THỦ TƯỚng chính phủ Số: 594tải về 10.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.53 Kb.
#23437

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 594/TTg-KTN

V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù của Bộ Tài chính.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4366/BTC-KHTC ngày 03 tháng 4 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2754/BKHĐT-QLĐT ngày 20 tháng 4 năm 2012) về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Tài chính được thực hiện việc chỉ định thầu đối với các hàng hóa, dịch vụ sau:

- In và phát hành: tem thuốc lá sản xuất trong nước; tem rượu nhập khẩu; tem xì - gà nhập khẩu; tem thuốc lá điếu nhập khẩu; tem thu lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh; tem thu lệ phí làm thủ tục Hải quan; tem miễn thuế; tem dán chống giả ấn chỉ thu thuế;

- In các loại ấn chỉ, hóa đơn cần phải thiết kết mẫu, có yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cao để chống làm giả: các loại biên lai, vé, chứng từ trực tiếp dùng để thu thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt; các loại hóa đơn dùng để bán hàng hóa, dịch vụ; tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu; niên phong, seal hải quan.

- Tuyên truyền chính sách pháp luật về tài chính, thuế, hải quan trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân.

- Duy trì, nâng cấp, mở rộng hợp đồng các kênh truyền dữ liệu, hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các PTTg CP;

- Bộ KH&ĐT;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ:  TH, KTTH, TKBT;

- Lưu: VT, KTN (5). Dg. 25


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 10.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương