/v phê duyệt danh mục dự án vay vốn ADB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Giao thông vận tải, Công Thương,

Tư pháp, Ngoại giao;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2765/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 4 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ đối tác công - tư, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ý kiến của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp ngày 18 tháng 5 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ đối tác công-tư" trị giá 22 triệu USD, trong đó vay ADB 20 triệu USD với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện nội dung và chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, địa phương, đặc biệt đối với cấu phần tăng cường năng lực, xác định tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

3. Giao Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính cho dự án./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP; các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TH, KTTH, KTN,  Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3b). V28KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 10 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương