THỦ TƯỚng chính phủ Số: 739tải về 13.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích13.82 Kb.
#25133

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 739/TTg-ĐMDN

V/v phê duyệt Phương án sắp xếp DN 100% vốn NN thuộc TCT Giấy VN đến năm 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Tổng công ty Giấy Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam (các công văn: số 58/TTr-GVN.HN ngày 15 tháng 8 năm 2011, số 79/TTr-GVN.HN ngày 06 tháng 10 năm 2011, số 65/TTr-GVN.HN ngày 05 tháng 4 năm 2012) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14947/BTC-TCDN ngày 04 tháng 11 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8389/BKHĐT-PTDN ngày 02 tháng 12 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3764/LĐTBXH-LĐTL ngày 03 tháng 11 năm 2011), Công Thương (công văn số 10112/BCT-TCCB ngày 02 tháng 11 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như sau:

1. Trước mắt, duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp đối với:

- Công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam.

2. Cổ phần hóa, Công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty Vận tải và Chế biến lâm sản;

- Công ty Giấy Tissue Sông Đuống.

3. Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư Việt Thái;

- Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa;

- Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn;

- Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

4. Thực hiện sắp xếp đối với Viện Công nghiệp giấy và xenluylô và Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 199/TTg-ĐMDN ngày 29 tháng 01 năm 2010.

5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam:

- Thực hiện việc sắp xếp các doanh nghiệp trên theo đúng quy định hiện hành, thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần mà Tổng công ty không cần nắm giữ cổ phần chi phối;

- Thực hiện sắp xếp các công ty lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và  phát triển lâm trường quốc doanh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1019/TTg-ĐMDN ngày 24 tháng 6 năm 2011 về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh./

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Chính phủ,

   các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung  Hải;

- Các Bộ: TC, KHĐT, LĐ-TB&XH, NV, CT;

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

- TCT Đầu tư và KD vốn NN;

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,

  Phạm Văn Phượng;

  các Vụ:  TH, KTTH, ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, ĐMDN (3). 23


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh
tải về 13.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương