THỦ TƯỚng chính phủ Số: 635tải về 11.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.21 Kb.
#24041

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 635/TTg-ĐMDN

V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 1960/UBND-VP ngày 06 tháng 4 năm 2012) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị.

2. Tạm dừng việc cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp; khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đo đạc đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất đối với Công ty này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

a) Tiến hành sơ kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

- Kết quả cổ phần hóa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, môi trường đô thị trong năm 2012.

- Tình hình thực hiện cổ phần hóa Công ty Dịch vụ vận tải biển là đơn vị có chức năng hoa tiêu hàng hải trước quý II năm 2013 và duy trì tỷ lệ vốn nhà nước trên 75% vốn điều lệ tại Công ty này.

b) Chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Chính phủ,

   các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;

- Lưu: VT, ĐMDN (4). 26KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh
tải về 11.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương