THỦ TƯỚng chính phủ Số: 571tải về 12.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.06 Kb.
#23205

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 571/TTg-KTTH

V/v quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính,

               Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế,

               Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải,

               Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 758/BKHCN-ĐTG ngày 27 tháng 3 năm 2012 về việc quản lý hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; ý kiến các bộ, cơ quan liên quan; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành rà soát lại Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình để sửa đổi, bổ sung những máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cần phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu và kịp thời ban hành các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để quản lý.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá toàn diện cơ chế quản lý chất lượng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu so với yêu cầu thực tế; căn cứ quy định của các Luật hiện hành (Thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) để thống nhất với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (mới và đã qua sử dụng) vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, phân công rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan để thống nhất thực hiện.

4. Đồng ý tạm ngừng nhập khẩu những máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương công bố cụ thể và hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ:  KTN, KGVX, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3). LT. 35KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 12.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương